RYCHWAŁ. OŚWIATA. Bo szkoła w Kucharach Kościelnych da się lubić

klasa VI

Na łamach Konińskiej Gazety Internetowej prezentujemy placówki oświatowe z regionu konińskiego. Obszerny materiał nadesłała Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych, w gminie Rychwał. Dziękujemy. Pierwsze wzmianki o szkole pochodzą z roku 1919. Tak więc historia jest bogata.

Oto jej szczegóły:

1919 – 1924. Pierwsze wzmianki o Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych datują się z roku 1919. Nie była ona wtedy jedyną szkołą, gdyż istniały jeszcze dwie. Jedna z nich, a zarazem najstarsza znajdowała się we wsi Święcia. Była to szkoła niemiecka. Kolejna mieściła się we wsi Czyżew. Szkoła w Święci powstała prawdopodobnie po pierwszym rozbiorze Polski. Sama wieś była wtedy własnością klasztoru w Lądzie. Za zasługi dostał ją od klasztoru książę Hohenlohe, który sprowadził osadników niemieckich (40 rodzin). Ziemia została pomiędzy nich rozparcelowana. Wkrótce rozpoczęto budowę drewnianego domu, czyli szkoły, składającej się z jednej izby lekcyjnej, mieszkania dla nauczyciela oraz pomieszczenia służącego do modlitwy. Kilka lat później budynek spalił się, a na jego miejsce wybudowano inny, ale już murowany. Do szkoły niemieckiej uczęszczało niewiele polskich dzieci. Za naukę musieli wnosić opłatę. Czasy niewoli minęły, ale szkoła niemiecka, do której chodziły dzieci osadników, istniała nadal.

W roku 1924 doszło do połączenia trzech szkól w jedną, z siedzibąw Kucharach Kościelnych, z tym że jedna klasa była we wsi Święcia, a dwie w Kucharach Kościelnych. Jej kierownikiem został Edward Smidt, a inspektorem był Jan Borzęcki. Szkołę w Czyżewie zlikwidowano. Od września powstała szkoła nosiła nazwę Trzyklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Kucharach Kościelnych.

1930 – 1931 . W roku szkolnym 1930/1931 dotychczasowy kierownik szkoły Edward Szmidt wyjechał, a na jego miejsce powołano Niemca Aleksandra Batka. Dzieci uczęszczające do szkoły uczyły się już języka polskiego. Nauczycielami byli wówczas: Helena i Józef Sobczakowie oraz Aleksander Batka.

1939 – 1945. W czasie trwania II wojny światowej w szkole uczyły się tylko dzieci pochodzące z rodzin niemieckich. Mieszkańcy okolicznych wiosek ukrywali się, chroniąc się przed „wywózką” do Niemiec lub obozów koncentracyjnych.

1945 rok. Rok szkolny 1945 rozpoczął się od 18 lutego . Lekcje prowadzone były w wynajętym budynku, stary był zniszczony. Pracę w szkole rozpoczęli: Helena Sobczak i jej mąż Józef Sobczak, który został kierownikiem. Nauka odbywała się bez podręczników i potrzebnych przyborów szkolnych.

1945 – 1946. Szkoła liczyła 200 uczniów. Nauka trwała po 6 lub 7 godzin, aby nadrobić stracone lata. Od półrocza nauka była kontynuowana w wyremontowanej przez tutejszą ludność szkole w Święci.

1946 – 1947. Nauka odbywała się w dwóch salach przed południem i po południu. Największym sukcesem było zaadoptowanie na potrzeby szkoły trzeciej sali.

1948 – 1949. Uczniowie kontynuowali naukę w siedmiu salach. Szkoła została zaopatrzona w nowe pomoce naukowe.

1949 – 1950 . W szkole uczyło się 187 dzieci. Do grona pedagogicznego dołączyła nowa nauczycielka Zdzisława Jąkalska.

1950 – 1956. W roku szkolnym 1950 – 1951 pracę pedagogiczną rozpoczął nauczyciel Gabriel Szukalski. W kolejnym szkoła liczyła 145 uczniów. Program był realizowany w zakresie 7 klas Szkoły Podstawowej. 1952 – 1953 – pracę rozpoczął nowy nauczyciel Stanisław Czerniejewski. 1953 – 1954 – nowym kierownikiem szkoły został Tadeusz Krzyżak, natomiast dotychczasowy kierownik, Józef Sobczak, ze względu na zły stan zdrowia, zrezygnował z pełnionej funkcji. 1954 – 1955 – na zasłużoną emeryturę odeszła długoletnia nauczycielka Helena Sobczak. 1955 – 1956 – z dniem 1 września 1955 roku obowiązki kierownika szkoły zaczął pełnić dotychczasowy nauczyciel Stanisław Czerniejewski.

1958 – 1959. W szkole prowadzono kurs wieczorowy dla dorosłych w zakresie szkoły podstawowej. Od listopada 1958 r. do maja 1959 r. ukończyło go 14 słuchaczy.

1959 – 1960. Szkoła mieściła się nadal w budynku poniemieckim, gdzie były trzy izby lekcyjne, pokój nauczycielski (był zarazem kancelarią). Dwie pozostałe izby lekcyjne znajdowały się we wsi Święcia (jedna w domu Józefa Pinciaka, druga w domu Stanisława Szymczaka. Zatem warunki lokalowe nadal były złe.

W roku 1959/1960 przy szkole zawiązał się Komitet Budowy Szkoły, z inicjatywy którego gromadzony był materiał budowlany do budowy nowej szkoły.

1961 – 1962. Na zasłużoną emeryturę odszedł długoletni nauczyciel i były kierownik szkoły Józef Sobczak.

1966 – 1967. Warunki lokalowe szkoły uległy znacznej poprawie. Dla potrzeb szkoły zaadoptowano trzy pomieszczenia. Dwa z nich stanowiły sale lekcyjne, a jeden zamieniono na pokój nauczycielski.

1967 – 1968. Przystąpiono do gromadzenia dokumentacji dotyczącej budowy nowej szkoły we wsi Kuchary Kościelne. Rozpoczęcie budowy przewidziano na rok 1969.

1970 – 1971. 16 grudnia 1970 roku została oddana do użytku Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych.

1973 – 1974. Przy Szkole Podstawowej zorganizowano Studium Zawodowe dla wszystkich chętnych osób, które chciały uzupełnić wykształcenie. Pierwszy raz w historii szkoły został powołany oddział przedszkolny, do którego uczęszczały dzieci sześcioletnie. Z nowym rokiem szkolnym do placówki zaczęły uczęszczać dzieci ze szkoły w Modlibogowicach.

1976 – 1977. Ówczesny kierownik szkoły Stanisław Czerniejewski poczynił starania związane z nadaniem imienia szkole. W tym samym roku Ministerstwo Oświaty i Wychowania wyraziło zgodę, aby Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych otrzymała imię Marii Dąbrowskiej.

1977 – 1978. 8 października 1977 roku odbyła się uroczystość nadania imienia szkole. Szkoła nosi od tego roku nazwę Zbiorcza Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych.

1978 – 1979. Klasa I rozpoczęła naukę według programu szkoły 10-letniej. Było to ważne wydarzenie w historii ówczesnego szkolnictwa. Program ten jednak wkrótce został zawieszony.

1979 – 1980. Rozpoczęła działalność świetlica szkolna z dożywianiem.

1983 – 1984. 14 czerwca 1984 roku Stanisław Czerniejewski po 33 latach pracy nauczycielskiej, w tym 30 lat na stanowisku kierownika i dyrektora szkoły, przeszedł na zasłużoną emeryturę. Z dniem 1 września 1984 roku stanowisko dyrektora szkoły powierzono pani Krystynie Borek.

1999 – 2000. W kraju wprowadzono reformę oświatową. Na jej mocy 8-klasowa szkoła podstawowa stała się 6-klasową. Taką właśnie szkołą jest do dziś Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych.

2003 – 2004. 25 czerwca 2004 roku dyrektor szkoły mgr Krystyna Borek po 34 latach pracy nauczycielskiej, w tym 20 lat na stanowisku dyrektora tutejszej placówki, przeszła na zasłużoną emeryturę.

2004. Stanowisko dyrektora szkoły objęła mgr Teresa Krüger-Wasilewska i pełni ona tę funkcję po dzień dzisiejszy.

W 30. rocznicę nadania imienia szkole nastąpiło przekazanie placówce sztandaru.

Szkoła prężnie działa, jest otwarta na ucznia i rodzica. Proponuje wiele zajęć dla dzieci umożliwiających prawidłowy i wszechstronny rozwój. Szkoła przystępuje do projektów unijnych, wzbogacając ofertę edukacyjną. Bierze udział w życiu kulturalnym. Odbywają się przedstawienia profilaktyczne, uczniowie wyjeżdżają na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, spektakle teatralne, do kina.

Rodzice ściśle współpracują ze szkołą. Odbywają się: Dzień Rodziny, Choinka Noworoczna, Dzień Dziecka.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA