MZGOK. Ochrona środowiska – Wierzbinek

MZGOK

Do ochrony środowiska może się przyczynić każdy. Korzystanie z urządzeń energooszczędnych, segregowanie odpadów, zwracanie uwagi na to, aby śmieci trafiały do koszy, a nie na przykład do lasu – tego typu działania nie wymagają wiele wysiłku. O ochronie środowiska w gminach się nie zapomina. Jednak znaków zapytania jest sporo, bowiem brakuje całościowych informacji o odpadach. I nie wiadomo, jak nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku będzie w gminach praktycznie funkcjonować.
Jak poinformował Tomasz Woźniak, zajmujący się w Urzędzie Gminy w Wierzbinku sprawami ochrony środowiska, samorząd w różny sposób działa na rzecz ekologii. Miesięcznie zbiera się ok. 1000 ton odpadów, licząc gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze. A jak ochrona środowiska wygląda w poszczególnych obszarach?

Gospodarka wodno-ściekowa:
- zwodociągowanie wynosi prawie 100 procent,
- 4 stacje uzdatniania wody: Mąkoszyn, Wierzbinek, Łysek, Racięcin (w 2013 r. zostanie wybudowana nowa stacja w miejscowości Zaryń),
- na terenie gminy jest 1080 zbiorników bezodpływowych i 16 przydomowych oczyszczalni ścieków,
- biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wierzbinek o przepustowości 80m3/d ze stacją zlewczą ścieków dowożonych,
- biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Sadlno o przepustowości 80m3/d ze stacją zlewczą ścieków dowożonych,
- gmina posiada zaledwie 500 m kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbinek, następne 400 m w budowie,

Gospodarka odpadami komunalnymi:
- gminne składowisko odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Zielonka (planowane zamknięcie składowiska i jego rekultywacja w 2013 r.),
- zbiórka odpadów zmieszanych w pojemnikach 110 l i 220 l (100 procent mieszkańców jest objętych zbiórką),
- zbiórka odpadów wstępnie posegregowanych w worki w gospodarstwach domowych (szkło, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych) – 100 procent mieszkańców jest objętych systemem zbiórki,
- zbiórka odpadów w 14 miejscach publicznych do pojemników typu dzwon (opakowania szklane, opakowania z tworzyw sztucznych),
- zbiórka baterii w placówkach szkolnych na terenie gminy oraz w instytucjach publicznych (pojemniki na baterie),
- zbiórkę odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w gospodarstwach domowych na terenie gminy prowadzi PGK Sp. z o.o. w Wierzbinku,
- zbiórka „ELEKTROŚMIECI” – urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest prowadzona 2 razy w ciągu roku przez firmę ELEKTRORECYKLING,

Ochrona przyrody:
- 60 proc. terenu gminy położone jest w Goplańsko–Kujawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu,
- na terenie gminy nie znajdują się żadne obszary NATURY 2000,
na terenie gminy są 3 parki krajobrazowe: w Wierzbinku o pow. 2,40 ha (z XIX wieku); w Kryszkowicach o pow. 2,44 ha (z drugiej połowy XIX wieku) oraz w Racięcinie o pow. 1,21 ha (z ok. połowy XIX wieku);
- przez teren gminy przepływa rzeka Noteć ze swoim dopływem całkowicie położonym na terenie gminy – rzeczką Pichną,
- na terenie gminy znajdują się 3 pomniki przyrody: 2 dęby szypułkowe w miejscowości Racięcin oraz 1 świerk pospolity w miejscowości Kryszkowice.

———–

Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie