MZGOK. Ochrona środowiska – gmina Ślesin

www.mzgok_.konin_

Gmina Ślesin to malowniczy obszar położony na dwóch pojezierzach. Zachodnia część leży na Pojezierzu Gnieźnieńskim, a wschodnia – na Pojezierzu Kujawskim. Gospodarka gminy oparta jest na rolnictwie i turystyce. Samorząd priorytetowo traktuje także problemy ochrony środowiska, w tym właściwą gospodarkę odpadami komunalnymi.

Przyroda, charakteryzująca się występowaniem lasów mieszanych i jezior, od dawna przyciąga na teren gminy miłośników letniego wypoczynku. Do najważniejszych jezior należą: Mikorzyńskie, Ślesińskie, Licheńskie, Wąsowskie. Na terenie gminy Ślesin znajduje się około 60 procent obiektów turystycznej bazy dla powiatu konińskiego w postaci ośrodków turystycznych, hoteli, kąpielisk i przystani wodnych. Dużą atrakcję stanowi bulwar usytuowany wzdłuż Jeziora Ślesińskiego. Można korzystać ze szlaków pieszych i ścieżek rowerowych. Pierwsza prowadzi trasą: Ślesin – Żółwieniec – Koszewo – Ignacewo – Głębockie, druga trasą: Ślesin – Ignacego – Licheń Stary – Wąsosze – Ślesin. Kompleksy leśne, poza miejscem wypoczynku, są wspaniałymi terenami do grzybobrania
i polowań w obwodach łowieckich.

Gospodarka odpadami

Gmina Ślesin priorytetowo traktuje problemy ochrony środowiska, w tym właściwą gospodarkę odpadami komunalnymi. Ma to bowiem znaczenie dla wszystkich mieszkańców. Samorząd stoi obecnie przed dużym wyzwaniem, w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, ponieważ jak każda gmina musi przejąć wszystkie odpady wytwarzane przez mieszkańców, zarówno te segregowane, jak i zmieszane. Nowy system będzie obowiązywał od lipca 2013 roku.

Na terenie gminy Ślesin prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów w oparciu o ustawione w poszczególnych miejscowościach pojemniki. Są to pojemniki siatkowe na tworzywa sztuczne i pojemniki na szkło. Ponadto segregacja odpadów odbywa się u źródła, bowiem na terenie gminy obowiązuje system workowy(mieszkańcy samodzielnie segregują śmieci na terenie posesji w worki na szkło, plastik, papier). Ponadto organizowane są zbiórki: elektrośmieci – 2 razy do roku w wyznaczonych punktach na terenie gminy, zużytych baterii – na terenie placówek oświatowych. Wszystkie te akcje organizowane są bezpłatnie i żaden z mieszkańców pozbywający się problemowych odpadów nie ponosi kosztów związanych z utylizacją.

Gospodarka wodno-ściekowa

Gmina Ślesin zwodociągowana jest w ok. 98,5 proc. Na terenie gminy funkcjonuje 9 stacji uzdatniania wody. Stopień skanalizowania wynosi ok. 60 proc. Oczyszczalnie ścieków pracują w Ślesinie i Licheniu Starym. Ich przepustowość na dobę wynosi łącznie 2500 m3

Działania edukacyjne

Rozwój edukacji ekologicznej i kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców to jedno z działań realizowanych w ramach Programu Ochrony Środowiska. Dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół prowadzonych przez samorząd wykazują duże zaangażowanie w sprawy ochrony środowiska, co wpływa bezpośrednio na proekologiczne postawy młodych ludzi. Corocznie odbywa się akcja „Sprzątanie Świata”. Uczniowie biorą czynny udział w akcji zbierania baterii, aktywnie włączają się do działań podjętych przez gminę – segregację odpadów, uczestniczą w akcji zbiórki makulatury czy organizowanych na terenie szkół konkursach wiedzy o ekologii.

Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA