RODZINA. Dyskryminacja ojców. Postulat opieki naprzemiennej

,,Ważne jest zauważenie, że tak jak w pewnych obszarach życia bywają dyskryminowane kobiety, to także w pewnych obszarach życia dyskryminowani bywają mężczyźni i dyskryminacja ta dotyczy m.in. życia rodzinnego” – zauważyła w marcu 2013 roku pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, w związku z rozpoczęciem dyskusji nad rozwiązaniami prowadzącymi do zapobiegania dyskryminacji ojców na przykład w postępowaniach dotyczących opieki nad dziećmi. Polska jest w tym zakresie bardzo negatywnym przykładem. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, iż w sprawach o rozwód i separację sądy w 97 proc. przyznają prawo do opieki nad dzieckiem matce, a jedynie w 3 proc. ojcu. Zapewne w regionie konińskim jest podobnie. To powoduje, że zawiązują się inicjatywy społeczne mające na celu zwrócenie uwagi na ten problem i doprowadzenie do zmian w prawie, które zapewnią rzeczywiste równe traktowanie matek i ojców. Jedną z nich jest ruch społeczny ,,Dzielny Tata”, konfederacja stowarzyszeń ojcowskich w Polsce. Jego reprezentantem w regionie konińskim jest Marcin Nowak z Konina.

Jak powiedział Konińskiej Gazecie Internetowej, inicjatywa zrodziła się w ubiegłym roku. Obecnie ruch społeczny ,,Dzielny Tata” skupia w Polsce około 750 osób. Są to nie tylko ojcowie, ale także na przykład babcie i dziadkowie. Głównym postulatem jest wprowadzenie jako głównej zasady w przypadku rozwodu czy separacji opieki naprzemiennej. – Byłoby to rzeczywiste zrównanie matek i ojców w prawach do wychowywania dzieci. Niestety, obecnie ojcowie stoją w sądach na przegranej pozycji. Muszą walczyć o kontakty z własnym dzieckiem. Trudno więc mówić o trosce instytucji państwowych o dobro dziecka. Sądy szybko przyznają alimenty matkom, natomiast bardzo trudno godzą się na kontakty ojca z dzieckiem. Bywa, że matka zabiera dziecko i izoluje je od ojca. Wtedy łatwo o zerwanie więzi ojca z córką czy synem. Takie więzi później bardzo trudno odbudować. Dlatego tak ważne jest zapewnienie w Polsce opieki naprzemiennej. To rozwiązanie sprawdzone, funkcjonujące m.in. w Stanach Zjednoczonych, Danii, Włoszech – powiedział Marcin Nowak.

Na stronie www.dzielnytata.pl zamieszczono opinię na temat opieki naprzemiennej wydanej na prośbę Wielkopolskiego Stowarzyszenia Praw Ojca już w roku…1994. Przygotowała ją prof. Anna Anna Brzezińska z Instytutu Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To jedna z najbardziej znanych specjalistek z zakresu psychologii rozwojowej. W jej opinii czytamy: ,,System tzw. naprzemiennej opieki sprawowanej nad dziećmi w przypadku rozejścia się rodziców ma za swój podstawowy cel umożliwienie dzieciom swobodnego kontaktowania się z obojgiem rodziców w sytuacji pozbawionej napięć, powiązanych z brakiem porozumienia między nimi, wynikających z istniejących między nimi konfliktów. Jego cel nadrzędny to zatem dobro dziecka i respektowanie prawa do swobodnego przebywania i z matką i z ojcem.

System ten z drugiej strony umożliwia obojgu rodzicom, po rozwodzie, sprawowanie opieki nad dzieckiem, kierowanie jego rozwojem, udzielanie pomocy w sytuacjach tego wymagających, stanowi wsparcie dla podtrzymywania naturalnej więzi z dzieckiem. Zatem służy też dobru obojga rodziców.

W konkluzji prof. Anna Brzezińska pisze:
1. Opieka naprzemienna to wartościowy sposób rozwiązania problemu opieki nad dzieckiem w przypadku rozwodu jego rodziców,
2. Warunkiem koniecznym jest zawarcie precyzyjnego kontraktu między stronami,
3. Przestrzeganie warunków kontraktu musi być nadzorowane przez osoby trzecie, np. KOPD (Komitet Ochrony Praw Dziecka),
4. W przypadku nierespektowania kontraktu dzieci powinny pozostać przy tym z rodziców, który daje lepsze gwarancje na pozytywny kontakt z drugim z rodziców (decyzję taką należy podjąć na podstawie przeprowadzonych obserwacji w trakcie realizowania opieki naprzemiennej oraz jeżeli to konieczne – dodatkowych badań psychologicznych obojga rodziców i dziecka).

Ruch społeczny ,,Dzielny Tata” oprócz wprowadzenia obowiązkowej opieki naprzemiennej w przypadku rozstania rodziców (np. separacji bądź rozwodu) ma inne postulaty. Domaga się również:

2. Wprowadzenia obowiązku powrotu dziecka do miejscowości zamieszkania;
3. Wprowadzenie przepisu regulującego rozpatrywanie spraw sądowych dotyczących separacji bądź rozwodów małżeństw posiadających dzieci w ciągu 2 tygodni, a spraw z tym związanych w całości w ciągu 3 miesięcy;
4. Wyłączenie Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych z badań nad małoletnimi – dziećmi rodziców rozchodzących się, jako że ośrodki te nie są do tego kwalifikowane i działają w tym zakresie bezprawnie;
5. Wprowadzenie parytetów w sądach rodzinnych, to jest składów: sędzia i sędzina, zamiast obecnych: sędzina (sędzia) i ławnicy, Wyłączenie ze spraw rodzinnych sędziów, którzy się rozwiedli oraz pochodzących z rodzin niepełnych;
6. Wprowadzenia przepisu określającego możliwość ograniczenia praw rodzicielskich jednego bądź obojga rodziców tylko w drastycznych przypadkach zagrożenia dla dziecka, tylko dla osób skazanych wyrokiem prawomocnym stwierdzającym takie zagrożenie;
7. Wprowadzenia przepisu nakazującego świadczenie alimentów tylko i wyłącznie tym rodzicom, którzy odmówią opieki nad dzieckiem – przy zastosowaniu zasady o płatności kwoty ustalonej w aktualnej tabeli funduszu alimentacyjnego (na dziś jest to kwota ok. 500 złotych miesięcznie);
8. Umorzenia wszelkich długów alimentacyjnych powstałych do tej pory;
9. Wypuszczenia z więzień „alimenciarzy” – przywrócenie im praw rodzicielskich z automatu.

Marcin Nowak o problemach ojców chce poinformować parlamentarzystów z okręgu konińskiego. Rozpoczął od Biura Poselskiego Andrzeja Dery z Solidarnej Polski. Asystent społeczny posła Jacek Kubiak powiedział: – Nie przypuszczałem, że to tak poważny problem. Przy najbliższej wizycie poseł Andrzej Dera na pewno go dokładnie przeanalizuje.

Marcin Nowak w rozmowie z Jackiem Kubiakiem, asystentem społecznym posła Andrzeja Dery

***

Ojcowie, których prawa są naruszane, mogą się skontaktować z Marcinem Nowakiem: tel. 503 970 777, e-mail:marcin.nowak@dzielnytata.pl.