GOLINA. Analiza gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2014

MZGOK

W 2011 roku gmina Golina, jako jedna z 33 gmin udziałowców MZGOK Sp. z o.o. w Koninie, zawarła umowę wykonawczą na świadczenie usług w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nadzoru zrekultywowanych składowisk odpadów. Dofinansowany ze środków Funduszu Spójności, w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na trenie subregionu konińskiego”, obejmuje budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Otwarcie obiektu planowane jest na przełomie 2015 i 2016 roku. Odpady pochodzące z terenu gminy będą zatem przetwarzane zarówno w istniejących obiektach, tj. składowisko, sortownia i kompostownia, ale przede wszystkim unieszkodliwiane w nowopowstałej instalacji. Pozwoli to ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz wykorzystać potencjał energetyczny odpadów.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
W 2014 roku gmina Golina nie realizowała zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Na potrzeby realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w 2010 roku gmina zakupiła samochód ciężarowy przeznaczony do wywozu nieczystości stałych. Zadanie to zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej”. Podstawową potrzebą inwestycyjną w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy jest rozbudowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
Na zasadzie art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu. Koszty jakie zostały poniesione w 2014 roku, związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Golina, przekroczyły kwoty uzyskane z opłat. W związku z faktem, że uchwalone przez Radę Miejską w Golinie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. 9,00 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku niesegregowania odpadów oraz 6,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny, były zbyt niskie w stosunku do ponoszonych kosztów, podjęte zostały prace mające na celu podwyższenie wysokości opłat.

Odpady powstające na terenach nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne świadczyły przedsiębiorstwa wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej, na podstawie indywidualnych umów.

Liczba mieszkańców
Liczba mieszkańców zameldowanych, według bazy ewidencji ludności, na dzień 31.12.2014 roku stanowiła: 11 900 osób, w tym 7 417 mieszkańców terenów wiejskich oraz 4 486 osób zamieszkujących w mieście.Liczba mieszkańców zadeklarowanych przez właścicieli nieruchomości w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych do dnia 31.12.2014 roku, z terenu gminy Golina wyniosła: 10 168 osób (w tym 3 949 mieszkańców objętych deklaracjami na nieselektywną zbiórkę oraz 6 219 mieszkańców deklarujących selekcję odpadów). Liczba deklaracji złożonych, według stanu na dzień 31.12.2014 roku wyniosła: 3 074 deklaracje.

Różnica między liczbą osób zameldowanych a zadeklarowanych do objęcia opłatą wynika z faktu, iż w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazywane są osoby faktycznie zamieszkujące nieruchomości. Według oświadczeń właścicieli nieruchomości, osoby nieujęte w deklaracjach to w dużej mierze mieszkańcy, którzy w związku z nauką lub pracą zamieszkują poza terenem gminy Golina.

Ilość odpadów komunalnych
W 2014 roku usługa odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, realizowana była na podstawie umowy nr 49/13 z 20.12.2013 roku, zawartej przez gminę z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, tj. Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Golinie, ul. Parkowa 6, 62-590 Golina. Zagospodarowanie odebranych odpadów odbywało się na podstawie umowy nr 1/2014 z 02.01.2014 roku, zawartej z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Koninie. Ilości odebranych i przekazanych do RIPOK odpadów komunalnych, przedstawia Tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość (Mg)
1. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 3 087,12
2. 20 01 01 Papier i tektura 15,64
3. 20 01 02 Szkło 129,62
4. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 85,52
5. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 68,82
6. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 4,84
7. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 7,94
8. 16 01 03 Zużyte opony 3,50

W roku 2014 odpady komunalne pochodzące z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, odbierane były przez przedsiębiorców posiadających wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonego przez Burmistrza Goliny. Według przedłożonych sprawozdań przedsiębiorców, z pozostałych nieruchomości odebrane i zagospodarowane zostały odpady w ilościach, które przedstawiono w Tabeli nr 2.

Tabela Nr 2

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość (Mg)
1. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 191,78
2. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 4,50
3. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 2,00

Cykl o gospodarce odpadami komunalnymi i ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie