OLSZÓWKA. Bez segregacji płaci się dwa razy drożej

MZGOK

31 maja 2016r. Rada Gminy Olszówka podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty, ustalając od 1 lipca 2016 r. nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następującej wysokości:
1) za odpady zbierane w sposób selektywny – 7,50 zł od osoby na miesiąc, a w przypadku zamieszkania na nieruchomości więcej osób niż 5, dla każdej kolejnej osoby (tj. szóstej, siódmej itd.) stawka wynosi 3,00 zł od osoby na miesiąc;
2) za odpady nie zbierane w sposób selektywny (zmieszane) – 15,00 zł od osoby na miesiąc.

,,Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Olszówka”, dokument z kwietnia 2016 pokazuje, że samorząd sprawnie realizuje Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Liczba mieszkańców gminy Olszówka według deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 4038 osób. Wszyscy mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych zostali objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, tj. nieruchomości gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza oraz budynki użyteczności publicznej były zobowiązane do podpisania umów na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Olszówka. Mieszkańcy gminy zostali wyposażeni w kosze o poj. 120 l i 240 l na odpady zmieszane oraz worki na odpady zbierane selektywnie

Przedsiębiorca, który na zlecenie Gminy Olszówka realizuje odbiór odpadów komunalnych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera następujące rodzajów odpadów komunalnych:
1) zmieszane (nieselektywnie zbierane),
2) selektywnie zbierane:
a) szkło bezbarwne i kolorowe,
b) odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
c) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, kuchenne, ogrodowe oraz odpady zielone.

Dodatkowo do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszkańcy mogli oddawać bez dodatkowych opłat takie odpady, jak: szkło bezbarwne i kolorowe; odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; papier i odpady opakowaniowe z papieru; metale; zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny; zużyte baterie i akumulatory; zużyte opony; meble i inne odpady wielkogabarytowe.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. odbiorem odpadów zajmował się wyłoniony w przetargu: Zakład Oczyszczania Terenu ,,Bakun” w Roztoce (gmina Krzymów). Zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu gminy Olszówka zajmował się natomiast Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie, wskazany w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługę administracyjną systemu. Łączne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Olszówka w 2015 r. wyniosły 296 089,98 zł, w tym:
a) koszty odbioru i transportu odpadów – 159 408,00 zł;
b) koszty zagospodarowania odpadów – 99 916,92 zł;
c) koszty administracyjne – 36 765,06 zł.

Gmina Olszówka nie objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady, tj. na nieruchomościach, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Po wezwaniu losowo wybranych przedsiębiorców do przedstawienia umów na odbiór odpadów komunalnych nie ujawniono właściciela nieruchomości, który nie miałby podpisanej umowy na odbiór odpadów.

Poniżej ilość odebranych odpadów selektywnie zebranych dla frakcji: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło oraz sposób ich zagospodarowania.

Kod odebranych odpadów komunalnych Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Łączna masa odebranych odpadów komunalnych

[Mg]

Masa odpadów poddanych recyklingowi

[Mg]

Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia

[Mg]

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 6,8 7,0 0,0
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 7,5 7,5 0,0
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,9 0,0 0,0
15 01 07 Opakowania ze szkła 8,0 8,1 0,0
20 01 02 Szkło 28,4 24,7 0,0
20 01 39 Tworzywa sztuczne 25,7 6,5 0,0

Cykl o gospodarce odpadami komunalnymi i ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie