KRUS. KONIN. Edukują o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej

W Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie ubezpieczonych jest ok. 9 300 osób (na koniec III kwartału 2016 roku – 9 292). A liczba świadczeniobiorców zbliża się do 29 tysięcy. Teren działania to Konin i powiat koniński (z wyłączeniem gminy Sompolno, która jest obsługiwana przez PT KRUS w Kole). Placówki terenowe są jednostkami podległymi oddziałom regionalnym. W zakresie ubezpieczeń realizują m.in. następujące zadania: ustalają i wydają decyzje z zakresu podlegania ubezpieczeniu; wymierzają, pobierają i rozliczają składki ubezpieczeniowe; prowadzą ewidencję okresów podlegania ubezpieczeniu i opłacania składek; dochodzą należności z tytułu nieopłaconych składek w trybie przymusowym; rozpatrują wnioski w sprawie zastosowania ulg w spłacie należności; prowadzą postępowania powypadkowe; przyjmują wnioski o świadczenia z ubezpieczenia społecznego, w szczególności ustalają prawo i wydają decyzje w sprawie przyznania zasiłków chorobowych i zasiłków pogrzebowych. Ale – jak dodała Katarzyna Rzepecka-Andrzejak – od 22 sierpnia 2016 roku kierownik Placówki Terenowej KRUS w Koninie – ważnym obszarem jest także upowszechnianie wśród ubezpieczonych wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i rolniczymi chorobami zawodowymi, a także znajomości zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz zasad postępowania w razie wypadku. Do końca listopada zgłoszono w PT KRUS Konin 105 wypadków przy pracy rolniczej. Pokazuje to więc jasno, że edukacja w tym zakresie jest bardzo potrzebna.

Ważnym obszarem działalności jest także upowszechnianie wśród ubezpieczonych wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i rolniczymi chorobami zawodowymi – powiedziała kierownik PT KRUS Konin Katarzyna Rzepecka-Andrzejak

PS. Teksty dotyczące działalności Placówki Terenowej KRUS w Koninie można znaleźć w zakładce ,,KRUS Konin” (dział ,,Gospodarka”, temat ,,Rolnictwo”).