KRUS. Konkurs ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

1

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosił XV edycję Ogólnokrajowego Konkursu “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, w kategorii gospodarstw indywidualnych. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Patronat nad nim objął Prezydent RP Andrzej Duda. Konkurs jest organizowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy.

Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega co najmniej w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Przy ocenie brane są pod uwagę:
1. ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy;
2. stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych;
3. wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami;
4. stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie;
5. warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich;
6. stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej;
7. rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym;
8. estetyka gospodarstw.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017 roku na stosownym formularzu i złożyć w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są m.in. w Placówkach Terenowych i Oddziałach Regionalnych KRUS oraz na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl.