KONIN, POWIAT KONIŃSKI. Dzieci rolników mogą skorzystać z letniego wypoczynku z programem prozdrowotnym

- Zdrowy styl życia i właściwe nawyki żywieniowe, aktywność ruchowa, unikanie alkoholu i narkotyków – to z pewnością jest potrzebne każdemu dziecku i młodemu człowiekowi do właściwego rozwoju. Warto o tym jak najczęściej przypominać i o to zadbać. Takie możliwości stwarza zorganizowanie wypoczynku letniego w formie półkolonii w 2018 roku w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego z dofinansowaniem ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Zachęcam do skorzystania z tej propozycji. Połączenie wypoczynku z kształtowaniem postaw prozdrowotnych to ciekawa oferta – zachęca Katarzyna Rzepecka-Andrzejak – kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie.

Dokładna informacja na następnej stronie.

Program społeczny – wypoczynek letni dla dzieci rolników

Do dnia 3 kwietnia br. trwał otwarty konkurs ofert na zorganizowanie wypoczynku letniego w formie półkolonii w 2018 roku w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego z dofinansowaniem ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników może wspierać działania realizowane przez organizacje społeczne, zawodowe lub samorządowe w zakresie polityki społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej na rzecz rolników i członków ich rodzin.

Szczegółowym celem programu jest:

- upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia, kształtowanie postaw prozdrowotnych i pożądanych nawyków żywieniowych; promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej, rekreacji i sportu; kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw wolnych od nałogów, poszerzanie wiedzy nt. szkodliwości spożywania alkoholu, narkotyków i używek; kształtowanie aktywizacji społecznej poprzez budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze środowiska wiejskiego, kultury wsi i zachowania tradycji regionalnych.

Program realizowany jest w szczególności przy pomocy organizacji społecznych, zawodowych i samorządowych działających w obszarze polityki społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, na rzecz rolników i członków ich rodzin, prowadzących działalność statutową w tym zakresie.

Cele programu realizowane są poprzez zorganizowanie turnusów wypoczynkowych półkolonijnych, trwających minimum 10 dni, w terminie od 23 czerwca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku, zapewniając zajęcia dla dzieci przez minimum 6 godzin dziennie.

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży, urodzonych po 01 stycznia 2002 roku i których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Po rozstrzygnięciu konkursu ofert na stronie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (pod adresem https://fsusr.gov.pl/ w zakładce programy społeczne) zostanie opublikowany wykaz organizacji, którym przyznano dofinansowanie w ramach konkursu ofert na zorganizowanie wypoczynku letniego w 2018 roku dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.