KONIN. Rehabilitacja lecznicza za pośrednictwem KRUS

Katarzyna Rzepecka-Andrzejak

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Warto z niej skorzystać tym bardziej, że pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego. Jest ona organizowana w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Są one w: Szklarskiej Porębie, Iwoniczu Zdroju, Horyńcu Zdroju, Kołobrzegu, Jedlcu, Świnoujściu – informuje Katarzyna Rzepecka-Andrzejak, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Koninie.

Głównym celem rehabilitacji prowadzonej w KRUS jest zapobieganie niepełnosprawności lub ograniczenie jej do poziomu, umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy w gospodarstwie już utraciły – jej przywrócenie o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji .

Z rehabilitacji leczniczej realizowanej za pośrednictwem KRUS mogą korzystać osoby zagrożone całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, albo uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym – które rokują odzyskanie zdolności do pracy w gospodarstwie w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS musi spełniać określone wymogi. Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę jeżeli: podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie, albo, podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany w przypadku osoby ubezpieczonej zagrożonej całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym wskutek wypadku przy pracy rolniczej), albo ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.

Podstawę do skierowania na rehabilitację leczniczą stanowi prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub komisji lekarskiej Kasy, wydane w postępowaniu orzeczniczym dla ustalenia prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników oraz zawierające wskazania do rehabilitacji leczniczej.

O skierowanie na rehabilitację leczniczą można ubiegać się także na podstawie wniosku, sporządzonego przez lekarza prowadzącego leczenie.

Wzór wniosku określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r., w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.

Do wniosku muszą być dołączone niezbędne badania, zlecone przez lekarza.

Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szczegółowe informacje o rehabilitacji leczniczej można uzyskać w najbliższej jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Do skorzystania z rehabilitacji w zakresie chorób narządu ruchu, wad postawy, chorób reumatycznych i układu nerwowego a także usprawnienia powypadkowego i po leczeniu szpitalnym zaprasza Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu. Jest to ośrodek położony w województwie wielkopolskim w otoczeniu malowniczych, czystych lasów, z dala od ośrodków przemysłowych. Ośrodek posiadający specjalistyczną aparaturę i wykwalifikowany personel medyczny świadczy usługi medyczne na wysokim poziomie. W otoczeniu ośrodka znajduje się wiele atrakcyjnych turystycznie miejsc, m.in. Gołuchów z dawną rezydencją książąt Jana i Izabeli Działyńskich.