KRUS. KONIN. Katarzyna Rzepecka-Andrzejak, kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie, o trzynastej emeryturze

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w majowych terminach płatności emerytur i rent wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom KRUS jednorazowe świadczenie pieniężne.

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości 1 100 zł, bez względu na wysokość pobieranej emerytury lub renty. W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie to świadczenie zostanie wypłacone w lipcowych terminach płatności. Jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają również osoby mające prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Kasa wypłaci jednorazowe świadczenie pieniężne z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku. Świadczenie to zostanie wypłacone jednorazowo, a zatem fakt jego przyznania nie zwiększy wysokości otrzymywanej emerytury lub renty lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w kolejnych miesiącach.

Komu przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne?

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które w dniu 30 kwietnia 2019 r. mają prawo do: świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników; okresowej emerytury rolniczej, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw; rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Do każdego uprawnionego emeryta i rencisty zostanie wysłana decyzja o przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego. Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń (np. do emerytury z ZUS i do emerytury z KRUS), przysługuje tylko jedno jednorazowe świadczenie pieniężne. Z jednorazowego świadczenia pieniężnego zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.