STARE MIASTO. Wójt Dariusz Puchała z wotum zaufania

Sesja absolutoryjna, czyli jedno z najważniejszych posiedzeń Rady Gminy, odbyła się 24 czerwca w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Miasto. Debatowano nad „Raportem o stanie Gminy Stare Miasto za rok 2020”, który jest przewodnikiem wiedzy na temat aktywności inwestycyjnych, społecznych, kulturalnych i edukacyjnych w gminie. Kolejno przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu.

- Udzielone absolutorium oraz wotum zaufania wójtowi Dariuszowi Puchale jest wyrazem akceptacji przyjętych i konsekwentnie realizowanych kierunków rozwoju naszej gminy – informuje Janusz Frysiak.

Z analizy sprawozdań wynika, że w 2020 roku Gmina uzyskała dochody w kwocie 71 876 644,73 zł, z czego wydatki na realizację inwestycji wyniosły 6 092 613,18 zł.

- Dziękuję wszystkim, którzy w minionym trudnym roku przyczynili się do rozwoju i zmian w naszej gminie. Pozytywna ocena wykonania budżetu to również sukces pracowników urzędu – dziękował włodarz.