GOLINA. Burmistrz Tadeusz Nowicki z absolutorium. Radny Jan Kaliski już formalnie bez mandatu

Burmistrz Tadeusz Nowicki

Rada Miejska 10 głosami ,,za”, przy 3 głosach wstrzymujących się, udzieliła burmistrzowi Goliny Tadeuszowi Nowickiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. Przyjęła też uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jana Kaliskiego, w związku z jego pisemnym zrzeczeniem się tej funkcji. Do tegorocznych zadań inwestycyjnych została wprowadzona przebudowa i remont Biblioteki Publicznej w Golinie.

Ostateczny plan dochodów na rok 2010 po nowelizacjach wyniósł 28 437 954 zł, to jest o 3 099 954 zł więcej niż zakładano w pierwotnym projekcie, i został zrealizowany w 99,41 proc., a w zakresie dochodów własnych – w 101,51 proc. Na niższym niż zakładano poziomie (96,61 proc.) ukształtowały się dochody z tytułu dotacji – wynikało to z faktu, że część dotacji na remont dróg zniszczonych w wyniku powodzi gmina otrzyma w bieżącym roku.

Jak powiedział burmistrz Tadeusz Nowicki, mimo dobrego wyniku w zakresie dochodów, nadal utrzymują się znaczne zaległości podatkowe. Prowadzone działania windykacyjne wpłynęły na nieznaczne zmniejszenie ogólnej kwoty zaległości o 7 725,67 zł w stosunku do stanu na koniec 2009 roku.

Plan wydatków na rok 2010 wynosił pierwotnie 35 624 289 zł. W wyniku nowelizacji został zwiększony o 1 470 574 zł, do kwoty 37 094 863 zł. Plan został zrealizowany na poziomie 97,05 proc.

Wydatki majątkowe wyniosły 8 346 068,50 zł. Objęły m.in. zadania: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina” – kwota 3 mln 960 tys. zł, ,,Przebudowa drogi gminnej Golina – Spławie” – 1 mln 103 tys. zł, ,,Zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych” – 427 tys. zł, ,,Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Przyjmie wraz z zakupem wyposażenia” – 706 tys. zł. Łącznie w 2010 roku zrealizowano lub dofinansowano 36 zadań inwestycyjnych, pozyskując na ten cel finansowe środki zewnętrzne w wysokości 1 mln 595 tys. zł. Wybudowano 1968 m sieci wodociągowej w miejscowościach: Kawnice, Rosocha Kolonia i Golina (ul. Kolejowa). Przebudowano drogi: Kawnice – Rosocha, Golina – Golina Kolonia, Rosocha – Rosocha Kolonia i ul. Bohaterów II Wojny Światowej w Golinie. Zakupiono samochód dla OSP w Węglewie i dofinansowano kwotą 80 tys. zł zakup samochodu dla OSP w Golinie. Znaczne nakłady poniesiono na rzecz poprawy infrastruktury związanej z kulturą. Poza rozbudową i remontem strażnicy OSP w Przyjmie dotyczyło to także strażnicy w Spławiu i świetlic w Barbarce, Kolnie, Węglewie i Myśliborzu. Przygotowany został projekt budowy boiska ,,Orlik” w Golinie, którego realizacja nastąpi w tym roku.

Rada Miejska stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Jana Kaliskiego, w związku z jego pisemnym zrzeczeniem się tej funkcji.

Poza tym zadecydowano o zamianach w budżecie na 2011 rok. Po stronie wydatków wprowadzono m.in. zadanie: ,,Przebudowa (adaptacja), remont, termomodernizacja budynku wraz z wyposażeniem Biblioteki Publicznej w Golinie”. Łączna wartość to 1 040 901 zł, w tym udział dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 500 000 zł.