DOKUMENTACJA. Kramsk – To Związek Nauczycielstwa Polskiego i ,,Solidarność” zafundowali nauczycielom przywileje

,,Radny Stanisław Szady podziękował za słowa sołtysa Wieczorka i wyraził oburzenie słowami i oskarżeniami radnego Leszczaka, uznał, że zachowanie radnego jest niedopuszczalne, dlatego, że ten sam radny w poprzedniej kadencji też podejmował te niedobre decyzje. Radny Szady kontynuując mówił o stanie przyszłorocznego budżetu mówiąc o realnych zagrożeniach w postaci – likwidacji MZK, wyłączenia oświetlenia ulicznego. Stąd też istnieje potrzeba zawieszenia funduszu sołeckiego w roku 2012” – to fragment protokołu z XIII sesji Rady Gminy Kramsk. ,,To ZNP i Solidarność doprowadziła do obecnego stanu oświatę – szeroko rozumianą, bo zafundowali nauczycielom wiele przywilejów. Przypomniał, że Gmina ma 22 inne zadania, oprócz oświaty” – to z kolei odnosi się do słów przewodniczącego Rady Gminy Marka Lidźbińskiego. Była to na pewno jedna z najważniejszych sesji w tej kadencji samorządu, bowiem podjęto na niej uchwały o zamiarze likwidacji 5 szkół. Okazało się też, jak w trudnej sytuacji finansowej jest gmina Kramsk. Cały protokół można przeczytać na następnej stronie.

Protokół Nr XIII/11 z sesji Rady Gminy Kramsk

Data sesji i godziny trwania:

30 listopada 2011 roku, od godziny 10 00 do 18 30

Przewodniczący obrad:

Przewodniczący Rady Gminy – Marek Lidźbiński

Protokolant:

Inspektor- Marlena Przedwojska

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie od 23 października do 29 listopada 2011 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie oddania do bezpłatnego użytkowania lokalu w Kramsku ul. Konińska 20.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego na zabezpieczenie roszczeń Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu w Kramsku ul. Konińska 15.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. świadczenia usługi publicznej na rzecz Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcie terminu spłaty kredytów inwestycyjnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Licealnego w Kramsku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bilczewie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Święćcu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Helenowie Drugim.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Patrzykowie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Wysokiem.
 20. Wnioski i zapytania.
 21. Zamknięcie posiedzenia.

REALIZACJA PORZĄDKU SESJI

  Do punktu 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  XIII sesję Rady Gminy Kramsk otworzył Przewodniczący Rady witając:

  - Pana Józefa Dropa – Wójta Gminy,

  - Panią Jolantę Warzych – Zastępcę Wójta,

  - Panią Mariannę Desecką – Skarbnika Gminy,

  - Panią Marię Kordyl – Sekretarza Gminy,

  oraz radnych, sołtysów i mieszkańców gminy.

  Przewodniczący Rady stwierdził, że zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu w sesji uczestniczy 15 radnych w związku, z czym podjęte uchwały będą prawomocne.

  Do punktu 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek sesji – jak w zaproszeniu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, a następnie zaproponował wprowadzenie do porządku następujących punktów:

  - zmianę uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 jako pkt. 5,

  - rozpatrzenie wniosku (załącznik nr 3) radnej Agaty Kołodziejczak w sprawie skreślenia z porządku sesji punktu w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Patrzykowie.

  Radny Stanisław Szady powiedział, że wniosek radnej należy uznać za bezzasadny, ponieważ trzeba dyskutować o zamiarze likwidacji szkoły w Patrzykowie i trzeba mieć na uwadze, że inni radni mogli by również domagać się tego samego w stosunku do uchwał dotyczących szkół znajdujących się na ich terenie. Radny wnioskował o głosowanie za odrzuceniem zgłoszonego wniosku radnej Agaty Kołodziejczak.

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie odrzucenia wniosku radnej Agaty Kołodziejczak, którego wynik przedstawiał się następująco:

  - „za” - 12 głosów,

  - „przeciw” - 1 głosów,

  - „wstrzymujące się” - 2 głosów.

  Przewodniczący Rady Marek Lidźbiński argumentował, że gmina jest w trudnej sytuacji finansowej, dlatego przy rozpatrywaniu poszczególnych projektów uchwał w sprawie zamiaru likwidacji szkół, każdy będzie mógł wyrazić swoje zdanie.

  Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku sesji, którego wynik przedstawiał się następująco:

  - „za” - 14 głosów,

  - „przeciw” - 0 głosów,

  - „wstrzymujące się” - 1 głosów.

  Do punktu 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  Po odczytaniu protokołu z poprzedniej sesji Rada Gminy podjęła decyzję o jego przyjęciu. Wynik głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, w którym uczestniczyło 15 radnych był następujący:

  - „za” - 15 głosów,

  - „przeciw” - 0 głosów,

  - „wstrzymujące się” - 0 głosów.

  Do punktu 4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie od 24 października do 29 listopada 2011.

  Wójt Gminy poinformował o następujących działaniach w okresie międzysesyjnym:

  - najważniejszą sprawą było przygotowanie do 15 listopada prowizorium budżetowego, które dostarczono do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz radnym,

  - prowadzono rozmowy z przedstawicielami banków – spółdzielczego w Kramsku oraz BGK w Poznaniu,

  o prolongacie terminów spłaty rat kapitału, w związku ze zmniejszeniem, na rok 2012 subwencji o 1,7 mln zł oraz opłaty eksploatacyjnej,

  - podpisano umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Patrzykowie,

  - przygotowano projekty uchwał podatkowych. Stawki podatkowe zostały podwyższone o poziom inflacji, tj. 4,2 %

  - KWB Konin rozpoczęła prace związane ze zmianą planu przestrzennego w okolicach Bilczewa, m.in. wydzielenie działek budowlanych i budowa zbiornika retencyjnego. Wójt przypomniał, że prace w tym zakresie zostaną sfinansowane przez KWB Konin,

  - w sprawie komunikacji zbiorowej Wójt powiedział, że do tej pory usługi w tym zakresie świadczyły: MZK i PKS. W obliczu trudnej sytuacji finansowej gminy rozważane są różne rozwiązania na rok 2012 i w tym celu odbyło się spotkanie z dyrektorem PKS, który przedstawił pisemną ofertę. Przetarg na komunikację będzie mógł być ogłoszony po uchwaleniu budżetu,

  - podpisano 2 akty notarialne w sprawie sprzedaży działek przy kościele w Kramsku,

  - podpisano umowę na budowę punktów oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rudzica, Grąblin, Pąchów i Dębicz,

  - odbyły się 2 spotkania z mieszkańcami z Bilczewa i Patrzykowa w sprawie zamiaru likwidacji szkół podstawowych,

  - odbyło się posiedzenie Związku „Konińskiego Regionu Komunalnego”, m.in. w sprawie budowy schroniska dla zwierząt (dotychczasowe schronisko na ulicy Gajowej w Koninie nie przyjmuje zwierząt).

  - 11 listopada odbyły się obchody Narodowego Dnia Niepodległości. Wójt uczestniczył w obchodach Dnia Górnika,

  Przewodniczący poinformował, że wraz z zastępcą wójta, uczestniczył w Konwencie wójtów
  i burmistrzów w Krzymowie. Głównym tematem była oświata – palący temat w całym kraju. Wystosowano apel o przejęcie przez budżet państwa płac nauczycieli, natomiast pozostawienie jako zadanie gminy tylko utrzymanie budynków i infrastruktury. Poza tym przedstawiono różne warianty rozwiązań stosowanych
  w kraju i powiecie.

  Wójt dodał, że sołtysi zgłaszali, że w Warcicy nie ma wody. Obniżenia poziomu wód jest wynikiem braku opadów, ale także działalności kopalni. Poinformował, że wystosowano pismo w sprawie zmiany pozwolenia wodno – prawnego. Przedstawiciele kopalni zadeklarowali zajęcie się tym tematem w trybie pilnym.

  Wójt poruszył także sprawę dworca kolejowego, który od 2 lat jest zamknięty. Przedstawiciele spółki PKP zaproponowali, aby gmina wydzierżawiła dworzec za odpłatnością i pokrywała koszty jego utrzymania. Wójt zauważył, że spółka PKP nie jest podmiotem użyteczności publicznej, jak było to kiedyś. Dlatego to spółka powinna płacić podatek od nieruchomości od budowli, czyli terenów pod torami, by później żądać od gminy wydzierżawiania budynków na stacji w Wysokiem.

  Do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

  Sekretarz Gminy- Maria Kordyl wyjaśniła, że zmiana treści uchwały, która była podjęta na poprzedniej sesji wynika z zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zakwestionowała wprowadzenie do uchwały zwolnienia z podatku pojazdów wykorzystywanych do celów ratownictwa gaśniczego
  i bezpieczeństwa publicznego, ponieważ zwolnienia te są określone w ustawie. Termin badania zgodności z prawem uchwały Izba wyznaczyła na 30 listopada stąd, przedkładana jest uchwała, w której wyeliminowano zakwestionowane zapisy.

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012, którego wynik przedstawiał się następująco:

  - „za” - 15 głosów,

  - „przeciw” - 0 głosów,

  - „wstrzymujące się” - 0 głosów.

  Uchwała Nr XIII/132/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012, który znajduje się w załączeniu do protokołu z sesji – załącznik nr 4.

  Do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie założenia spółdzielni socjalnej.

  Przewodniczący przypomniał, że dyskusja odbyła się na wspólnych posiedzeniach komisji Rady Gminy

  i zarządził głosowanie, którego wynik przedstawiał się następująco:

  - „za” - 15 głosów,

  - „przeciw” - 0 głosów,

  - „wstrzymujące się” - 0 głosów.

  Uchwała Nr XIII/133/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie założenia spółdzielni socjalnej, który znajduje się w załączeniu do protokołu z sesji – załącznik nr 5.

  Do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie oddania do bezpłatnego użytkowania lokalu w Kramsku ul. Konińska 20.

  Przewodniczący powtórzył, że dyskusja odbyła się na wspólnych posiedzeniach komisji Rady Gminy.

  Następnie głos zabrała Andżelika Łoś kierownik GOPS, która wyjaśniła, że w proponowanym projekcie trzeba nanieść zmianę powierzchni użytkowej z 342 do 410 m­².

  Przewodniczący zarządził głosowanie, którego wynik przedstawiał się następująco:

  - „za” - 15 głosów,

  - „przeciw” - 0 głosów,

  - „wstrzymujące się” - 0 głosów.

  Uchwała Nr XIII/134/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie oddania do bezpłatnego użytkowania lokalu w Kramsku ul. Konińska 20, który znajduje się w załączeniu do protokołu z sesji – załącznik nr 6.

  Do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego na zabezpieczenie roszczeń Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

  Przewodniczący zarządził głosowanie, którego wynik przedstawiał się następująco:

  - „za” - 15 głosów,

  - „przeciw” - 0 głosów,

  - „wstrzymujące się” - 0 głosów.

  Uchwała Nr XIII/135/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego na zabezpieczenie roszczeń Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie., która znajduje się w załączeniu do protokołu z sesji – załącznik nr 7.

  Do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu w Kramsku ul. Konińska 15.

  Sekretarz Gminy- Maria Kordyl stwierdziła, że chodzi o budynek przychodni lekarskiej, a właściwie część budynku, która wynajmowana jest przez Zespół Lekarzy Rodzinnych. Lekarze wystąpili z prośbą
  o zawarcie umowy najmu na okres 5 lat. Na najem lokalu, który jest własnością gminy, na okres dłuższy niż
  3 lata, zgodę musi wyrazić Rada Gminy, dlatego przedstawiany jest projekt na dzisiejszej sesji.

  Przewodniczący zarządził głosowanie, którego wynik przedstawiał się następująco:

  - „za” - 15 głosów,

  - „przeciw” - 0 głosów,

  - „wstrzymujące się” - 0 głosów.

  Uchwała Nr XIII/136/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu w Kramsku ul. Konińska 15, który znajduje się w załączeniu do protokołu z sesji – załącznik nr 8.

  Do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. świadczenia usługi publicznej na rzecz Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

  Przewodniczący przypomniał, że uchwała dotyczy budowy spalarni śmieci.

  Przewodniczący zarządził głosowanie, którego wynik przedstawiał się następująco:

  - „za” - 15 głosów,

  - „przeciw” - 0 głosów,

  - „wstrzymujące się” - 0 głosów.

  Uchwała Nr XIII/137/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie
  powierzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. świadczenia usługi publicznej na rzecz Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi , który znajduje się w załączeniu do protokołu z sesji – załącznik nr 9.

  Do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

  Radny Stanisław Szady powiedział, że regulamin to zakazy i nakazy, a nie ma w dokumencie regulacji, w jaki sposób przedsiębiorca będzie ustalał ceny wody i ścieków.

  Wójt przypomniał, że w zakresie zaopatrzenia w wodę gmina jest obsługiwana przez zakład usług wodnych. Zakład zaproponował podwyżkę do 2,65 zł, propozycja była wyższa, ale nie została przegłosowana.

  Sekretarz Gminy- Maria Kordyl wyjaśniła, że takich postanowień nie można było wprowadzić do regulaminu, bo ten zakres reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.

  Przewodniczący zarządził głosowanie, którego wynik przedstawiał się następująco:

  - „za” - 15 głosów,

  - „przeciw” - 0 głosów,

  - „wstrzymujące się” - 0 głosów.

  Uchwała Nr XIII/138/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który znajduje się w załączeniu do protokołu z sesji – załącznik nr 10.

  Do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

  Przewodniczący zarządził głosowanie, którego wynik przedstawiał się następująco:

  - „za” - 15 głosów,

  - „przeciw” - 0 głosów,

  - „wstrzymujące się” - 0 głosów.

  Uchwała Nr XIII/139/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski., który znajduje się w załączeniu do protokołu z sesji – załącznik nr 11.

  Do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcie terminu spłaty rat kredytów inwestycyjnych.

  Wójt powiedział, że spotkał się z dyrektorami banków w sprawie przesunięcia spłaty rat kapitału kredytów inwestycyjnych. Wiadomo, że gmina musi spłacić kapitał plus odsetki. Do działu oświaty gmina musi dołożyć kwotę 4 mln 123 tys. zł. Dlatego tych środków trzeba szukać w innych działach, np. w administracji, kulturze, straży pożarnej, czy gospodarce mieszkaniowej.

  Bank Spółdzielczy dał zapewnienie ustne, że zgodzi się na prolongatę spłaty kredytów. Z koli Bank Gospodarstwa Krajowego wstępnie zgodził się na przesuniecie terminów spłaty 2 największych kredytów. Zadłużenie gminy Kramsk jest bardzo duże. Na początku roku Rada nie dowierzała, że jest to kwota 15 mln zł. Banki nie są instytucjami charytatywnymi, musza na siebie zarobić. Czas spłaty jest określony. Rada ustaliła harmonogram i jego zmiany też muszą być przez Radę zaakceptowane. Po uzyskaniu zgody banków można przystąpić do konstruowania budżetu na rok 2012.

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie uchwały w sprawie przesunięcia terminu spłaty kredytów inwestycyjnych, którego wynik przedstawiał się następująco:

  - „za” - 15 głosów,

  - „przeciw” - 0 głosów,

  - „wstrzymujące się” - 0 głosów.

  Uchwała Nr XIII/140/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie przesunięcia terminu spłaty kredytów inwestycyjnych, który znajduje się w załączeniu do protokołu z sesji – załącznik nr 12.

  Do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.

  Przewodniczący przypomniał, że w marcu 2011 radni przegłosowali uchwałę w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2012. Wówczas nie wiadomo było, co stanie się z budżetem gminy. W następnym roku Kopalnia Węgla Brunatnego kończy wydobycie. A wraz z zakończeniem tych prac gmina traci wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Dodatkowo Ministerstwo Finansów nałożyło na gminę tzw. „janosikowe”.

  Marian Wieczorek- sołtys sołectwa Grąblin zabrał głos potwierdzając, że istnienia funduszu sołeckiego jest bardzo istotne dla rozwoju sołectw. W momencie uchwalenia funduszu na rok 2012, sołtysi byli zadowoleni i mieszkańcy także. Przede wszystkim, dlatego, że drobne sprawy można było szybciej załatwić. Fundusz sołecki za rok 2010 wykonano w 100%. W roku 2011 również. Kryzys gospodarczy jest w całym kraju. Sołtys powiedział, że wina w sprawach sytuacji finansowej Gminy jest również po stronie Rady; wcześniejszej i obecnej, bo kredytów zaciągniętych jest bardzo dużo. Sołtys rozumie potrzeby Gminy i wie, że te pieniądze będą zainwestowane w infrastrukturę. Podjęcie decyzji o zawieszeniu funduszu na rok 2012 to niepopularna decyzja. Ale, jeśli to ma pomóc przetrwać gminie to jako sołtys zgadza się na zawieszenie funduszu w roku 2012. Sołtys Wieczorek podkreślił, że korzystne uchwały są dla dobra gminy.

  Bogumił Leszczak oburzył się stanowiskiem sołtysa Wieczorka. Radny powiatowy powiedział, że wójt i rada szuka oszczędności w oświacie a lekceważy pozyskanie zwrotu środków na modernizacje remizy OSP w Kramsku w wysokości 450.000 zł.

  Radny Stanisław Szady podziękował za słowa sołtysa Wieczorka i wyraził oburzenie słowami i oskarżeniami radnego Leszczaka, uznał, że zachowanie radnego jest niedopuszczalne, dlatego, że ten sam radny w poprzedniej kadencji też podejmował te niedobre decyzje. Radny Szady kontynuując mówił o stanie przyszłorocznego budżetu mówiąc o realnych zagrożeniach w postaci – likwidacji MZK, wyłączenia oświetlenia ulicznego. Stąd też istnieje potrzeba zawieszenia funduszu sołeckiego w roku 2012.

  Halina Rogowska włączając się do dyskusji powiedziała, że decyzja w sprawie funduszu sołeckiego powinna być wspólna. By nie było później tak, że to grupa radnych zabrała fundusz, czy przeświadczenie, że najpierw Rada coś dała a teraz zabiera.

  Przewodniczący potwierdził, że chodzi o zawieszenie funduszu na razie tylko na rok 2012. Mówił
  o kolejnych zobowiązaniach nakładanych na gminę odgórnie. Podawał przykłady zadłużania się gminy oraz poszczególne przypadki niedoborów pieniędzy w budżecie gminy..

  Radna Agata Kołodziejczak stwierdziła, że Rada przeznaczy pieniądze z funduszu sołeckiego na ratowanie gminy, ale, akcentowała, że pieniądze te miały ratować poszczególne sołectwa. Przypomniała, że wójt obiecywał pieniądze strażakom, niestety brak dokonań w tym obszarze. Radna zauważyła, że ludzie nie mają chodników i oświetlenia, chcą utwardzać drogi, ale starcza tylko na tłuczeń czy kamień. Wszyscy płacą podatki. A dróg wszyscy nie mają. Radna opowiedziała się za utrzymaniem funduszu na rok 2012.

  Wójt podsumował, że padają słowa trudne, ale nie można mówić i przesądzać o zadaniach, które jeszcze nie upadły. Wójt przypomniał, że w lutym nie godził się na uchwalenie funduszu sołeckiego. Nie był prorokiem. Poza tym środki finansowe dzieli Rada, nie wójt. W przypadku, gdy zostanie uchylony fundusz, to środki te trafią do sołectw, ale może inną drogą. Wówczas w lutym sołtys Marian Wieczorek powiedział, ze fundusz wzmacnia pozycję sołtysa. Wójt zgodził się z tym stwierdzeniem. Dodał, że los funduszu nie jest przesądzony również, dlatego, że wojewoda może dzisiejszą uchwałę Rady uchylić. W przypadku nie uchylenia uchwały o funduszu sołeckiego w roku 2012, alternatywa jest taka, że można wyłączyć oświetlenie, czy nie podpisać umowy z MZK. Ceny biletu, bez dotacji Gminy, będą jednak bardzo wysokie.

  Wójt podziękował sołtysom i mieszkańcom za uzyskane 70% zaufanie. Przyznał, że zastał gminę na określonym poziomie zadłużenia i organizacji. Jednak w całej sytuacji chodzi o wspólne dobro gminy. Kredyty były wzięte. Umowy podpisane. Roboty zostały rozpoczęte. I nie można było wycofać się z tych działań. Wnioski są złożone i procedury są w toku.

  Radny powiatowy Bogumił Leszczak przyznał, że był w Radzie, ale głosowania były wspólne. Przypomniał również, że zrezygnował z funkcji przewodniczącego i złożył mandat radnego, bo nie dopuścił do zamknięcia szkoły. Poza tym wójt wiedział, co zastanie i wiedział, że gmina jest zadłużona. Przypomniał, że wójt działania zaczął od podwyżki swojego wynagrodzenia. A to też są koszty.

  Przewodniczący przypomniał, że wójt Karmowski wycofał się wówczas z reformy oświaty, która miała objąć Zespól Licealny, Helenów Drugi i Bilczew. Teraz nie było by takiego problemu finansowego. Inne gminy również nie wykonały wcześniejszych działań na rzecz restrukturyzacji szkół.

  Radny Stanisław Szady odniósł się do wypowiedzi radnego Leszczaka, że powiedział piękne słowa, ale pod publikę, bo wynagrodzenie wójta nie jest duże, najmniejsze w powiecie. Radny powiedział, że składa wniosek o obniżenie diet radnym i przewodniczącym.

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki, którego wynik przedstawiał się następująco:

  - „za” - 8 głosów,

  - „przeciw” - 6 głosów,

  - „wstrzymujące się” - 1 głosów.

  Uchwała Nr XIII/141/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki, który znajduje się w załączeniu do protokołu z sesji – załącznik nr 13.

  Do punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Licealnego w Kramsku.

  Przewodniczący przedstawił stan sieci szkół w powiecie konińskim.

  W odniesieniu do zamiaru likwidacji Zespołu Licealnego, przewodniczący powiedział, że Rada miała nadzieję, że po uruchomieniu nowych kierunków kształcenia będzie więcej dzieci a gospodarczo w Gminie będzie lepiej. Poza tym kredyty, o których się ostatnio dużo mówi były przecież zaciągane na inwestycje czyli chodniki, budowę oświetlenia i drogi. Od wielu już lat Gmina dofinansowuje wynagrodzenia nauczycieli. A budżet gminy musi uwzględniać również inne potrzeby np. utrzymywanie infrastruktury.

  W poprzednich latach wiele gmin miało swoje strategie rozwoju i ograniczało koszty w oświacie, dlatego zamykano po jednej szkole, nie stosowali drastycznych rozwiązań, a. Rada Gminy Kramsk czekała z tymi decyzjami. Przewodniczący przypomniał, że Wójt Karmowski w 2009 roku proponował przeprowadzenie reformy szkół, ale nie przegłosowano tych propozycji. Gdyby wówczas zapadły twarde decyzje, dziś byłoby łatwiej i budżet nie byłby w takim stopniu obciążony. Wcześniejsze działania w tym zakresie uchroniłyby gminę od dzisiejszych poważnych działań, a nawet wyzwań i wyrzeczeń. Przypomniał, że każdy z kandydatów na wójta w ulotkach wyborczych deklarował przeprowadzenie reformy oświaty. Obecnie wiele spraw nałożyło się na siebie. W roku 2012 będzie śladowa opłata eksploatacyjna z KWB Konin i mniejsza subwencja z Ministerstwa Finansów, która jest wynikiem tzw. „janosikowego”. Trzeba jeszcze dodać, że pieniądze, które płynęły szerokim strumieniem z kopalni były przeznaczane przede wszystkim na finansowanie oświaty, a nie na inwestycje, a środki z kredytów były zaciągane na zaspakajanie infrastrukturalnych potrzeb ludzi. W obecnej sytuacji Gminy tylko odważne decyzje, poparte zrozumieniem mieszkańców pozwolą na wybrnięcie z tej trudnej sytuacji finansowej. Wówczas następne lata powinny być lepsze.

  Przewodniczący powtórzył, że dzisiejsze uchwały o zamiarach likwidacji poszczególnych szkół to są propozycje do rozmów, to jest ich początek. Chodzi o negocjacje zakresu reformy. Jeśli nie będzie reformy teraz to w roku 2012, gmina zbankrutuje. Trzeba będzie np. wyłączyć oświetlenie uliczne, którego koszt to 600.000 zł, a w projekcie zaplanowano 300.000 zł.

  Kontynuując, Przewodniczący powiedział, że gmina Warszawa nie przeznacza pieniędzy na inwestycje w roku 2012, i pytał jak się ma do tego gmina Kramsk. Rada chciałby budować, wykonywać kolejne inwestycje. W tej sytuacji nie będzie można nic zrobić. Na terenie gminy są tylko 2 szkoły podstawowe, które nie są dofinansowywane z budżetu. Są to Anielew i Wysokie. Dwa gimnazja nie przynoszą strat. Trzeba osiągnąć konsensus.

  Poprzedni Wójt wiedział, ze szkół w takiej ilości się nie utrzyma. Przewodniczący przypomniał, wyłączenia oświetlenia w 1992. Były krzyki, ale wówczas też nie było pieniędzy. Jeśli dziś, Rada nie podejmie działań, będzie referendum lokalne i będzie komisarz. A komisarz zamknie wszystkie te szkoły, do których budżet dokłada, i nie będzie pytał nikogo o opinię. Radni są świadomi stanu budżetu gminy.

  Radna Dorota Kubsik przedstawiła się zebranym, że jest nauczycielem i po raz pierwszy czuje się wywołana do odpowiedzi. Temat reformy oświaty jest bardzo ważny. Wymaga ogromniej roztropności. Temat dotyka radnej osobiście, dotyka kolegów, dzieci i swoich i tych, które uczy. Problem dotyczy całego kraju, wg MEN proces likwidacji jest trudny. Proces ten wynika z faktu niżu demograficznego. Szkoła jest miejscem, gdzie kształci się i wychowuje dzieci. W swoich decyzjach radni powinni kierować się dobrem dzieci. Jako radna myśli by dzieci miały bezstresowe wychowanie i nauczanie. Chciałaby przekazać Radzie, że szkoła to nie jest tylko koszt. Na komisjach radna powiedziała, co sądzi o reformie oświaty. Radna rozumie konieczność reformy, ale nie ma przekonania jak będzie po reformie. Czy będą zabezpieczone dowozy, czy będą przystanki. Zmiana obwodu to długość oczekiwania na zajęcia lekcyjne. To też będzie np. koszt świetlicy. Subwencja nie musi wystarczać na budynki, na doposażenie szkół.

  Dziecko to wspólne dobro. Radna pytała czy po reformie dziecko też będzie najważniejsze? Poza tym są ludzie: nauczyciele i pracownicy obsługi. Czynnik ludzki. Szkoła to nie tylko czynnik ekonomiczny, to czynnik ludzki.

  Przewodniczący wtrącił, uzupełniając swoją wypowiedź, że wybranie wariantu 1 reformy przyniesie oszczędność w wysokości 2,6 mln zł. Obecnie gmina dopłaca 4 mln zł. Przewodniczący powiedział, że rozumie rozdarcie wewnętrzne radnej Kubsik, ale każdy z radnych ma również te rozterki.

  Przewodniczący przypomniał, że Zespół Licealny założono by podnieść prestiż Kramska, a społeczeństwo gminy Kramsk i samego Kramska nie posyła dzieci do Liceum w Kramsku, dlaczego? Gmina ciągle dopłacała do Liceum. Bez tego kosztu, drogi byłyby wybudowane bez potrzeby zaciągania kredytu. Każdy bał się tej reformy: i rada i wójt, ale dzieci jest niestety coraz mniej.

  Zastępca Wójta- Jolanta Warzych powiedziała, że Zespół Licealny to 5 szkół. W dwóch szkołach jest liceum i technikum, łącznie uczy się 23 uczniów. Prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych to zadanie własne powiatu. Dlatego, po rozmowach z rodzicami i nauczycielami o planach zamknięcia szkoły, zwrócono się do powiatu, który wskazał kontynuację nauki na kierunku agrobiznesu w Żychlinie. Koszt dojazdu uczniów pokryje gmina. Nauczycielom będzie wypłacona odprawa 6 miesięczna. Rodzice wyrażali obawy, głównie w sprawie zmiany programu nauczania. Rada Pedagogiczna Zespołu Licealnego w Kramsku przejdzie na program nauczania Zespołu Szkół w Żychlinie. Skutek będzie taki, że od 1 grudnia będzie więcej zajęć
  i egzamin uzupełniający nie będzie potrzebny. Przedmioty już zdane będą zaliczone. Różnica między programami nauczania szkół w Kramsku i Żychlinie wynika, z faktu, że w Kramsku program był modułowy a nie przedmiotowy.

  Agnieszka Piskorska- Dyrektor Zespołu Licealnego – sprawa zamykania Zespołu Licealnego rozpoczęła się już w roku 2009. Od września rozmawiano o sytuacji finansowej. Strach zrobił swoje, dzieci przeniosły się do Konina. Mimo wysiłku władz, nauczycieli, rodziców zmierzano do zakończenia procesu edukacyjnego. Dyrektor Piskorska deklarowała, że nauczyciele będą pracować w liczbie godzin odpowiednich, takie, jakie są w Żychlinie. Sfera emocjonalna jest trudna, zamiast rozwijać się i mężnieć młodzież jest nieco wystraszona. Szkoła to nie tylko uczniowie. To nauczyciele i pracownicy administracyjno – obsługowi. Wypowiedzenie otrzyma 10 osób. Statystyczny nauczyciel Zespołu Licealnego to osoba w wieku 38 lat, jest nauczycielem mianowanym i dobrze wykształconym. Na utrzymaniu ma dzieci. Dlatego Dyrektor Piskorska żądała dla dobra sprawy, pomijając fakt wysokich kosztów utrzymania szkoły, by pochylić się nad nauczycielami i pozostałymi pracownikami. Każdy zapracował na swoje pieniądze. Liczy, że ludzie i ich problemy zostaną dostrzeżeni.

  Mieszkaniec- Bogumił Szymczak powiedział, że krzywda stała się na początku przez to, że szkoła została założona. Obiecano, że w ramach rekompensaty dzieci będą razem dowiezione.

  Zastępca Wójta potwierdziła, że są prowadzone rozmowy z PKS. Jeżeli młodzież zostanie dowieziona do Kramska, to z jednego punktu będą odbierani i zawiezieni do Żychlina.

  Przewodniczący powiedział, że stara się ważyć słowa. Deklarowano, że będzie dopłata do biletu, ale jeśli będzie taka możliwość cała grupa będzie dowożona. By dalej rozważać pozostałe sprawy, należy uchwalić zamiar likwidacji szkoły.

  Agata Kołodziejczak pytała czy Rada głosuje nad uchwałą o zwrocie kosztów czy dowozie?

  Przewodniczący zaprzeczył.

  Przewodniczący zarządził głosowanie, którego wynik przedstawiał się następująco:

  - „za” - 9 głosów,

  - „przeciw” - 6 głosów,

  - „wstrzymujące się” - 0 głosów.

  Uchwała Nr XIII/142/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Licealnego w Kramsku., który znajduje się w załączeniu do protokołu z sesji – załącznik nr 14.

  Do punktu 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bilczewie.

  Zastępca Wójta- Jolanta Warzych zacytowała art. 59 ustawy o systemie oświaty. Powiedziała, że na podstawie art. 17 gmina ma obowiązek dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Kramsku. Zastępca przedstawiła organizację Szkoły Podstawowej w Bilczewie informując, że jest 6 klas, ale mała liczba uczniów. Połączono już klasy 2 i 3 oraz 5 i 6. Koszt utrzymania Bilczewa to kwota powyżej 600.000 zł,
  a subwencja wynosi 465.000 zł. Koszt jednego ucznia to 9.000 zł. Liczy się dobra dziecka. Dzieci ze szkoły z Bilczewa zyskają, bo proces edukacyjny klas 0-3 będzie w budynku szkoły podstawowej w Kramsku,
  a klasy 4-6 będą się uczyły w budynku gimnazjum. Dzieci zyskają na odrębnym budynku, sali gimnastycznej. Zyskają też stołówkę. Dzieci 1-3 będą spożywać posiłek na miejscu. Dzieci zyskają świetlicę, dostęp do biblioteki, zwiększenie dodatkowych przedmiotów np. zajęć logopedycznych. Szkoła nie będzie miała dwuzmianowości.

  Radna Anna Konwerska powiedziała, że na wniosek Rady Rodziców odbyło się spotkanie, na którym wypracowano wnioski, a które zamieszczono w piśmie odczytanym przez radną. Radna przypomniała, że przechodziła proces zamykania szkoły w Pąchowie. Jednak dzieci w Bilczewie mają zapewnione odpowiednie warunki. Szkoła nie była remontowana przez wiele lat, mimo sprzedaży działek szkolnych. Wizualnie wygląda nie za dobrze. W szkole uczy się 60 dzieci, tendencja jest rosnąca. Będzie zmiana planu zagospodarowania w Bilczewie, co raczej spowoduje napływ ludności. To jest hamowanie rozwoju środowiska. Radna mówiła, że nie można nauki przeliczać na koszt. Dzieci są dopilnowane. Nie ma odchyleń. Szybko można zamknąć, ale co dalej. Wyniki nauczania są dobre, dzieci mają średnią nauczania wysoką, wyższą niż średnia wojewódzka. Radna apelowała o szansę dla tego środowiska.

  Radny Dariusz Barczykowski włączył się do dyskusji, mówiąc, że poza liczbami trudno wycenić świadectwo. Zamykane są ostatnie szkoły, w których dzieci są wychowywane. Dzieci uczy się
  i wychowuje. Na spotkaniu Rady, radny mówił, że w żadnej miejscowości w gminie Kramsk nie ma dzieci. Dzieci są tam, gdzie się je dowiezie. Mówi się, że będą zajęcia pozalekcyjne. Ale czy są one obowiązkowe? Jeśli nie są obowiązkowe to dzieci będą odwożone w różnych godzinach? Przy uchwale o uchyleniu funduszu sołeckiego radny był przeciwny. Nie, dlatego że nie rozumie, ale dlatego że nie chce zgodzić się na takie decyzje.

  Jolanta Walkowska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bilczewie powiedziała, że jest jej trudno, bo chodzi o jej szkołę. Pani Dyrektor solidaryzuje się z nauczycielami z Liceum. Rozumie Radę Gminy, bo też doświadczyła zamykania szkół. Pracowała w klasach łączonych, nie było to łatwe. Myślała, że w Bilczewie będzie normalnie pracować. Jednak na niż demograficzny trudno mieć wpływ. Radna Kubsik podzieliła się rozterkami, które pani dyrektor podziela. Mówiąc szkoła, myślimy o uczniach i nauczycielach. Budynek nie jest zły, choć wizualnie wygląda źle. Sale są przestronne. Mankamentem są piece. Ale rodzice są chętni do prac. Tendencja liczby uczniów jest wzrostowa. Wyniki nauczania są dobre. Sprawdzian 6 -klasistów wypadł dobrze. Wyniki sportowe są. Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie, mają dwie, trzy
  i więcej specjalności. Dyrektor prosiła o zrozumienie.

  Mieszkaniec- Mariusz Banasiak pytał jak zastępca wójta widzi połączenie tych szkół. Wyrażał obawy, że będą konflikty między dziećmi, które są w różnym wieku. Pytał, gdzie są pieniądze ze sprzedaży działek, które powinny być przeznaczone na remonty szkoły. Mówił, że jeśli będzie osiedle to miejscowość będzie rozwojowa. Dlatego uznał, że szkoła nie powinna być definitywnie zamykana.

  Mieszkaniec- Zygmunt Starosta zabierając głos powiedział, że uczęszczał do szkoły od 1945 roku

  i uczęszcza do niej dalej na różnego rodzaju spotkania środowiskowe. W miejscowości nie ma remizy. Teraz będzie zlikwidowana szkoła. Nie można mówić o stanie technicznym, bo nawet poprzednik mówił, że szkoła nie jest ruiną. Nie słyszał, że rada czy wójt postara się zwiększyć dochody dla budżetu gminy. Odwoływał się do rozsądku radnych.

  Przewodniczący zarządził głosowanie, którego wynik przedstawiał się następująco:

  - „za” - 7 głosów,

  - „przeciw” - 6 głosów,

  - „wstrzymujące się” - 2 głosów.

  Uchwała Nr XIII/143/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bilczewie., który znajduje się w załączeniu do protokołu z sesji – załącznik nr 15.

  Do punktu 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Święćcu.

  Zastępca Wójta- Jolanta Warzych przedstawiła organizację Szkoły Podstawowej w Święćcu informując, że szkoła liczy 27 uczniów w klasach 1-6, w zerówce jest 14 dzieci, jednak wśród dzieci w zerówce są
  5 -latki. Klasy są łączone. Dzieci będą przeniesione do Szkoły Podstawowej w Kramsku. Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Podczas przerw, na korytarzach nauczyciele będą pełnić dyżury. Nauczyciele biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. Dzieci zyskują salę gimnastyczną, posiłki. Dzieci, które uczą się w małych klasach mają problem dostosowania się do nauki w klasach większych. Jest to problem społeczny. Koszt utrzymania szkoły w Święćcu wynosi 400.000 zł, subwencja to 213.000 zł, dopłata z budżetu gminy wynosi 266.000 zł. Koszt utrzymania 1 ucznia to kwota 12.000 zł.

  Radny Dariusz Barczykowski odniósł się do słów zastępcy wójta, która powiedziała, że dzieci z mniejszych szkół nie radzą sobie w większych szkołach. Radny powiedział, że jego dzieci chodziły do małej szkoły, później poszły do średniej szkoły i na studia. Nie było problemu dostosowania się. Dzieci z małych szkół bardziej angażują się społecznie. Stołówka jest niepotrzebna, bo dzieci zjedzą w domu. Szkoła w Święćcu jest jedyną szkołą, gdzie dzieci nie są dowożone. Na terenie Święćca są ludzie, którzy dokładają się do szkoły, inwestują w szkołę.

  Mariola Łaszkiewicz – Głowacka - dyrektor Szkoły Podstawowej w Święćcu na wstępie powiedziała, że decyzja o zamiarze likwidacji jest nie do pozazdroszczenia. Tu nie chodzi o nauczycieli, ale dzieci, chodzi
  o ich bezpieczeństwo również emocjonalne. Wg analizy, koszt funkcjonowania szkoły poniżej 0,5 mln zł. Najmniejsze koszty utrzymania. Gmina jest liderem, w ilości szkół, ale dzięki temu są to szkoły bezpieczne. Likwidacja to nie sukces, to porażka. Szkoła jest zasilana przez 3 wioski. 70% dzieci z okręgu. Szkoła ma salę gimnastyczną, bibliotekę. Uczniowie uzyskują wyniki nauczania porównywalne z wynikami średniej krajowej. Baza jest wyremontowana. Pozostała tylko wylewka chodnika. Sale są wymalowane. Nauczycieli jest 11 a dzieci 27, ale etatowo znacznie mniej. Dodał, że analizowała dokument i w II wariancie gmina dopłacałaby do szkoły w Święćcu tylko 14.000 zł. Podkreśliła, że bezpieczeństwo dzieci jest bezcenne.

  Przewodniczący – stwierdził, że jest zadowolony ze słów, które padają, bo ludzie zaczynają podsuwać różne rozwiązania tego problemu. Dlatego podejmuje się decyzje w sprawie zamiarów likwidacji, które są wstępem do konsultacji społecznych.

  Przewodniczący zarządził głosowanie, którego wynik przedstawiał się następująco:

  - „za” - 8 głosów,

  - „przeciw” - 5 głosów,

  - „wstrzymujące się” - 2 głosów.

  Uchwała Nr XIII/144/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Święćcu., który znajduje się w załączeniu do protokołu z sesji – załącznik nr 16.

  Do punktu 18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Helenowie Drugim.

  Jolanta Warzych- Zastępca Wójta przedstawiła organizację Szkoły Podstawowej w Helenowie Drugim. W szkole uczy się 36 uczniów, w zerówce 14 dzieci. Koszty funkcjonowania szkoły to 525.000 zł, subwencja 346.000 zł, dopłata z budżetu gminy to 228.000 zł. Koszt utrzymania jednego ucznia to 12.000 zł. Szkoła ma bardzo niskie wyniki nauczania. W szkole jest nadzór pedagogiczny kuratorium. Rodzice przenoszą dzieci do innych szkół.

  Radna Wiesława Krawiec odczytała pismo ze spotkania z rodzicami, w sprawie zaniechania likwidacji szkoły. Powiedziała, że szkoła obsługuje dwie miejscowości. Liczba dzieci jest rosnąca.

  Budynek jest w dobrym stanie.

  Bożena Bąk- dyrektor Szkoły Podstawowej w Helenowie Drugim podkreślała, ze szkoła jest mała, ale jest to pozytywne, ze względu na bezpieczeństwo uczniów. Dzieci nie są anonimowe, na każdej lekcji mogą wypowiedzieć się swobodnie. Budynek jest wyremontowany. Wykonano wentylację nawiewno – wywiewną jako zalecenie sanepidu. Likwidacja szkoły spowoduje, że budynek będzie zaprzepaszczony. Jest to budynek, gdzie cała społeczność lokalna może się spotykać. Po likwidacji szkoły budynek podzieli los budynku po szkole w Grąblinie. W Helenowie jest remiza w stanie opłakanym. Nowy budynek to tylko puste mury i nie wiadomo, co z nim będzie. Szkoła jest miejscem spotkań ludności. Apelowała o rozsądne głosowanie. Prosiła o pozostawienie klas 0-3.

  Katarzyna Bider- nauczycielka SP z Helenowa Drugiego podkreślała, że szkoła w Helenowie to szkoła z tradycjami. Powiedziała, że dzieci przejdą do szkoły w Gminie Ślesin, a gmina straci subwencję. Była wzburzona, że mówi się o oszczędnościach, mówiąc o likwidacji szkoły. Nauczycielka zaznaczyła, że należy pozyskiwać fundusze unijne na remonty i funkcjonowanie szkół. Odwoływała się do istnienia projektów unijnych pod tytułem „człowiek jest najważniejszy”. Dlatego postulowała, by przemyśleć tę decyzję i pozyskać środki finansowe w ramach projektów unijnych.

  Elżbieta Zastawa- nauczycielka SP z Helenowa Drugiego podkreślała, że szkoła to jedyny ośrodek kultury, to miejsce spotkań mieszkańców, zespołu Wielopolanki czy strażaków. Należy porozmawiać i rozważyć, jakie jest inne wyjście z tej sytuacji, proponowała również skorzystanie z finansowania poprzez projekty unijne.

  Andżelika Kamińska- rodzic powiedziała, że według wyliczeń rodzice na wykształcenie swoich dzieci ponoszą koszty około 150.000 zł na 1 dziecko. Ciężko pracują. A gmina nie poszukuje dodatkowych źródeł dochodów. A dowóz dzieci 5 czy 6 letnich wiąże się z obawą rodziców o ich stabilizację emocjonalną. Apelowała o pozostawienie szkoły w Helenowie Drugim.

  Przewodniczący wtrącił, że pani dyrektor wspomniała o realizacji zadania inwestycyjnego, a było to zalecenie sanepidu, aby w ogóle dopuścić szkołę do użytkowania. Są opracowania na temat reformy oświaty. Rada wie o szansach i zagrożeniach. Rada ma świadomość, że dzieci mogą pójść do Ślesina. Ale wówczas Gmina nie ma obowiązku zapewniać dowozu tych dzieci do szkół.

  Przewodniczący zarządził głosowanie, którego wynik przedstawiał się następująco:

  - „za” - 8 głosów,

  - „przeciw” - 5 głosów,

  - „wstrzymujące się” - 2 głosów.

  Uchwała Nr XIII/145/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Helenowie Drugim, który znajduje się w załączeniu do protokołu z sesji – załącznik nr 17.

  Do punktu 19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Patrzykowie.

  Jolanta Warzych- Zastępca Wójta przedstawiła organizację Szkoły Podstawowej w Patrzykowie. Do klas 1-6 uczęszcza 46 dzieci. Klasy są łączone np. klasa 5 i 6. Do szkoły obwodowo powinno chodzić 70 dzieci, ale dzieci chodzą do innych szkół. Decyzję o pójściu danego dziecka do danej szkoły podejmuje rodzic. Budynek jest w dobrym stanie. W tym roku pozyskaliśmy 1,5 mln zł, dla klas 1-3, jest realizowany projekt systemowy, prowadzone są zajęcia z logopedii, czytania, mówienia, współpracy w grupie. Gmina pozyskała pieniądze na punkt przedszkolny. Rodzice dowiozą dzieci z terenu gminy do przedszkola, bo punkt jest na trasie do Konina.

  Radna Agata Kołodziejczak pytała czy przedszkole będzie funkcjonować 2 lata czy dłużej? Radna postanowiła złożyć wniosek o zdjęcie z porządku sesji uchwały o zamiarze likwidacji szkoły podstawowej w Patrzykowie, bo w szkole uczy 9 nauczycieli, szkoła nie wymaga remontów. Są dobre pomieszczenia lekcyjne, są 2 boiska, są salki komputerowe. Szkoła ma tradycje. Są szerokie korytarze. Pomieszczenia dostosowane są dla niepełnosprawnych. Pomieszczenia są dostosowane do nowej podstawy programowej, przeprowadzane są remonty. Szkoła swoim obwodem obejmuje 2 miejscowości, część dzieci jest dowożona przez rodziców, a co będzie z dowozem małych dzieci?

  Małgorzata Wiśniewska- dyrektor Szkoły Podstawowej w Patrzykowie mówiła, że wie, że sytuacja finansowa jest nie najlepsza, że trzeba szukać oszczędności. Ale szkoła to dzieci i ich dobro. Szkoła to także nauczyciele i rodzice. Dyrektor mówiła, że boli to, że likwiduje się szkołę, która ma dobrą infrastrukturę. Szkoła specyficzna, bo powstała w czynie społecznym. Szkoła ma wieloletnie tradycje. Szkoła wyróżnia się poziomem nauczania. Jest po remoncie. Posiada 7 sal, stołówkę i boisko, dobrą lokalizację. Apelowała do radnych o dobre i sprawiedliwe decyzje.

  Elżbieta Ryś- nauczycielka SP Patrzyków podsumowała, że powiedziano wiele mądrych słów, że obserwuje ręce, które podnoszone są „za” lub „przeciw”. Ubolewała, że w procesie, ani przed, ani po likwidacji – człowiek nie liczy się. Tak naprawdę nikt nie zna problemów placówek likwidowanych, bo nie ma komunikacji. Wielu nauczycieli pracuje w tej szkole od początku, dojeżdżali z daleka. Poza tym, nie ma zapewnień, że nauczyciele otrzymają pracę. Nie ma dla nich współczucia. Apelowała o mądrość.

  Elżbieta Bryl- nauczycielka SP Patrzyków. Powiedziała, że uczyła się w tej szkole. Doświadczyła dowozu jako dziecko do szkół w Koninie oraz do Milina. Ludzie mieli dosyć wożenia dzieci, dlatego sami zbudowali szkołę i była to na terenie gminy bardzo dobra szkoła. Szkoła otrzymała w 1990 roku sztandar.

  Maciej Adamczewski- rodzic pytał Zastępcę wójta czy ma obrany cel- dobro dzieci? Zauważył, że nie było zastępcy wójta na zebraniach. Uznał, że analiza jest nierzetelna. Wyraził opinię, że rada przez swoje decyzje niszczy społeczność. Nie zostanie nic. Apelował do radnych by głosowali albo za albo przeciw, by nie uciekali od odpowiedzialności. W przyszłości to dzieci będą budować tą gminę.

  Bogumił Rybicki- mieszkaniec przypomniał okres budowy szkoły, którą finansowo wspomagało kuratorium. Szkoła była budowana w ramach czynu społecznego. W szkole pracowało wielu nauczycieli. Wielu uczniów wykształciła szkoła. Szkoła to podpora oświaty, bo dzieci biorą udział w różnych zajęciach, piknikach, uroczystościach. Jeśli będzie to przekreślone, to po Patrzykowie śladu nie będzie. Przed wojną, były trzy klasy. Są na to dokumenty szkoły.

  Przewodniczący –wtrącił, że przedstawiciele z Patrzykowa nie powiedzieli Radzie tego, co osobiście powiedzieli przewodniczącemu. W tamtym rejonie, ze względu na ilość dzieci, jest miejsce dla jednej szkoły. Walka idzie o zamiar pozostawienia szkoły w Woli Podłężnej, której zamknięcie byłoby zagrożeniem dla funkcjonowania gimnazjum w Wysokiem. Dzieci z terenu Woli pójdą do szkół konińskich. Ze względu na małą liczbę dzieci w szkole planuje się utworzyć punkt przedszkolny, a w przyszłości może przedszkole gminne. Pieniądze pozyskane przez Zastępcę Wójta dały początek do otwarcia punktu przedszkolnego. Odpowiedzialność radnych w tym zakresie jest ogromna. Przewodniczący powiedział, że wielu z przedmówców ma wiele racji i pytał, skąd gmina ma brać i dokładać? To ZNP i Solidarność doprowadziła do obecnego stanu oświatę – szeroko rozumianą, bo zafundowali nauczycielom wiele przywilejów. Przypomniał, że Gmina ma 22 inne zadania, oprócz oświaty.

  Przewodniczący zarządził głosowanie, którego wynik przedstawiał się następująco:

  - „za” - 7 głosów,

  - „przeciw” - 6 głosów,

  - „wstrzymujące się” - 2 głosów.

  Uchwała Nr XIII/146/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Patrzykowie, który znajduje się w załączeniu do protokołu z sesji – załącznik nr 18.

  Do punktu 20. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Wysokiem.

  Jolanta Warzych- Zastępca Wójta powiedziała, że za zamiarem utworzenia Zespołu Szkół w Wysokiem przemawiają przesłanki czysto ekonomiczne. Dyrektor, który będzie powołany będzie musiał dokonywać zmian organizacyjnych, które przyniosą oszczędności w funkcjonowaniu tych dwóch szkół.

  Elżbieta Bryl- dyrektor Szkoły Podstawowej w Wysokiem powiedziała, że Szkoła w Wysokiem jest drugą pod względem wielkości szkołą w gminie. Ponieważ docierają różne informacje z Urzędu Gminy nauczyciele chcieliby poznać wszystkie konsekwencje utworzenia zespołu. Dyrektor chciałaby spotkania
  i wyjaśnień w sprawie połączenia szkół. Obecnie posiadana wiedza na temat zespołu jest niewystarczająca, by powiedzieć coś więcej.

  Magdalena Plato- p.o. Dyrektora Gimnazjum w Wysokiem – odwołała się do analizy oświaty. Gimnazjum jest rentowne. Obwód jest duży należą do niego m.in. Wola Podłężna i Rudzica. Utrata uczniów z Woli Podłężnej nie stanowi zachwiania dla budżetu szkoły. Dyrektor powiedziała, że będzie dążyć do promocji tego gimnazjum.

  Zaoszczędzone środki to ledwie 42.000 zł. Gdy liczba dzieci się zmniejszy wówczas sprawa połączenia szkół jest zrozumiała, ale na dzień dzisiejszy nie można powiedzieć, by ilość dzieci była niewystarczająca. Poza tym, są wyniki, są finaliści i laureaci różnego rodzaju olimpiad. Wkład w naukę i wychowanie jest zapewniony. Jest zaangażowanie rady rodziców i rady pedagogicznej. Prosiła o ponowną analizę kosztów ekonomicznych i aspektów wychowawczych.

  Katarzyna Kałużna- nauczyciel SP Wysokie powiedziała, że wypracowanie poziomu nauczania to zasługa pełnego zaangażowania nauczycieli. Apelowała o szacunek i godność dla nauczycieli. Nie jest prawdą, że w szkole nie ma wychowania, każdy nad tym pracuje.

  Przewodniczący zarządził głosowanie, którego wynik przedstawiał się następująco:

  - „za” - 11 głosów,

  - „przeciw” - 3 głosów,

  - „wstrzymujące się” - 1 głosów.

  Uchwała Nr XIII/147/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie
  zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Wysokiem, który znajduje się w załączeniu do protokołu z sesji – załącznik nr 18.

  Do punktu 21. Wnioski i zapytania.

  Janusz Kołodziejski ze Związku Zawodowego ZNP powiedział, że był na posiedzeniu Rady Miasta w Koninie, gdzie zastępca prezydenta powiedział, że Rada Miasta nie stoi pod murem, ale Rada jest wbita w mur. Miasto będzie musiało coś wymyślić. Będzie musiało zrezygnować z inwestycji. Jeśli gładko pójdzie zamykanie szkół to też nie będzie to tanie. Łączny bilans za parę lat będzie ujemny. Nie ma dobrych rozwiązań. Życzył rozwagi i spokoju i dodał, że niepokój będzie dopiero przy likwidacji poszczególnych szkół.

  Przewodniczący – pan jako pierwszy powiedział, że rada musi zamknąć szkoły i nie jest to łatwa decyzja. Ale dopiero teraz ludzie dowiedzą się o problemach finansowych gminy. Przewodniczący podziękował radnym za głosowanie. Zapraszał do rozmów z mieszkańcami.

  Radny Stanisław Szady oświadczył, że nie jest chłodnym ekonomistą, że ma sumienie. Uczeń kosztuje w Liceum 100.000 zł, nie rozumie, dlaczego radni głosują przeciwko zamknięciu? Pytał, co można zrobić innego? Podsumował, że te decyzje to lata zaniedbań.

  Dariusz Kociszewski – KS Warta Kramsk – są dyskusje o kosztach funkcjonowania sekcji sportowych. Chcielibyśmy brać udział w takich rozmowach. W załączeniu przedstawił prezentację.

  Przewodniczący powiedział, że rozmów nie było. Pan Grzegorz Wróbel był na komisji i przedstawiał koszty funkcjonowania Błękitni Helenów.

  Magdalena Plato – sekretarz Stowarzyszenia oświadczyła, że czeka na spotkanie na temat funkcjonowania sportu.

  Wójt podziękował za kulturalną dyskusję. Dodał, że dzisiejsze decyzje otwierają drogę do dalszej pracy w tym kierunku. Wójt powiedział, że patrzy na całą gminę, w które pracuje od 30 lat i mówi o niej „Moja Gmina”. Poinformował, że prace nad budżetem zaczną się w grudniu.

  Radny Stanisław Szady zawnioskował o przygotowanie uchwały dot. obniżenia wysokości diet i na ręce Przewodniczącego złożył wniosek w tej sprawie.

  Do punktu 22. Zamknięcie sesji.

  Po wyczerpaniu porządku przewodniczący Rady zamknął obrady XIII sesji.

  Kramsk, 2011-11-30

  Protokolant: Przewodniczący obrad:

  Załączniki:

  - nr 1 – lista obecności,

  - nr 2 – zaproszenie na sesję,

  - nr 3 – zawiadomienie o sesji,

  - nr 4 – uchwała Nr XIII/132/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012,

  - nr 5 – uchwała Nr XIII/133/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej,

  - nr 6 – uchwała Nr XIII/134/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie oddania do bezpłatnego użytkowania lokalu w Kramsku ul. Konińska 20,

  - nr 7 – uchwała Nr XIII/135/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego na zabezpieczenie roszczeń Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie,

  - nr 8 – uchwała Nr XIII/136/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu w Kramsku ul. Konińska 15,

  - nr 9 – uchwała Nr XIII/137/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. świadczenia usługi publicznej na rzecz Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

  - nr 10 – uchwała Nr XIII/138/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

  - nr 11uchwała Nr XIII/139/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,

  - nr 12 – uchwała Nr XIII/140/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie przesunięcie terminu spłaty kredytów inwestycyjnych.,

  - nr 13 – uchwała Nr XIII/141/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki,

  - nr 14 – uchwała Nr XIII/142/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Licealnego w Kramsku,

  - nr 15 – uchwała Nr XIII/143/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bilczewie,

  - nr 16 – uchwała Nr XIII/144/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Święćcu,

  - nr 17 – uchwała Nr XIII/145/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Helenowie Drugim,

  - nr 18 – uchwała Nr XIII/146/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Patrzykowie.,

  - nr 19 – uchwała Nr XIII/147/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku
  uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Wysokiem.