KRAMSK. Na sztandar i pomnik Św. Floriana

Zwracamy się z serdeczną prośbą o finansowe wsparcie zakupu sztandaru oraz postawienia pomnika Św. Floriana, na placu przed Domem Strażaka w Kramsku, z okazji upamiętnienia jubileuszu 125-lecia istnienia straży oraz 95-lecia istnienia Orkiestry Dętej w Kramsku – piszą w specjalnym apelu do mieszkańców prezes OSP Kramsk Andrzej Rusin, przewodniczący Sekcji Historycznej Antoni Tylkowski i przewodniczący Komitetu Fundacji Sztandaru Sławomir Dąbrowski.

W tym celu powstał Komitet Fundacji Sztandaru, w skład którego wchodzą: Wójt Gminy Kramsk, Radni i Sołtysi obrębu Kramsk wraz z mieszkańcami. Przewodniczącym Komitetu jest Pan Sławomir Dąbrowski.

Jubileusz planowany jest na dzień 5 maja 2012 roku. Dzień ten niech będzie świętem wszystkich mieszkańców gminy Kramsk w myśl hasła „Jeden za wszystkich – Wszyscy za jednego”. Myśl ta prowadziła naszych przodków, którzy tworzyli tę straż pomagając sobie nawzajem w trudnych chwilach.

Koszt sztandaru wyniesie ok. 8 tys. zł, natomiast koszt pomnika 3 tys. zł.

Prosząc o wsparcie tej szlachetnej inicjatywy, upoważnieni przedstawiciele O.S.P. wraz z sołtysami poszczególnych sołectw, udadzą się w teren w celu sprzedaży cegiełek za dobrowolną opłatą. Każdy datek pieniężny potwierdzony zostanie własnoręcznym podpisem darczyńcy na przygotowanej wcześniej liście. Listy te umieszczone będą w złotej księdze. Natomiast kwota zebrana z danego sołectwa wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń danego sołectwa. Pieniądze można również przekazać na konto Banku Spółdzielczego w Kramsku:

Nr konta: BS 18 8530 0000 0012 9596 2000 0001 z dopiskiem sztandar i pomnik.

Zbiórka przeprowadzana będzie od 13 do 25 stycznia 2012 roku.

Prosząc o dobrowolne wsparcie kierujemy się hasłem: „Bogu na chwałę – Ludziom na Pożytek”.