RYCHWAŁ. Bez zakładu kremacji

Burmistrz Stefan Dziamara odstąpił od dalszych rozmów z inwestorem zainteresowanym budową na terenie gminy Rychwał zakładu kremacji. Poinformował o tym mieszkańców wczoraj. Oto pełna treść pisma: ,,Uprzejmie informuję, że do władz samorządowych Rychwała zwrócił się inwestor zamierzający pobudować Zakład Kremacji na działkach stanowiących własność Gminy, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 214 i 217 – obręb Rychwał. W złożonym wniosku inwestor wniósł o ustalenie warunków dzierżawy przedmiotowych działek, z uwzględnieniem możliwości późniejszego ich pierwokupu.

Mając na względzie złożoność zagadnienia oraz kwestie kulturowe, przed podjęciem wiążących decyzji, zostały poczynione kroki zmierzające do poznania stanowiska mieszkańców w przedmiotowej sprawie. Działania te skupiły się głównie na dotarciu z materiałami informacyjnymi do jak najszerszej liczby mieszkańców, poprzez zamieszczenie materiałów na stronie internetowej tut. Urzędu, przeprowadzenie sondy, w której udział można było wziąć za pośrednictwem strony internetowej, jak również w tradycyjny sposób poprzez wrzucenie głosu do urny znajdującej się w siedzibie urzędu. Zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami i przedstawicielami inwestora. Ponadto zasięgnięto opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat potencjalnego oddziaływania tego typu przedsięwzięć na zdrowie i życie ludzi.

W wyniku działań informacyjnych, została podjęta przez mieszkańców inicjatywa zbierania podpisów osób przeciwnych lokalizacji Zakładu Kremacji na wnioskowanym terenie. Zebrano łącznie ponad 1500 podpisów. Zebrany materiał z prowadzonych działań informacyjnych wraz z całością dokumentów przedstawiających argumenty za i przeciw powstaniu Zakładu Kremacji na terenie gminy Rychwał w dniu 24 kwietnia br. przekazałem Radnym Rady Miejskiej w Rychwale pod rozwagę. Radni po dyskusji wyrazili negatywną opinię.

Uwzględniając wolę mieszkańców i opinię radnych, informuję Państwa, że w dniu dzisiejszym przeprowadziłem rozmowę z zainteresowanym naszym terenem inwestorem o odstąpieniu od dalszych rozmów w tym temacie.