OCHRONA ŚRODOWISKA. Gmina Turek

Herb gminy Turek

Gmina Turek to gmina wiejska, położona w powiecie tureckim, leżąca we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje obszar 109,4 kilometrów kwadratowych, co sytuuje ją na 5. miejscu wśród 9 gmin powiatu tureckiego. Okala ze wszystkich stron miasto Turek, będące samodzielną gminą miejską. Teren gminy Turek zamieszkuje 8769 osób (według danych z 31 grudnia 2012 roku.). Podzielona jest na 20 sołectw. Władze samorządowe podejmują wiele działań służących ochronie środowiska i podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców gminy.

Działania proekologiczne:

Corocznie organizowana jest akcja „Sprzątania świata” we wszystkich placówkach szkolnych, zlokalizowanych na terenie gminy Turek. Zarówno dyrektorzy szkół, jak i nauczyciele starają się edukować dzieci, aby dbały o środowisko naturalne i zwracały szczególną uwagę na segregację odpadów.

Kolejnym działaniem proekologicznym są międzygminne konkursy „Na najbardziej uporządkowaną wieś oraz najbardziej zadbaną zagrodę w gminie”. Celem konkursu jest stworzenie zachęty do poprawy estetyki zabudowy wsi i zagród, nakłanianie do postępowania osób i grup społeczności lokalnej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a także wzmacnianie świadomości i społecznego zaangażowania mieszkańców gminy.

Na terenie gminy znajduje się obszar Złotogórskiego Chronionego Krajobrazu, gdzie zorganizowano trasy piesze i rowerowe. Przez ten obszar został poprowadzony niebieski szlak turystyczny z Turku do Żychlina. Pozostałe ścieżki dydaktyczne rowerowe biegną poprzez pagórkowate tereny, lasy i prowadzą do atrakcyjnych miejsc związanych z historią.

Gospodarka odpadami:

Gmina Turek stoi obecnie przed wyzwaniem wprowadzenia nowego systemu systemu gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 391 ze zm.). Na samorządach spoczywa obowiązek zorganizowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na swoich terenach. Nowy system zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r.

Celem rozpropagowania selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, na terenie gminy w poszczególnych miejscowościach ustawione są pojemniki, przeznaczone na selektywną zbiórkę szkła, tworzyw sztucznych oraz makulatury. W 2012 r. zebrano  23,9 ton  makulatury, 21,95 ton szkła oraz 9,8 tony tworzyw sztucznych. Ponadto organizowane są cyklicznie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ostatnio taka zbiórka była we wrześniu 2012 roku – zebrano wtedy 3,910 ton zużytego sprzętu.

Gmina współpracuje z Starostwem Powiatowym w Turku w zakresie realizacji przedsięwzięcia „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu tureckiego”. W roku 2012 na terenie gminy Turek unieszkodliwiono 76 770 kg wyrobów azbestowych. Corocznie w sposób zwyczajowy przyjęty, tj. poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz poprzez informację obiegową (kurendę) Wójt Gminy informuje mieszkańców o szkodliwości wyrobów zawierających azbest, bezpiecznym ich usuwaniu oraz obowiązkach wynikających z ustawy.

W zawiązku z podpisaną umową z „REBA” Organizacją Odzysku S.A. mieszkańcy mają możliwość oddania zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych do specjalnych pojemników umieszczonych w siedzibie Urzędu Gminy oraz we wszystkich placówkach oświatowych.

W ramach realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie subregionu konińskiego” przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, którego gmina Turek jest uczestnikiem, zostanie zrekultywowane składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Cisew.

Energia odnawialna:

Kolejnym działaniem na rzecz poprawy stanu środowiska i zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska są przyznawane przez tutejszy Urząd dotacje celowe na zakup i montaż kolektorów słonecznych, wykorzystywanych na potrzeby mieszkalnictwa.

Ponadto trwają postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę elektrowni wiatrowych oraz w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą elektrowni solarnej o mocach 1 MW, 1,4MW, 2 MW oraz 40 kW.

Gospodarka wodno-ściekowa:

Gmina Turek złożyła wniosek w ramach programu PO IŚ działanie 1.1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żuki, Cisew, Obrzębin i Słodków Kolonia”. Realizacja tego przedsięwzięcia ma zapewnić zorganizowane odprowadzanie ścieków od wszystkich odbiorców wody z budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej i firm. W roku 2013 planowane jest rozpoczęcie robót w miejscowościach Cisew i Obrzębin.

W pozostałych miejscowościach został uruchomiony program w zakresie dofinansowania do „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Program jest realizowany przez gminę Turek, ze środków własnych oraz pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu. Kwota dofinansowania wynosi 70%, natomiast wkład własny mieszkańca to 30%, jednak nie więcej niż 3 tys. zł. W ubiegłym roku wybudowano i oddano do użytku 21 oczyszczalni biologicznych oraz 25 oczyszczalni drenażowych z osadnikiem gnilnym. Pozostała część, tj. 46 oczyszczalni biologicznych oraz 150 oczyszczalni drenażowych z osadnikiem gnilnym zostanie wybudowana w bieżącym roku.

Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie