OCHRONA ŚRODOWISKA. Gmina Lądek

www.mzgok.konin

Gmina Lądek jest jedną z najmniejszych gmin w powiecie słupeckim Powierzchnia ogółem to 9844,52 ha. Jest to gmina typowo rolnicza, użytki rolne zajmują ok. 88% ogólnej powierzchni. Ok. 5% powierzchni zajmują lasy i wody. Samorząd gminy Lądek dużą wagę przywiązuje do spraw ochrony środowiska, właściwej gospodarki odpadami komunalnymi, wspiera akcje ekologiczne.

W 1995 r. został utworzony Nadwarciański Park Krajobrazowy. Na terenie gminy Lądek zajmuje on 312,4 ha. Park chroni krajobraz szerokiego dna Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. Na jego terenie przeważają łąki, wilgotne pastwiska i podmokłe nieużytki.

Na terenie gminy Lądek nie ma składowiska odpadów komunalnych. Ich wywozem zajmuje się obecnie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EKO” w Strzałkowie oraz EKO-SKÓRTEX Gizałki sp. z o.o. Mieszkańcy mają podpisane umowy z zakładami, gromadząc odpady w pojemnikach. Urząd Gminy rozpoczął wdrażanie selektywnej zbiórki. Segregacja surowców wtórnych z gospodarstw domowych dotyczy szkła i tworzyw sztucznych. Do tego celu służy 18 pojemników (1,5 m3) na szkło i 18 pojemników (1,5 m3) na tworzywa sztuczne, które rozmieszczono w 16 wsiach sołeckich. Ponadto 2 razy w roku organizowany jest odbiór zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów wielkogabarytowych.

Corocznie, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Słupcy, gmina Lądek realizuje zadanie pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu słupeckiego”. W 2012 roku udało się zebrać i zutylizować 55.082 kg.

W Gminie Lądek powstała jedna elektrownia wiatrowa, 2 tego rodzaju inwestycje są planowane. Zadania proekologiczne są też realizowane w ramach Związku Gmin Regionu Słupeckiego, który powstał w 1991 r. z inicjatywy gmin powiatu słupeckiego. Ma on na celu realizację zadań wynikających z potrzeb samorządów, zacieśnienie współpracy i wymianę doświadczeń.

Na terenie gminy realizowane były działania edukacyjno-informacyjne we wszystkich placówkach oświatowych. Prowadzona jest zbiórka baterii, selektywna zbiórka śmieci w szkołach oraz coroczna akcja ,,Sprzątanie świata”.

Na terenie gminy Lądek funkcjonują 3 ujęcia wody: hydrofornia Ratyń, hydrofornia Wola Koszucka, hydrofornia Ciążeń. Sieć wodociągowa ma 85,4 km.

Są też 3 czyszczalnie ścieków:
1. Oczyszczalnia Lądek, moc przerobowa – 36 500m³, 2 przepompownie
2. Oczyszczalnia Ląd, moc przerobowa – 36 500m³
3. Oczyszczalnia Ciążeń, moc przerobowa – 54 750m³, 5 przepompowni i 3 przydomowe

Sieć kanalizacyjna powstała do tej pory w miejscowościach Ciążeń i Lądek. Jej długość wynosi 17,23 km. W pierwszej miejscowości z sieci korzysta 860 mieszkańców, w drugiej – 220. I etap inwestycji oddano do użytku 30 listopada 2009 r. Obecnie planowana jest budowa dalszego ciągu kanalizacji sanitarnej w Ciążeniu. Jej planowana długość to ok. 5,0 km. Poza tym mają powstać 2 przepompownie ścieków i 2 przepompownie przydomowe. 12 gospodarstw domowych ma własne przydomowe oczyszczalnie ścieków.

.Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie