SOMPOLNO. Podatki od nieruchomości

2 grudnia Rada Miejska w Sompolnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku.
§ 1. Roczna stawka podatku od nieruchomości wynosi:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 od 1 mkw. powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego :
- od powierzchni do 5 000 m2 – 0,25 od 1 mkw. powierzchni,
- od nadwyżki powierzchni powyżej 5 000 m2 – 0,46 od 1 mkw. powierzchni.

2. od budynków lub ich części :
1) mieszkalnych – 0,56 od 1 mkw. powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,03 od 1 mkw. powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 od 1 mkw. powierzchni użytkowej
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 od 1 mkw. powierzchni użytkowej,
5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,63 od 1 mkw. powierzchni użytkowej ,

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 1. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych następuje w drodze inkasa.

Ponadto Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Określono nowy wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) oraz nowy wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1).

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA