GOSPODARKA. KONIN, TUREK. Zespół Elektrowni ,,Pątnów-Adamów-Konin” zapowiedział zwolnienie do 237 pracowników

W dzisiejszym komunikacie Zespół Elektrowni ,,Pątnów-Adamów-Konin” SA poinformował, że 18 maja zgodnie z postanowieniami ustawy z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Zarząd PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów SA oraz Zarząd PAK Górnictwo Sp. z o.o. (spółki zależne) podjęły uchwały o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych.

Zwolnienia grupowe w tych spółkach zależnych zostaną przeprowadzone w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 października 2020 roku i obejmą w PAK KWB Adamów SA maksymalnie 111 pracowników, a w PAK Górnictwo Sp. z o.o. maksymalnie 126 pracowników.

Konsekwencją podjęcia uchwał przez Zarządy PAK KWB Adamów SA oraz PAK Górnictwo Sp. z o.o. o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji, jest powiadomienie zakładowych organizacji związkowych o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwrócenie się do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji. Ponadto, PAK KWB Adamów SA powiadomi Powiatowy Urząd Pracy w Turku o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, natomiast PAK Górnictwo Sp. z o.o. powiadomi Powiatowy Urząd Pracy w Koninie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Turku.

Spółka opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji z organizacjami związkowymi i zawrze w nim informację o szacowanej wysokości rezerw związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w PAK KWB Adamów SA oraz w PAK Górnictwo Sp. z o.o. Ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanych rezerw oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe zostaną podane w sprawozdaniach finansowych Spółki.