ŚLESIN, WIERZBINEK. Gdy ubezpieczonego robią w konia

IS_PZU Kadrowanie

21 sierpnia 2009 Jan Jakubowski, mieszkaniec gminy Wierzbinek, wypowiedział umowę OC na samochód według wzoru podanego mu przez pracownika Punktu Obsługi Klienta PZU S.A. w Ślesinie. A 7 grudnia 2010 roku otrzymal wezwanie do zapłaty podpisane przez kierownika Zespołu Windykacji.

Gdy po wyjaśnienia udał się do POK w Ślesinie, uzyskał tam informację, że umowa została wypowiedziana skutecznie, a wezwanie do zapłaty jest bezzasadne. Próbował sprawę wyjaśnić telefonicznie, jednak bez skutku. W związku z tym skierował pismo do Roberta Ciesielskiego, kierownika Zespołu Windykacji PZU S.A. W Warszawie, gdzie jeszcze raz wszystko opisał i oficjalnie złożył skargę. Zwrócił uwagę, że tego typu działania – żądanie nienależnej zapłaty – jest bezprawne. Tym bardziej, że poinformowano go, że jeżeli nie ureguluje składki z tytułu umowy ubezpieczenia, może się znaleźć w Centralnej Ewidencji Dłużników, co może mu utrudnić uzyskanie pożyczki, kredytu czy zawarcie umowy na korzystanie z telefonu. Jan Jakubowski odebrał to jako groźbę i podkreślił, że nie można w demokratycznym państwie godzić się na takie traktowanie obywatela.

O sprawie poinformował też Konińską Gazetę Internetową. Zwróciliśmy się z pytaniem do Biura Prasowego PZU S.A. z prośbą o odpowiedź, w jaki sposób należy wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, aby uznano ją za skuteczną i czy pracownicy punktów obsłigi klienta są w tym zakresie przeszkoleni.

Agneszka Rosa z Biura Prasowego odpowiedziała: ,,Zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych uregulowane są w ustawie z 22 maja 2003 r., o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 . Nr 124 poz.1152 ze zm.). Zgodnie z art. 28 tej ustawy, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu to uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Jeśli posiadacz pojazdu zawrze umowę z innym ubezpieczycielem a nie wypowie poprzedniej umowy ubezpieczenia, to wówczas posiada dwie umowy i każdy z ubezpieczycieli ma prawo do składki.

Zawiadomienia i oświadczenia, które w związku z umową ubezpieczenia obowiązkowego są składane przez strony tej umowy, powinny być sporządzane na piśmie i doręczane za potwierdzeniem odbioru lub przesyłane listem poleconym. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia można również dostarczyć do placówki PZU S.A. albo agenta PZU S.A. Zgodnie z art. 61 kodeksu cywilnego oświadczenie woli , które ma być złożone innej osobie jest złożone z chwilą gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła się zapoznać z jego treścią. W związku z tym decyduje dzień dotarcia wypowiedzenia a nie data stempla pocztowego.”

Po krótkim czasie Jan Jakubowski otrzymał pismo z PZU S.A. z przeprosinami. Uważa jednak, że takich sytuacji może być w całym kraju znacznie więcej, a w związku z tym wymaga to wyjaśnienia przez Najwyższą Izbę Kontroli. Dlatego zwróci się z prośbą o interwencję do Rzecznika Ubezpieczonych. Jego zdaniem opinia publiczna powinna poznać, jak często dochodzi do bezprawnych żądań o zapłatę rzekomo zaległych składek i ile jest przypadków, że te składki są rzeczywiście wpłacane przez nieświadomych prawnie albo przestraszonych klientów.

(jako ilustracja zeskanowane pismo kierownika Zespołu Windykacji z adnotacją pracownika Punktu Obsługi Klienta w Ślesinie, że umowa została wypowiedziana skutecznie)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA