GOLINA. Pani starosta wśród druhów

IS_085

Z udziałem starosty konińskiego Małgorzaty Waszak odbył się zjazd Oddziału Miejsko–Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Golinie. Jego gospodarzem była straż w Myślborzu. Zarząd, pod przewodnictwem Mirosława Durczyńskiego, otrzymał jednogłośne absolutorium.

Sprawozdanie Zarządu Oddziału Miejsko–Gminnego  OSP RP w Golinie za kadencję 2006-2010, przedstawione przez prezesa Mirosława Durczyńskiego.

,,Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie. To zaszczyt i obowiązek do bezinteresownej służby innym, ciągła praca nad sobą  i doskonalenie własnych umiejętności.  Na najwyższe uznanie zasługuje działalność na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego .

is_070

Picture 2 of 65

W gminie Golina działa 10 jednostek OSP (Golina, Przyjma, Adamów, Kawnice, Kraśnica, Myślibórz, Radolina, Rosocha, Spławie, Węglew), w tym dwie (Golina, Przyjma) są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wszystkie posiadają NIP-y i Regony oraz są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. We wszystkich jednostkach są powołane Jednostki Operacyjno – Techniczne (JOT).   Dwie jednostki  (Golina i Przyjma) są w II kategorii, Spławie w III kategorii, a pozostałe 7 w IX kategorii. Stan osobowy  Jednostek Operacyjno-Technicznych wynosi 168 druhów.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku liczba członków wynosiła: czynnych 675 (w tym: 598 mężczyzn, 77 kobiet); wspierających – 463, honorowych – 84. Razem daje to 1 222 członków, w tym kobiet – 283. W Młodzieżowych Drużynach  Pożarniczych działa 94 członków (13 dziewcząt i 81 chłopców). Jest 7 MDP (Golina, Kawnice, Kraśnica, Myślibórz, Przyjma, Rosocha, Węglew) i jedna – w Węglewie – Kobieca Drużyna Pożarnicza .

Wszystkie jednostki mają swoje strażnice i uregulowane stany prawne  (jako ostatnia dokonała tego OSP Adamów).

W minionej kadencji odbyły się 32 posiedzenia zarządu i 6 posiedzeń Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego. Obecność członków kształtowała się na poziomie 81 proc. Ze wszystkich posiedzeń były prowadzone protokoły. Cztery posiedzenia były wyjazdowe. Główną tematykę obrad stanowiły sprawy bieżące, choć podejmowano również sprawy związane ze szkoleniami, ubezpieczeniem (aktualnie jesteśmy ubezpieczeni na rok 2011 w PZU), zawodom sportowo-pożarniczym, uczestnictwem w świętach narodowych i uroczystościach religijnych, zakupem sprzętu pożarniczego, ekwiwalentem za udział w akcjach gaśniczych itp.

W lutym 2007 roku na skutek rezygnacji z pracy w zarządzie druhów: Prezesa Zarządu Gminnego Tadeusza Nowickiego (Burmistrza Goliny), Wojciecha Wojdyńskiego, Kazimierza Subtelnego, Stefana Baranowskiego -  radnych Rady Miejskiej w Golinie – nastąpiły zmiany, w wyniku których prezesem Zarządu Gminnego został dotychczasowy Wiceprezes dh. Mirosław Durczyński, a Wiceprezesem dh. Jan Kaliski, Komendantem Gminnym został wybrany dh. Ryszard Depczyński. W pracy w Komisji Rewizyjnej zrezygnował radny Marek Wieczorek. W celu usprawnienia pracy w Zarządzie do jej składu weszła druhna Katarzyna Jankowiak – inspektor UM. W okresie sprawozdawczym gruntownemu remontowi zostały poddane strażnice w Myśliborzu, Węglewie, Rososze, Przyjmie i Kawnicach. W trakcie zaś pozostaje strażnica w Spławiu. We wszystkich remizach, dzięki pracom społecznym członków udało się zmodernizować obiekty, zmienić źródła ogrzewania (aktualnie centralne ogrzewane są strażnice w Golinie, Kawnicach, Kraśnicy, Myśliborzu, Przyjmie Spławiu i Węglewie). W tym miejscu należy również zaznaczyć brak remontu i modernizacji garaży przy OSP Golina (głównej jednostki wyjeżdżającej do akcji gaśniczych i ratowniczych w gminie). Myślimy, że w nadchodzącej kadencji remont garaży w OSP Golina i Przyjma będzie priorytetem.

Podkreślić należy również duże zaangażowanie druhów OSP Węglew i Myślibórz – przydział samochodów bojowych bardzo pomógł w rozwoju tych jednostek. Przy dużym swoim udziale udało się zmodernizować garaże i zaplecze.

Dzięki czynom społecznym w jakich uczestniczyli druhowie naszych jednostek możemy się pochwalić znaczącymi sukcesami, których przełożeniem są wybory do struktur samorządowych. W kadencji 2006-2010 w Radzie Miejskiej zasiadło 12 druhów, a w obecnej 9. Burmistrz Goliny oraz Sekretarz są również członkami OSP mocno włączającymi się w bieżące prace struktur. Wielu naszych członków uczestniczy w strukturach rad osiedlowych i rad sołeckich. 8 druhów pełni obowiązki sołtysa, 3 członków naszej organizacji pełni obowiązki radnego rady powiatu konińskiego.

W mijającej kadencji obchodziliśmy 50-lecie istnienia OSP Myślibórz i 90-lecie OSP Radolina. Druhowie z tych jednostek zostali w sposób szczególny docenieni za wkład włożony w rozwój na rzecz swoich jednostek. Przy jednostkach OSP Golina i Kawnice działają orkiestry dęte zrzeszające 46 muzyków. W świetlicach będących w wyposażeniu strażnic przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Golinie odbywają się cykle spotkań wędrującego punku bibliotecznego (OSP Węglew, Radolina i Spławie). W strażnicy OSP Kawnice i Przyjma działają filie biblioteki w Golinie, zaś OSP Golina na stałe współpracuje z Domem Kultury wynajmując pomieszczenia.

W roku 2010 w remizach OSP gminy Golina (Kawnice, Rosocha, Golina, Adamów, Spławie) były prowadzone spotkania z mieszkańcami gminy w ramach projektu „Wczesna edukacja – prawidłowy rozwój” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowane przede wszystkim do rodziców i opiekunów dzieci w wieku 3-5 lat z obszarów wiejskich powiatu konińskiego, a także przedstawicieli lokalnych władz, organizacji społecznych i pracodawców.

Drugim programem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który był prowadzony na terenie strażnic to bezpłatny kurs zawodu  w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

14 listopada 2010r. miało miejsce uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyjma. Było to możliwe dzięki zrealizowaniu przez gminę projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Przyjmie z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne” dofinansowanego w ramach PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2007-2017 działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”. Doposażony po tej modernizacji obiekt ma również służyć jako sala gimnastyczna dla Szkoły Podstawowej w Przyjmie. Do dnia dzisiejszego sprawa ta jest jednak nie dokończona.

W roku 2009 rozpoczęła się „Rozbudowa i remont budynku Strażnicy OSP w Spławiu z przeznaczeniem na cele społeczno-kultralno-sportowe. Obiekt wymaga dokończenia inwestycji. W OSP Węglew i OSP Myślibórz po remoncie świetlic utworzono wiejskie ośrodki rozpowszechniania kultury, sztuki i integracji społecznej.

Bardzo dużą rolę w działalności kulturalnej wykazała się jednostka OSP Kawnice, w których pomieszczeniach odbywały się zajęcia taneczne, aerobik oraz wiele innych atrakcyjnych zajęć. Organizowany był również turniej tenisa stołowego dla druhów jednostek gminnych.

Podkreślając zaangażowanie i poświęcenie z jakimi druhowie naszych jednostek działali w mijającej kadencji nie sposób pominąć wyróżnień  jakimi  zostali uhonorowani. Złoty Znak Związku OSP RP został nadany za długoletnią aktywność w OSP następującym druhom: Stefan Baranowski, Tadeusz Piotr Nowicki, Antoni Baranowski, Henryk Bąk. Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza za zasługi dla rozwoju i umacniania związku OSP zostali uhonorowani: Jan Kaliski, Józef Walczak, Eugeniusz Szumiński.

W mijającej kadencji za zasługi dla pożarnictwa 30 druhów otrzymało złote medale, 34 srebrne a 49 brązowe. 52 druhów zostało uhonorowanych odznaką „Wzorowy Strażak”. Corocznie również druhowie na zebraniach sprawozdawczych są honorowani odznaką „za wysługę lat”. W tym miejscu należy podkreślić, że w nie wszystkich jednostkach jest prowadzona prawidłowa gradacja tym wyróżnieniem.

Pozytywnie należy ocenić przyznawanie oznak MDP. „Nasi” strażacy w mijającej kadencji otrzymali 2 odznaczenia „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego” (dh Stefan Baranowski i Tadeusz Piotr Nowicki), 12 osób zostało uhonorowanych  „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego”.

Z okazji święta strażaka dla wyróżniających się strażaków przyznawane były dyplomy uznania i listy pochwalne. W tym miejscu pragnę podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku Ochotniczych Straży Pożarnych, za współpracę, pomoc w realizacji zadań statutowych dla władz samorządowych – na czele z druhem Burmistrzem Goliny – Tadeuszem Nowickim, władzom światowym – na czele z druhną Dyrektor Szkoły Podstawowej w Golinie – Jolantą Krucką za pomoc w przeprowadzeniu (zawsze na wysokim poziomie organizacyjnym) Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Komendzie Powiatowej PSP.

Podsumowując działalność OSP Gminy Golina nie sposób odnieść się na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Na terenie gminy Golina w 2010 roku było 49 pożarów, 111 miejscowych zagrożeń, 2 alarmy fałszywe. ogółem 162 zdarzeń.  Najwięcej wyjazdów do pożarów i akcji gaśniczych zanotowała  jednostka OSP Golina kolejno w latach 2006-2010 liczby te stanowiły 45, 35, 53, 75 i 74 wyjazdy.

Drugą jednostką pod względem wyjazdów jest Myślibórz (45), następnie OSP Węglew (34) i OSP Przyjma (18) wyjazdów do akcji gaśniczych. Najmniej wyjazdów zaliczyły jednostki OSP Radolina, Kawnice, Adamów i Spławie, które  nie musiały wyjeżdżać w roku 2010 roku  wcale. W tym miejscu należy jednak wspomnieć rok 2010 i wyjazdy do akcji przeciwpowodziowych na przestrzeni miesięcy maj-lipiec. Najwięcej wyjazdów zaliczyła jednostka OSP Przyjma -18, Węglew – 15, Myślibórz – 12, Golina – 10, Kawnice – 8, Kraśnica – 7, 6 – Spławie i Radolina oraz 3 Rosocha i Adamów. Powodzie te spowodowały wiele podtopień w miejscowościach położonych w pobliżu rzeki warty w tzw. Polderze IX  Strażacy patrolowali wały rzeki i uszczelniali je,  aby nie dostało się do ich przerwania i powodzi. Brali również udział w ewakuacji mienia, zwierząt i ludzi z zalanych terenów. W w/w akcjach udział 166 druhów, którzy przepracowali 4 933 godziny.

Stan techniczny sprzętu pożarniczego jest na poziomie zadawalającym, utrzymany w należytym stanie. Duże trudności z utrzymaniem sprzętu w stanie gotowości bojowej mają jednostki szczególnie w zimie, gdyż nie wszystkie garaże są ogrzewane. Należy również podkreślić fakt, że  w niniejszej kadencji znacznie  poprawił się stan umundurowania OSP w mundury bojowe (w szczególności  drogie NOMEXY), ale również w mundury wyjściowe. Dużą zasługą w tym zakresie wykazała się Rada Miejska i Burmistrz  Goliny, którzy mimo trudności finansowych potrafili wygospodarować na bezpieczeństwo publiczne tak znaczące środki (w roku 2007 – 292 958,03, w 2008 – 344 346,47,  w 2009 – 248 759,06 zaś 2010 roku 348 541,00 zł).

Podziękowania należą się również Prezydium Zarządowi Powiatowemu OSP RP  w Koninie za pozytywne opiniowanie wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania z dotacji MSWiA jak i z zapłatą firm ubezpieczeniowych.  Corocznie odbywały się w jednostkach kontrole przeprowadzone przez dowódców OSP. Wykazały one zadowalający stan, choć również stwierdzono nieprawidłowości, takie jak: brak legalizacji butli do aparatów powietrznych, brak zamocowania aparatów powietrznych w samochodzie, zły stan bram garażowych, zalecono poprawić warunki socjalne dla strażaków ratowników.

Podsumowując mijającą kadencję należy również podkreślić zaangażowanie druhów w zawody sportowo-pożarnicze. W przekroju całej kadencji najwięcej pierwszych miejsc zajęła OSP Radolina. Na wyróżnienie zasługują również jednostki OSP Węglew, Spławie i Kawnice.

W roku 2010 ze względu na powódź jaka nawiedziła naszą gminę nie odbyły się zawody. Jedynie jednostki z OSP Myślibórz i Przyjma startowały w zawodach MDP razem z jednostkami gminy Kleczew –  OSP Myślibórz zajął II miejsce na zawodach powiatowych  w tej kategorii. W całej IX kadencji w zawodach sportowo-pożarniczych brały udział wszystkie jednostki. OSP Węglew zajęło II miejsce w zawodach powiatowych w kategorii  kobiety.

Druhowie podczas całej kadencji kilkanaście razy brali udział w różnych imprezach strażackich takich jak: zabezpieczenie mszy beatyfikacyjnej sługi bożego o. St.Papczyńskiego założyciela zgromadzenia księży Marianów w Licheniu (16.09.2007r.). Corocznie udział w zabezpieczeniu Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem bursztynowym” na trasie Kalisz-Konin-Kolno. Celem tego wyścigu jest popularyzacja kolarstwa  szosowego na terenie Polski centralnej. Wyścig obok strony sportowej, ma także na celu reklamę sponsorów, promocję miast i miejscowości przez które biegnie trasa.

Druhowie również aktywnie biorą udział w Święcie Niepodległości, Dniach Strażaka , dożynkach gminnych i powiatowych oraz wielu innych uroczystościach kościelnych i państwowych. Pomagają w organizacji festynów i zabaw, pokazów dla najmłodszych. Dokonując podsumowania naszych osiągnięć w OSP przyjmiemy również program działania na kolejną kadencję, by sprostać wymaganiom czasów w których żyjemy.

Pragnę w tym miejscu podziękować za tę niezmienną gotowość służenia innym w potrzebie, za dążenie by w naszych miejscowościach żyło się bezpieczniej, radośniej i piękniej dzięki inicjatywom w różnych dziedzinach życia społecznego.

W tym roku obchodzimy 90 lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy jubileusz -  piękna tradycja strażackiego życia – skłania do refleksji nad czasem minionym, analizy dnia dzisiejszego i zastanowienia, co dalej.

Życzę, by strażacki sztandar nadal łączył nas w działaniu dla dobra nas samych i naszego kraju. Dziękując wszystkim druhom  naszej gminy za wkład włożony w bieżącą działalność jednostek życzę satysfakcji z tej pięknej umiejętności dawania i służenia innym, radości tworzenia we wspólnym interesie.”

Skład Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Golinie: prezes Mirosław  Durczyński, wiceprezesi – Zdzisław  Galant, Mariusz Majewski, komendant gminny – Marek Pilarczyk, sekretarz – Kinga Szykowana, skarbnik – Janusz Magdziarz, zastępca komendanta – Józef Perliński, członek Prezydium – Ryszard  Depczyński, członkowie – Sławomir Chamera, Paweł Krysiński, Józef Michalak, Bogdan Kryrowicz, Grzegorz Roszak

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA