ŚLESIN. 25 lat i …same panie

IS_030

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie obchodziła jubileusz 25-lecia działalności. Z tej okazji w Termach Ślesińskich na specjalnej uroczystości placówce nadano tytuł honorowy ,,Zasłużony dla powiatu konińskiego”. A na ręce dyrektor Małgorzaty Sobieraj i pracowników przekazano wiele gratulacji i życzeń. W części artystycznej dla zebranych wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.

Poradnia oferuje szeroki wachlarz pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmującej: działalność diagnostyczną, terapeutyczną, edukacyjną, pomoc metodyczną dla nauczycieli, działalność informacyjną, doradztwo zawodowe, pomoc psychologiczną w kryzysie, działania profilaktyczne. Uczy młodych ludzi, jak sobie radzić z codziennymi trudnościami. Pomaga placówkom edukacyjnym. Zadania te realizuje 27-osobowy zespół specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i lekarzy oraz 5 pracowników administracyjno-obsługowych.

Poczucie odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby dziecka i młodzieży oraz ich najbliższego otoczenia, połączone z długoletnim doświadczeniem, pozwoliło Poradni wypracować rzetelne i skuteczne metody pracy. Jak podkreśla jej dyrektor, Małgorzata Sobieraj „udało nam się osiągnąć markę instytucji profesjonalnej, otwartej na zmiany i elastycznej, łączącej energię młodości z wieloletnim doświadczeniem specjalistów, która na pierwszym miejscu stawia dobro korzystających z naszej pomocy osób”.

Początki działalności Poradni nie były łatwe. Powołana 25 lat temu, jako Filia Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Koninie, dysponowała jednym pomieszczeniem w budynku Szkoły Podstawowej w Ślesinie i zatrudniała trzech pracowników. Jej działalność skoncentrowana na pracy diagnostycznej obejmowała teren dwóch gmin: Ślesina i Skulska.

Przełomowym momentem w historii placówki okazał się rok 1994, kiedy to stała się samodzielną jednostką administracyjno-budżetową i jako Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie przejęła cały zakres działań w zakresie diagnozy, terapii, orzecznictwa, preorientacji zawodowej i doradztwa.

Pięć lat później, w wyniku reformy administracyjnej kraju, organem prowadzącym placówki został powiat koniński i jest nim do dziś.

Od początku władze powiatu zaangażowały się w działania na rzecz dostosowania Poradni do obowiązujących standardów. Rada Powiatu Konińskiego przekształciła placówkę w Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, z Filią w Koninie. Jej reorganizacja spowodowała zwiększenie rejonu oddziaływania i zakresu działań placówki. Z małej poradni w Ślesinie utworzona została duża placówka powiatowa obejmująca swoim wsparciem dzieci i młodzież, rodziców i nauczycieli z placówek oświatowych z terenu całego powiatu konińskiego.

W ciągu 10 ostatnich lat Poradnia osiągnęła wysoki poziom organizacji oraz wypracowała metody pracy zapewniające specjalistyczną i profesjonalną pomoc, nacechowaną dużą życzliwością i zrozumieniem.

Oto co o Poradni pisze ona sama: ,,Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie w okresie swojego funkcjonowania od 2 listopada 1985 roku przechodziła szereg zmian organizacyjnych. Okresem przełomowym w funkcjonowaniu Poradni były lata 1994/2001. W związku z wprowadzeniem Reformy Administracyjnej funkcję organu prowadzącego przejęło Starostwo Powiatowe w Koninie. Z dniem 31 sierpnia 2001 roku Załącznikiem do Uchwały Nr XXX/176/01 Rada Powiatu Konińskiego powołała Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie z Filią w Koninie. Z małej poradni w Ślesinie została utworzona duża placówka powiatowa obejmująca swoim wsparciem dzieci i młodzież, rodziców i nauczycieli z placówek oświatowych z terenu całego powiatu konińskiego.

Na rzecz środowiska edukacyjnego powiatu konińskiego Poradnia oferuje szeroki wachlarz pomocy psychologiczno–pedagogicznej obejmującej: działalność diagnostyczną, terapeutyczną, edukacyjną, pomoc metodyczną dla nauczycieli, działalność informacyjna, doradztwo zawodowe, pomoc psychologiczna w kryzysie, działania profilaktyczne.

Ponadto, aby zwiększyć możliwość dostępu do oferowanych form pomocy, uruchomiane były punkty konsultacyjne, w których z pomocy psychologa korzystała młodzież, rodzice i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych.

Poradnia pozyskiwała również środki zewnętrzne między innymi poprzez wdrażanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, między innymi w roku szkolnym 2006/2007 w placówkach z terenu oddziaływania Poradni realizowany był Program „Aby życie nie przebiegało obok”, w roku szkolnym 2007/2008 Program „Zanim dziecko pójdzie do szkoły”, a w latach 2009/2010 i 2001/2011, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracji Społecznej i Gminą Skulsk projekt „WIEM POTRAFIĘ WIERZĘ W SIEBIE – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z Gminy Skulsk”.

W ostatnim okresie, podejmowane działania Poradni, są szczególnie ukierunkowane na wspierania placówek edukacyjnych w sytuacji zmieniających się przepisów prawa oświatowego.Prowadzone są również konferencje, narady  i spotkania na szczeblu powiatowym,
w tym między innymi:

- konferencja ,,Postępowanie z nieletnimi zagrożonymi demoralizacją i przestępczością

-procedury interwencyjne podejmowane przez szkołę i instytucje wspierające” dla pedagogów szkół z terenu oddziaływania Poradni w  Ślesinie  i  Filii w Koninie.

- konferencja dla lekarzy zorganizowana wspólnie z KO w Poznaniu WNP w Koninie ,,Zintegrowanie działań medycznych i pedagogicznych na rzecz pomocy dziecku choremu”.

- cykliczne spotkania konsultacyjno-informacyjne dla  pedagogów   szkół  z rejonu oddziaływania PPP- P w Ślesinie i Fili w Koninie.

- szkolenie dla nauczycieli – realizatorów Metody „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”.

- spotkanie dla dyrektorów gimnazjów  i przedszkoli z rejonu powiatu konińskiego oraz przedstawicieli organów prowadzących w/w placówek  ,,Ramy prawne i zasady  współpracy  PPP-P w Ślesinie z dyrektorami szkół  i placówek oświatowych oraz organami prowadzącymi te placówki w zakresie  wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” zorganizowane wspólnie z KO w Poznaniu Delegatura w Koninie.

- narada dla pedagogów szkolnych ,,Ramy prawne i zasady współpracy PPP-P w Ślesinie
w zakresie  wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

-spotkanie dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, ich rodziców, opiekunów, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli organów prowadzących placówki – „Zawód – oknem na świat”.

- we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Policji Poradnia uczestniczy w programie  ,,Bezpieczne imprezy”.

Efektem podejmowanych działań jest bardzo dobre postrzeganie Poradni w szkołach i placówkach powiatu konińskiego. Dzieci, młodzież, ich rodzice, opiekunowie i nauczyciele, a także dyrektorzy szkół w Poradni otrzymują kompleksowe wsparcie w rozwiązywaniu problemów edukacyjno – wychowawczych,  pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, podejmowane są także interwencje w sytuacjach kryzysowych pojawiających się w rodzinie i w szkole.”

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie – KADRA

Dyrektor Poradni – Małgorzata Sobieraj

Pracownicy pedagogiczni Poradni: psycholodzy: Aniela Albert, Joanna Grochowska-Ludzkowska Joanna, Małgorzata Mazurek, Ewelina Trzymkowska, Patrycja Wilczewska; pedagodzy: Monika Łuczak, Barbara Trzewiczyńska, Lidia Wojtaszewska; logopedzi: Kamila Piotrowska-Olejnik, Maria Rybacka, Edyta Stasikowska-Janik; Edyta Zielińska – doradca zawodowy
Jarosław Kołosowski – lekarz orzecznik

Kierownik Filii – Teresa Stawicka

Pracownicy pedagogiczni Filii w Koninie: psycholodzy: Anna Grudzień, Barbara Kowalska, Beata Sareło, Barbara Sypniewska, Małgorzata Wysocka; pedagodzy: Barbara Kędziora-Plamowska, Małgorzata Przybylska, Edyta Stasikowska-Janik, Agnieszka Średniawa, Mirosława Woźniak; logopedzi: Dorota Krej, Magdalena Śliwińska; Edyta Zielińska - doradca zawodowy.

Pracownicy administracyjno-obsługowi:
Poradnia Ślesin:
Marzena Lorenc, Urszula Wojdyńska, Krystyna Nowakowska

Filia Konin: Iwona Mika, Jolanta Nowak, Małgorzata Walentynowicz