DOBRA. Dobrze w kulturze

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej został powołany 22 lutego 1989 roku, uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Dobrej. Swoje funkcjonowanie rozpoczął  od 1 października 1989 roku, w momencie zatrudnienia dyrektora M-GOK Marianny Ochockiej oraz innych pracowników etatowych. Po 32 latach dyrektorem jest …Marianna Ochocka.

W roku 1989 innymi pracownikami byli: Mirosława Fabiszak – sprzątaczka, Henryk Jankiewicz – palacz-pracownik gospodarczy, Ewa Foluszyńska – księgowa, Irena Kołata -  księgowa.

Właściwą działalność merytoryczną Ośrodek rozpoczął od stycznia 1990 roku. Zatrudniono instruktora muzyki Andrzeja Fryta, który kierował 3 zespołami muzycznym. Ponadto zaczął działać dziecięcy zespół teatralny, prowadzony przez Mariannę Ochocką. W lutym zawiązało się kółko modelarsko-techniczne, którego instruktorem został Eugeniusz Świerczyński. Od marca pracuje kółko fotograficzne pod kierunkiem Zbigniewa Sikorskiego. We wrześniu rozpoczęło działalność kółko plastyczne pod kierunkiem Julianny Jesionek.

Przez wiele lat chętnych na zajęcia w Domu Kultury przybywało. Wprowadzano również nowe formy. Obecnie działają następujące kluby, koła zainteresowań i zespoły :
- Orkiestra Dęta OSP Dobra – Żeronice
- Klub Seniora „Serenada”
- Klub Seniora Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Dobrej
- Zespoły wokalne „Fa-sol-ki” i „Fart”
- Zespoły taneczne „Skrzaciki”, „Wesoła 13”  i Mażoretki
- Kółko teatralne „Cudaki” i “Maluchy”
- Kółko plastyczne
- Drużyna Harcerska ZHP “Dzikie koty”
- Ognisko Muzyczne

W roku 2002 Marianna Ochocka zostaje burmistrzem Dobrej, a obowiązki dyrektora M-GOK przejmuje Jacek Gajewski, wcześniej instruktor do spraw filmu i fotografii.

W listopadzie 2006 roku Burmistrzem Dobrej zostaje wybrany Andrzej Piątkowski, na stanowisko Dyrektora MGOK wraca Marianna Ochocka. Dotychczasowy Dyrektor Domu Kultury obejmuje funkcję Wiceburmistrza Dobrej.

Obecni pracownicy MGOK:
Marianna Ochocka - dyrektor
Magdalena Piasecka -  księgowa
Aleksandra Gajewska – instruktor ds.  muzyki i organizacji imprez
Tomasz Męcel -  akustyk
Mirosława Fabiszak – pracownik obsługi

Biblioteka:
Krystyna Kwietniewska – kierownik
Anna Ziętek – pracownik

Instruktorzy zatrudnieni na umowę zlecenie:
Eugeniusz Grzelak – instruktor ds. muzyki, kapelmistrz
Marlena Jesionek – instruktor ds. muzyki
Magdalena Grabowska – Łyskawa – instruktor ds. muzyki i tańca
Krystyna Kuszczyńska – instruktor ds. teatru
Patrycja Pawlak – instruktor ds. teatru
Magdalena Kośla – instruktor ds. plastyki i ZHP

W minionym 15-leciu M-GOK w Dobrej zatrudniał różnymi formami umów następujące osoby :

1. Adamiak Krzysztof
2.  Bekalarski Józef
3. Czupryńska Marzena
4. Fabiszak Mirosława
5. Faluszyńska Ewa
6. Fryt Andrzej
7. Gajewska Aleksandra
8. Gajewski Jacek
9. Gajowiak Dariusz
10. Grabowska-Łyskawa Magdalena
11. Grzelak Eugeniusz
12. Grzelak Jarosław
13. Grzelak Magdalena
14. Grzelak Mariusz
15. Grzelak Tomasz
16.  Górska Renata
17. Nowak Hubert
18. Jankiewicz Henryk
19. Jesionek Elżbieta
20. Jesionek Julianna
21. Jesionek Marlena
22. Kołata Irena
23. Kominiarczyk Magdalena
24. Kosińka Ewa
25. Kośla Magdalena
26. Kubacka-Kujawińska Hanna
27. Kudlińska Anna
28. Michalak Tomasz
29. Michalska Teresa
30. Nowak Hubert
31. Ochocka Marianna
32. Pachołek Krzysztof
33. Pawlak Patrycja
34. Sajdak Jacek
35. Smolińska Hanna
36. Smoliński Jerzy
37. Sikorski Zbigniew
38. Sufryt Włodzimierz
39. Świerczyński Eugeniusz
40. Waligórska Teresa
41. Wertlewski Krzysztof
42. Więckowska Alina

(źródło: M-GOK w Dobrej)


 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA