KONIN. Stowarzyszenie Internowanych

IMG_3899z

Stowarzyszenie Internowanych, Więzionych i Represjonowanych w stanie wojennym powołali konińscy opozycjoniści w 2007 roku. Organizacja powstała, by przypominać, podtrzymywać, dokumentować i upowszechniać wartości  ruchu solidarnościowego i niepodległościowego w Polsce, a szczególnie w naszym regionie. Podejmuje sprawy rehabilitacji osób dotkniętych prześladowaniami i aktywnie popiera ich roszczenia o naprawienie krzywd. Liczy dziś 53 członków.

9 grudnia dokonała podsumowania dotychczasowej działalności i wybrała nowe władze na nowy 4-letni okres. Nowym przewodniczącym został Lech Stefaniak, zastępcami – Szymon Pawlicki i Andrzej Krzyżański, sekretarzem Paweł Kotlarski, a skarbnikiem Franciszek Romaszko.Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie:przewodniczący Paweł Pluta oraz członkowie – Małgorzata Modelska i Grzegorz Kamiński. Ustępującym władzom udzielono absolutorium.

Stowarzyszenie korzysta z gościnnej siedziby Zarządu Regionu NSZZ ,,Solidarność” w Koninie.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA