PROJEKT ,,MŁODZI, ZDOLNI W SWOJEJ FIRMIE”. Zaproszenie do udziału

Dotację w wysokości do 40 tys. w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub do 20 tys. w formie spółdzielni socjalnych można otrzymać w ramach projektu ,,Młodzi, zdolni w swojej firmie”. Jego celem jest zwiększenie poziomu samozatrudnienia o co najmniej 48 osób w wieku 18-25 lat bez zatrudnienia, mieszkających na terenie powiatów wschodniej części Wielkopolski. Kontakt: Milena Błażejewska 608 404 866 (opieka nad miastem Konin i okolicznymi powiatami); m.blazejewska@ekspert-kujawy.pl

Charakterystyka projektu:

Obszar realizacji: Projekt będzie realizowany w 8 powiatach: wągrowieckim, gnieźnieńskim, wrzesińskim, kolskim, konińskim, słupeckim, tureckim oraz w mieście Koninie, położonych we wschodniej części Wielkopolski.

Okres realizacji:
1.10.2011 – 30.09.2013

Cele projektu
Zwiększenie poziomu samozatrudnienia o co najmniej 48 osób w wieku 18-25 lat bez zatrudnienia (30K, 18M), zamieszkujących powiaty wschodniej części Wielkopolski do IX.2013 r. (czyli osoby, które w dniu przystąpienia do projektu (tj. w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa miały ukończone 15 lat i jednocześnie nie ukończyły 24 roku życia (do dnia poprzedzającego dzień 25 urodzin).

Uczestnicy:
Projekt skierowany jest do grupy docelowej 64 osób (40K, 24M) nie mających zatrudnienia, zamieszkujących teren powiatów gnieźnieńskiego, kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego, wągrowieckiego, wrzesińskiego i M. Konina. w woj. Wielkopolskim, zamierzających założyć na tym terenie własną firmę i nie prowadzących takiej działalności, od co najmniej 12 miesięcy. Będą to wyłącznie osoby do 25 roku życia. Będą to także osoby z obszarów wiejskich.

Rekrutacja:
Kandydaci wypełnią elektronicznie formularze rekrutacyjne na stronie www projektu (www.fundacja.ekspert-kujawy.pl) (wiek, status, miejsce zamieszkania, motywacja do udziału w projekcie, pomysł na firmę, wydatki inwest).

Po rozmowie zakwalifikujemy do projektu po 32 osoby z rejonu Gniezna i 32 z rejonu Konina. Wybrane osoby będą uczestniczyć w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym 1 godz. na osobę w celu opracowania IPD i zdiagnozowania predyspozycji biznesowych oraz zmotywowania do podjęcia działalności w spółdzielni socjalnej.

Zakładamy w ankiecie zgłoszeniowej preferencje dla:
- osób niepełnosprawnych
- kobiet
- bezrobotnych osób, które ukończyły wyższe uczelnie
- osób z terenów wiejskich
- studentów kierunków, które generują dużo bezrobotnych absolwentów:
zarządzanie, pedagogika, administracja

REKRUTACJA TRWA DO KOŃCA STYCZNIA 2012 R.

Osoby, które chcą wziąć udział w procesie rekrutacji zobowiązane są do złożenia wypełnionego elektronicznie, wydrukowanego i podpisanego formularza rekrutacyjnego (dostępnego na stronie www.fundacja.ekspert-kujawy.pl ) oraz przesłania go pocztą na niżej podany adres.

Fundacja Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65; 88 – 100 Inowrocław

lub dostarczenia osobiście do wybranych biur projektu podczas dyżurów konsultacyjnych w każdy czwartek w godzinach, tj.:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, ul. Wrzesińska 43-55; 62-200 Gniezno
Dyżur konsultacyjny:  9:00 – 12:00

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie, ul. Zagórowska 3A; 62-510 Konin
Dyżur konsultacyjny:  13:00 – 16:00

Formularze będą przyjmowane wyłącznie w w/w terminie!

Formularze rekrutacyjne, które nie będą podpisywane pod oświadczeniami przez osobę ubiegająca się o udział w projekcie, zostaną odrzucone

Działania

Podstawowe wsparcie szkoleniowo – doradcze dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Realizacja od XII.2011 do IV.2012 r. Zajęcia będą prowadzone w wynajętych salach w Koninie i Gnieźnie. W toku rozmów z doradcą zawodowym uczestnicy zostaną podzieleni na 3 typy szkoleń:

I. Przedsiębiorczość dla zaawansowanych. 2 grupy 16 osobowe. 40 godz.

Tematyka:
Aspekty prawne prowadzenia dział, planowanie własnej dział gosp. (biznes plan), marketing, reklama, negocjacje, techniki sprzedaży.

II. ABC Przedsiębiorczości. kurs podstawowy 60 godz. 2 grupy 16 osobowe.

Tematyka:
Dodatkowo procedury rejestr, opodatkowanie i rozl. z ZUS.

III. Podstawy spółdzielczości socjalnej 10 godz. 2 grupy 12 osobowe.

Tematyka:
Podstawy prawne, modele organizacyjne spółdzielni socjalnych. Kalkulacja opłacalności tej formy działalności.

Każdy z 64 uczestników będzie mógł skorzystać z doradztwa indywidualnego w zakresie prowadzenia działalności i tworzenia biznesplanów po 10 godzin.

Dla 2 grup zamierzających założyć spółdzielnię socjalną zostaną przeprowadzone dodatkowe konsultacje uzgadniające biznesplany po 10 godz.

Dotacje:
Do 40 tys. w formie jednoosobowej działalności gospodarczej
Do 20 tys. w formie spółdzielni socjalnych

Obowiązek prowadzenia firm przez 12 miesięcy od jej otwarcia, aby było to wsparcie bezzwrotne.

Kontakty do osób odpowiedzialnych za realizację projektu:

Milena Błażejewska 608 404 866 (opieka nad regionem Konin i okoliczne powiaty
m.blazejewska@ekspert-kujawy.pl

Anna Siwińska 661 683 992 ((opieka nad regionem Gniezno i okoliczne powiaty
a.siwinska@ekspert-kujawy.pl

Rafał Wiankowski 668 111 688
r.wiankowski@ekspert-kujawy.pl

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA