MZGOK. Ochrona środowiska – gmina Grodziec

MZGOK

Czyste środowisko to nasz cel” – to dewiza Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie. Taki cel stawiają sobie także samorządy w regionie konińskim. Na terenie gminy Grodziec jest sporo lasów. Ma tu swoją siedzibę Nadleśnictwo Grodziec. A rejon Królikowa jest chętnie wybierany przez miłośników grzybów. Przez gminę Grodziec przepływa rzeka Czarna Struga. W jej rozlewisku osiedliły się bobry, gatunek zwierząt chronionych w Polsce. Dzięki swoim inżynierskim umiejętnościom przystosowały środowisko w okolicach Janowa do swych potrzeb. Żeremia i tamy może tam zobaczyć każdy.

Gospodarka odpadami komunalnymi:
Gminne składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Biała zostało zamknięte w 2000 roku. Planowane jest do rekultywacji w 2013 roku. Gmina ma pojemniki na odpady segregowane i niesegregowane, które są ustawione w większości sołectw:

na szkło – 19 szt.
na tworzywa sztuczne – 23 szt.
makulatura – 1 szt.
KP-7 (niesegregowane) – 3 szt.
PA 1,1 m3 (niesegregowane) – 3 szt.
zbiórka baterii w placówkach szkolnych na terenie gminy (pojemniki na baterie),

Ilość odpadów selektywnych zgromadzonych w pojemnikach według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosła 17, 058 t – tworzywa sztuczne, i 41,838 t – szkło. Ilość odpadów niesegregowanych (zmieszane odpady komunalne) z tereny gminy według stanu na 31 grudnia 2011 r. wyniosła 201, 881 t.

Z 1184 gospodarstw domowych ponad tysiąc ma podpisane umowy na wywóz nieczystości stałych.

Gospodarka wodno-ściekowa:

- gmina jest zwodociągowana w prawie 100 procentach,
- 2 stacje uzdatniania wody: Grodziec i Łagiewniki,
- na terenie gminy jest 823 zbiorników bezodpływowych i 27 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ochrona przyrody:
- na terenie gminy nie znajdują się żadne obszary NATURY 2000,
- przez teren gminy przepływa rzeka Czarna Struga,
- na terenie gminy znajdują się 2 parki: w Grodźcu, o powierzchni ok. 16,12 ha, w zespole pałacowym, z wieloma pomnikami przyrody, oraz park w zespole dworskim w Biskupicach

Justyna Rzepczak

Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie