MZGOK. Ochrona środowiska – gmina Stare Miasto

MZGOK

Ochrona środowiska jest jednym w ważniejszych priorytetów w działalności władz gminy. Ostatnia dekada to dynamiczny rozwój gospodarczy gminy Stare Miasto, głównie za sprawą napływu inwestycji. Gmina kładzie nacisk na to, aby rozwój gospodarczy szedł w parze z działaniami na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Firmy lokujące swoje inwestycje spełniają najwyższe standardy jeżeli chodzi o jak najniższą szkodliwość dla środowiska.

Gmina stawia sobie za cel całkowite wyposażenie jej powierzchni w sieć kanalizacyjną i wodociągową. Aktualnie modernizowana oczyszczalnia ścieków w Modle Królewskiej będzie bardziej przystosowana do aktualnych wymagań środowiskowych oraz do wymagań związanych z wydajnością pod kątem napływu firm i ludności.

Gospodarka wodno – ściekowa (dane na dzień 31.12.2011)

Na terenie gminy istnieje sieć wodociągowa o łącznej długości 157,58 km. Są 2 stacje uzdatniania wody.

Na terenie gminy funkcjonuje biologiczna oczyszczalnia ścieków. Zanieczyszczenia usuwane są biologicznie osadem czynnym w 2 reaktorach sekwencyjnych SBR. Aktualnie trwa modernizacja oczyszczalni i przebudowa punktu zlewnego. Obecnie pracuje pierwszy reaktor, który dziennie przetwarza średnio 400 msześć./dobę. Zakończenie całości inwestycji planuje się na IV kwartał 2012 r. Wydajność oczyszczalni przed modernizacją wynosiła maksimum 300 msześć./dobę, po zakończeniu II etapu przebudowy na koniec września wydajność wzrośnie do 1400 msześć./dobę, a docelowo po pełnej modernizacji wyniesie ona 2100 msześć./dobę.

Sieć kanalizacji sanitarnej ma zbiorczą długość 37,38 km. Łączna ilość przyłączy wodociągowych do gospodarstw i budynków to 2803 szt. Ilość przyłączy kanalizacyjnych do budynków i gospodarstw wynosi 791 punktów. Gospodarstwa na terenie gminy posiadają również własne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 27 takich oczyszczalni.

Do zbiorczej sieci wodociągowej przyłączonych jest 2314 budynków mieszkalnych, 532 budynki mieszkalne są podłączone do sieci kanalizacyjnej. Na terenie gminy 10 podmiotów posiada zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Gospodarstwa nie podłączone do sieci kanalizacyjnej mają podpisane umowy na wywóz nieczystości z podmiotami działającymi na terenie gminy.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się poprzez podmioty posiadające zezwolenie na tego typu działalność na terenie gminy. Aktualnie w gminie Stare Miasto działa 7 podmiotów zajmujących się zbiórka odpadów komunalnych: Eko Skórtex Angelika Ligocka, PGKiM Sp z o.o., Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN, Zakład Usługowego Budownictwa Wiejskiego Tadeusz Wawrzyniak, Eko Skórtex Gizałki Sp. z o.o., Agencja Handlowo Usługowa „MAXPERT”.

Na terenie gminy jest rozstawionych 40 punktów selektywnej zbiórki odpadów, głównie szkła i plastiku, w mniejszej liczbie makulatury. Gmina w drodze przetargu wyłoniła firmę, która zajmuje się obsługą tych punktów. Zgłoszenie wywózki odbywa się poprzez informacje telefoniczną.

Na terenie gminy odbywa się kilka razy w ciągu roku zbiórka elektrośmieci. Ilość zbiórek zależy od zapotrzebowania mieszkańców.

Akcje proekologiczne i nagrody za działalność proekologiczną

 • Bardzo ważnym czynnikiem w ochronie środowiska jest edukacja ekologiczna przede wszystkim najmłodszych mieszkańców gminy. Pod tym względem wyróżnia się Szkoła Podstawowa im. Miry Stanisławskiej- Meysztowicz w Żdżarach. Patronka szkoły to wieloletnia działaczka ekologiczna, pomysłodawca akcji „Sprzątanie świata”, prezeska Fundacji Nasza Ziemia, propagatorka stosowania naturalnych źródeł energii, zwłaszcza energii słonecznej.
 • SP w Żdżarach może szczycić się tytułem promotora ekologii przyznanym już po raz kolejny w ramach XIII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Certyfikat podpisany jest przez pierwszą damę Annę Komorowską – Przewodniczącą Narodowej Rady Ekologicznej. Jest to jedna z wielu nagród zdobytych przez szkołę, warto wspomnieć, że zdobyte nagrody oznaczały również granty finansowe.
 • Gmina Stare Miasto organizuje od ubiegłego roku Gminny Konkurs Ekologiczny, którego celem jest kształtowanie wśród uczniów postaw proekologicznych.
 • Wspólnie ze Związkiem Międzygminnym „ Koniński Region Komunalny” dla mieszkańców gminy są organizowane konkursy na „Najbardziej zadbaną wieś” oraz dla rolników „Najbardziej zadbana zagroda w każdej gminie”
 • Działaniem proekologicznym jest utworzona Ścieżka edukacyjna przyrodniczo-kulturowa w Żychlinie. 21 września 2009 r. nastąpiło uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjnej przyrodniczo – kulturowej w Żychlinie. Powstała ona z inicjatywy Wójta Gminy Stare Miasto, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Koninie, Nadleśnictwa Konin oraz dzięki zaangażowaniu wielu życzliwych osób.

Nagrody za działalność proekologiczną

 • Profile – Biznes” Sp. z o.o. Wydawca Ogólnopolskiego Dwutygodnika Budowlanego „Profile” uhonorował Urząd Gminy Stare Miasto Dyplomem Uznania za wieloletnie zaangażowanie w sprawy ekologii. Dyplom odebrał na poznańskich targach „BUDMA 2012” Wójt Gminy Ryszard Nawrocki.
  Samorząd gminy ciągle podejmuje działania zmierzające do poprawy jakości środowiska naturalnego w gminie Stare Miasto, m. in. porządkowana jest gospodarka wodno-ściekowa poprzez przebudowę i rozbudowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków oraz przez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Cała gmina objęta jest systemem selektywnej zbiórki odpadów. We wszystkich sołectwach ustawione są pojemniki na szkło, plastik i makulaturę. W Żychlinie znajduje się Gminny Punkt Gromadzenia Odpadów Segregowanych. Ponadto gmina Stare Miasto bierze udział w szeregu różnych akcji promujących ochronę środowiska m. in. „Sprzątanie Świata”, a także rekomenduje firmy, które działają zgodnie z ekologią, czy też stosują technologie ekologiczne.

 • Nagroda dla projektu „Edukacja ekologiczna prowadzona przez Szkołę Podstawową w Żdżarach” przyznana przez Kapitułę Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” z rąk Marszałka Województwa – X edycja 2009, SP Żdżarach otrzymała w ramach nagrody 20 000 zł
 • Nagroda dla projektu „Ścieżka edukacyjna przyrodniczo – kulturowa w Żychlinie” przyznana przez Kapitułę Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” – X edycja 2009, w ramach konkursu została przyznana nagroda w wysokości 15 000 zł.
 • Certyfikat nadania tytułu Promotor Ekologii dla Gminy Stare Miasto.

Obszary Natura 2000

Na terenie gminy Stare Miasto zostały wyznaczone obszary specjalnej ochrony OSO:

 • Dolina Środkowej Warty obejmująca obszar 60 133,9 ha z czego na terenie gm. Stare Miasto przypada 837,7 ha
 • Ostoja Nadwarciańska – poszerzenie obszaru, który ma za zadanie ochronę stanowisk rzadkich, ginących lub zagrożonych gatunków i ważnych ostoi ptaków, uznanych za zagrożone w skali Europy.

Pomniki przyrody na terenie gminy Stare Miasto :

 • Platan klonolistny (Platanus acerifolia )obwód pierścienicy 300 cm, wysokość 20 m – Żychlin
 • Lipa drobnolistna (Tilia Cordata) 2 drzewa, obwód pierścienic 400 i 500 cm, wysokość 15 m – Żychlin
 • Dąb bezszypułkowy (Qercus sessylis ) obwód pierścienicy 450 cm wysokość 18 m, średnica korony 30 m – Bicz
 • Grupa kilkunastu jałowców, największy ma 8 m wysokości – Stare Miasto (Kozia Góra)
 • Jałowiec ( Juniperus communis) 2 odnogi wysokość 5 i 8 m – Stare Miasto (Kozia Góra)
 • Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) 2 drzewa obwód pierścienic 282 i 490 cm, wysokość 26 m – Lisiec Mały
 • Dąb szypułkowy (Quercus robur) obwód pierścienicy 455 cm, wysokość 23 m – Leśnictwo Żychlin
 • Dąb szypułkowy (Quercus robur) Grupa 41 drzew, obwód pierśnic 200 do 440cm, wysokość 20-24m – Posoka

Karol Małolepszy

———————————–

Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA