SOLIDARNI W PARTNERSTWIE. Podsumowali pracę w roku 2011

IS_046

Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie”, z siedzibą w Starym Mieście, podsumowało na walnym zebraniu w Rychwale działalność w roku 2011. Sprawozdanie przedstawił prezes Ireneusz Ćwiek. Głównym celem Stowarzyszenia stanowiącego Lokalną Grupę Działania (LGD) jest zrównoważony, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto, Tuliszków, oparty na trwałych podstawach trójsektorowej współpracy poprzez bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych oraz potencjału społeczno-gospodarczego powiatu. Stowarzyszenie jest pośrednikiem w przyjmowaniu wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ułatwia on m.in. realizowanie zadań służących społecznościom lokalnym i uzyskanie dofinansowania na rozwój przedsięwzięć gospodarczych.

Na koniec 2011 roku Stowarzyszenie liczyło 193 członków, w tym z sektora publicznego – 8, sektora gospodarczego – 27 członków, sektora społecznego – 158.

W lutym 2011 roku Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” przystąpiło do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2011 roku ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). Podpisano umowę z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pod nazwą ,,Więcej wiadomości, więcej możliwości”. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł. W ramach tego zadania przeprowadzono 18 szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich. W każdej gminie należącej do Stowarzyszenia zorganizowano cykl trzydniowych szkoleń mających na celu zapoznanie uczestników z podstawami prowadzenia organizacji pozarządowych.

Wystawy, targi, imprezy kulturalne w których LGD brała udział :

L.p. Wydarzenie Data Miejsce
1. III Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki – AGROTRAVEL Kielce 2011 15 – 17 kwietnia 2011 r. Kielce, świętokrzyskie
2. IX Dni Staromiejskie –„Lokalna kultura – globalna zabawa” 29 maja 2011 r. Stare Miasto, wielkopolskie
3. Wystawa Gospodarcza KIG 2011 11 czerwca 2011 r. Konin, wielkopolskie
4. Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego” – „Wspólne działanie – wspólna zabawa”. 24 lipca 2011 r. Wilczyn, wielkopolskie
5. Lato z Radiem” 3 września 2011 r. Konin, wielkopolskie
6. Dożynki Gminno – Parafialne w Kazimierowie 4 września 2011 r. Kazimierów, wielkopolskie
7. Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON POZNAŃ 2011 19 – 22 października 2011 r. Poznań, wielkopolskie


Wiosną Lokalna Grupa Działania uczestniczyła w wyjeździe studyjno- szkoleniowym pn. „W kręgach beskidzkiej tradycji”. Wyjazd zorganizowany był dla 40 osób. Uczestnicy wymieniali praktyki z przedstawicielami LGD Żywiecki Raj oraz złożyli wizytę Podhalańskiej LGD w Murzasichlu.

8 marca 2011 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisano Umowę przyznania pomocy nr 00082-6932-UM1500026/10 w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013” z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. 27 grudnia 2011 roku podpisano aneks do w/w umowy.

23 marca 2011 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego podpisano umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 4.31 ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w wysokości 865 707, 92 zł

LGD w 2011 roku zorganizowała 2 wydarzenia promocyjne: w maju – ,,Szlak „Podkutej Szóstki” atrakcją turystyczną obszaru LGD” oraz we wrześniu ,,Rowerowy zawrót głowy, ze Stowarzyszeniem „Solidarni w Partnerstwie”.

Stowarzyszenie współorganizowało również 6 imprez na obszarze LGD :

1. RYCHWALIA 2011 4 - 5 czerwca 2011 r. Rychwał, wielkopolskie
2. Dni Grodźca 12 czerwca 2011 r. Grodziec, wielkopolskie
3. VI Dni Goliny 9 – 10 lipca 2011 r. Golina, wielkopolskie
4. Dni Rzgowa” 19 – 20 sierpnia 2011 r. Rzgów, wielkopolskie
5. Dożynki Gminno – Parafialne w Kiszewach 21 sierpnia 2011 r. Kiszewy, wielkopolskie
6. Dożynki Gminno – Parafialne w Kazimierowie 4 września 2011 r. Kazimierów, wielkopolskie
7. IX Edycja Dni Sportu 26 września 2011 r. Modła Królewska, wielkopolskie

21 listopada w Starostwie Powiatowym w Kole została podpisana umowa o wspólnej realizacji projektu współpracy pt. Turystyczne uroki regionu inspiracją społecznej aktywności ( TURISA). Zgodnie z podpisanym wcześniej Listem intencyjnym w realizację projektu współpracy zaangażowane są cztery Lokalne Grupy Działania : „Solna Dolina” , „Wielkopolska Wschodnia” , „Solidarni w Partnerstwie” i „Między Ludźmi i Jeziorami”. Celem ogólnym projektu współpracy jest : Promocja i wzrost atrakcyjności regionów partnerskich w oparciu o lokalne zasoby turystyczne. Cel projektu współpracy będzie realizowany poprzez następujące działania :

- zakup, opracowanie i montaż urządzeń, wyposażenia, sprzętu i oprogramowania niezbędnych do realizacji operacji przedstawiających ciekawe i atrakcyjne miejsca turystyczne na obszarze danej LGD – gabloty, stojaki multimedialne lub infokioski

- opracowanie i druk materiałów promocyjnych i informacyjnych (w tym audiowizualnych) dotyczących projektu współpracy lub wynajęcie powierzchni reklamowych, zakup czasu antenowego oraz zamieszczanie materiałów prasowych w prasie lub na portalach internetowych

- założenie strony internetowej dotyczącej projektu współpracy

- organizację wydarzeń promocyjnych – każda LGD zorganizuje wydarzenie na swoim obszarze

Obszarami działania projektu współpracy są obszary działania partnerskich LGD, obejmujący Gminy : Kazimierz Biskupi, Kleczew, Skulsk, Ostrowite, Wilczyn, Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto, Tuliszków, Chodów, Kłodawa, Przedecz, Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” jest Lokalną Grupą Działania koordynującą projekt współpracy. Projekt ten będzie realizowany w roku 2012.

Za pośrednictwem Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” w terminie od 16 do 30 czerwca 2011 roku został ogłoszony nabór (IV) wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oś 4 działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, tj. na:

  1. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
  2. Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę 1 678 056,00 zł gdzie do wykorzystania było 2 223 608,00 zł. Wszystkie wnioski zostały wybrane do finansowania.

Lp. Wnioskodawca Tytuł operacji Miejsce

realizacji operacji

Całkowity koszt

operacji

Wnioskowana kwota pomocy
1. Gmina Golina Remont boiska wielofunkcyjnego w Przyjmie. Przyjma, gm. Golina, Obręb Przyjma dz. nr 52/1 103 896,98 zł 67 575,00 zł
2. Gmina Rzgów Odnowa wsi Sławsk”. Sławsk, gm. Rzgów, Obręb nr 0019 644 637,01 zł 283 300,00 zł
3. Gmina i Miasto Tuliszków Adaptacja budynku byłego dworca autobusowego na potrzeby Miejsko Gminnej Biblioteki w Tuliszkowie. Tuliszków oznaczenie dz. 981/3 254 108,83 zł 165 274,00 zł
4. Gmina Stare Miasto Budowa placów zabaw w miejscowościach: Barczygłów, Krągola I, Rumin, Żdżary. Barczygłów dz. nr 439, Krągola dz. nr 94/1, Rumin dz. nr 450, Żdżary dz. nr 39/2 275 981,39 zł 179 500,00 zł
5. Gmina Stare Miasto Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Publicznej oraz budowa placu zabaw w miejscowości Stare Miasto. Stare Miasto dz. nr 810/4 i 665/2 322 244,07 zł 209 589,00 zł
6. Gmina Rychwał Budowa ciągu pieszego przy ul. Grabowskiej w Rychwale i w miejscowości Grabowa Rychwał dz. nr 658/3, 658/2; grabowa dz. nr 145 807 573,76 zł 489 818,00 zł
7. Gmina Grodziec Zagospodarowanie terenu wokół szkół na rzecz integracji środowiska wiejskiego – boiska szkolne, obiekty małej architektury w miejscowościach: Biskupice, Królików, Lipice – Gmina Grodziec. Biskupice dz. nr 940/4, Królików dz. nr 399, Lipice dz. nr 257 619 912,84 zł 283 000,00 zł

W ramach działania „Małe projekty” wpłynęło 12 wniosków na łączną kwotę 101 399,09 zł gdzie do wykorzystania było 107 000,79. Wszystkie wnioski zostały wybrane do finansowania.

Lp. Wnioskodawca Tytuł operacji Miejsce

realizacji

operacji

Całkowity koszt

operacji

Wnioskowana kwota pomocy
1. Gmina Grodziec Kultura dworska i ludowa okolic Grodźca – warsztaty artystyczne i imprezy folklorystyczne dla mieszkańców gminy Grodziec. Lipice,

Biskupice

10 075,62 zł 6 931,95 zł
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Grabienicach Malowanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Grabienicach. Grabienice 5 719,02 zł 4  000,00 zł
3. Juszczak Marek Doposażenie i zagospodarowanie Chaty Grilowej jako miejsca postojowo – rekreacyjno – wypoczynkowego w celu wzrostu atrakcyjności obszaru dla podróżujących szlakiem konnym i rowerowym. Trójka 13 882,08 zł 7 800,00 zł
4. Gmina Rzgów Szkolenie w zakresie gry na instrumentach muzycznych dla mieszkańców Gminy Rzgów. Rzgów 10 371,36 zł 5 902,00 zł
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Zastrużu Organizacja imprezy kulturalnej integrującej mieszkańców wsi Zastruże. Zastruże 7 000,00 zł 4 900,00 zł
6. Gmina Grodziec Organizacja warsztatów edukacyjnych, imprez rekreacyjno-kulturowych dla dzieci z terenu gminy Grodziec oraz ich rodzin. Królików 15 815,48 zł 10 466,02 zł
7. Ochotnicza Straż Pożarna Golina Wzrost atrakcyjności OSP GOLINA poprzez doposażenie Sali pełniącej rolę świetlicy wiejskiej i domu kultury. Golina 7 083,36 zł 4 950,50 zł
8. Gmina Stare Miasto Muzyka, obraz, kultura – Przegląd Orkiestr Dętych w Gminie Stare Miasto. Stare Miasto 23 450,00 zł 10 000,00 zł
9. Ludowy Zespół Sportowy „Polonia” Golina Zakup sprzętu sportowego i nagłośnienia oraz remont pomieszczeń stadionu miejskiego zachętą do aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Goliny. Golina 10 526,22 zł 7 365,00 zł
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Rososze Modernizacja pomieszczeń OSP w Rososze do standardów umożliwiających wykorzystanie ich do celów kulturalnych, sportowych oraz jako świetlicy wiejskiej. Rosocha 13 000,00 zł 5 000,00 zł
11. Ochotnicza Straż Pożarna we Wróblinie Modernizacja budynku OSP Wróblina z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Wróblina 24 300,00 zł 17 010,00 zł
12. Gmina Rychwał Zagospodarowanie skweru w miejscowości Rychwał przy ul. Wiśniowej. Rychwał 30 000,78 zł 17 073,62 zł

Kolejny nabór (V) za pośrednictwem Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” ogłoszony został w terminie od 16 do 30 września 2011 roku. Nabór dotyczył wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oś 4 działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, tj. na:

  1. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
  2. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

W ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wpłynęły 4 wnioski na łączną kwotę 300 000,00 zł gdzie do wykorzystania było 580 000,00 zł. Wszystkie wnioski zostały wybrane do finansowania.

Lp. Wnioskodawca Tytuł operacji Miejsce

realizacji operacji

Wnioskowana kwota pomocy
1. Morawicz Katarzyna Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez zakup urządzeń i zatrudnienie w przedsiębiorstwie. Barbarka 100 000,00zł
2. Kwaśniewska Dorota Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez utworzenie miejsc noclegowych oraz pomieszczeń agroturystycznych dla klientów gospodarstwa. Biała Kolonia 50 000,00zł
3. Nowak Joanna Wzrost dochodu gospodarstwa w wyniku rozpoczęcia prowadzenia działalności rekreacyjnej i rozrywkowej. Grochowy 50 000,00zł
4. Durlak – Dziublewska Sylwia Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez utworzenie nowoczesnej Agroturystyki specjalizującej się w prowadzeniu stadniny konnej. Węglewskie Holendry 100 000,00zł

W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” wpłynęły 4 wnioski na łączną kwotę 822 042,00 zł gdzie do wykorzystania było 559 000,00 zł. Wybrane zostały 3 wnioski, natomiast 1 wniosek z powodu braku środków niestety nie otrzymał dofinansowania (wniosek który nie otrzymał dofinansowania otrzymał najmniejszą ilość punktów podczas oceny przez Radę Stowarzyszenia).

Lp. Wnioskodawca Tytuł operacji Miejsce

realizacji operacji

Wnioskowana kwota pomocy
1. Okarma Danuta Rozwój obiektu hotelarskiego PENSJONAT „NAD ZALEWEM” poprzez budowę nowoczesnego budynku hotelowego z łącznikiem. Stare Miasto 300 000,00zł
2. Ślugaj Elżbieta Wzrost konkurencyjności oraz poziomu innowacyjności w firmie Pokoje Gościnne – Wynajem Elżbieta Ślugaj poprzez nowoczesną modernizację i wyposażenie istniejących pokoi gościnnych i adaptację salki konferencyjnej. Stare Miasto 172 042,00zł
3. Witkowski Radosław Zakup wyposażenia – sprzętu nagłaśniającego w celu podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa, co spowoduje kompleksowość świadczonych usług oraz wzrost dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej i wzrost zatrudnienia. Janowice 50 000,00zł
4. Kubacki Mariusz Budowa wielowątkowego ogrodu opartego na kilku wiodących stylach światowych dająca możliwość zwiedzania, wypoczynku, wyrobienia sobie własnej koncepcji „założenia ogrodowego” będąca żywą reklamą istniejącej działalności gospodarczej i poznania wielu rzadkich roślin bądź też możliwości rozwiązań architektonicznych. Lisiec Wielki 300 000,00zł

Wnioski złożone w ramach naboru czerwcowego, który dot. „Odnowy i rozwoju wsi” oraz „Małych projektów” zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dniem 2 sierpnia 2011 roku. Natomiast wnioski złożone we wrześniu w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” przekazane zostały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dniem 7 listopada 2011 roku.

Adres Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”: 62 – 571 Stare Miasto, ul. Główna 16. Zarząd tworzą: prezes Ireneusz Ćwiek, wiceprezes Leokadia Śniegowska, wiceprezes Kinga Szykowna, sekretarz Beata Nowicka, skarbnik Barbara Fabiszak, członek Zarządu Alina Przybysz. Dyrektorem Biura LGD jest Iwona Bańdosz.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA