DEKALOGI. D. urzędników Starostwa Powiatowego w Koninie

Urzędnik Starostwa Powiatowego w Koninie, świadomy służebnego charakteru własnej pracy, świadczonej dla dobra społeczności lokalnej, postępuje według poniższych reguł:

1. Wykonuje swoje obowiązki zgodnie z prawem i międzynarodowymi standardami jakości usług w urzędzie.

2. Dba o powagę miejsca pracy poprzez skromny, stosowny ubiór, uprzejme i kulturalne zachowanie się w codziennych kontaktach z pracownikami i klientami.

3. Działa bezstronnie, niezależnie i bezinteresownie.

4. Powstrzymuje się od wszelkich arbitralnych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację osób uczestniczących w postępowaniu.

5. Załatwia sprawy urzędowe wyłącznie w granicach swoich uprawnień.

6. Realizuje rzetelnie i odpowiedzialnie zadania powiatu i programy jego rozwoju.

7. Nie ogranicza klientom dostępu do informacji publicznej.

8. Udziela obiektywnych, zgodnych z najlepszą wiedzą i wolą informacji, porad i wyjaśnień.

9. Nie kieruje się emocjami podczas rozpatrywania spraw, jest gotów do przyjęcia uzasadnionej krytyki, uznania swoich błędów i niezwłocznego naprawienia ich konsekwencji.

10. Dba o jasność i przejrzystość własnych relacji, nie manifestując poglądów i sympatii politycznych.

Dekalog opracowali i przyjęli do stosowania pracownicy Starostwa Powiatowego w Koninie

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA