OŚWIATA. Nowa jakość kształcenia w szkolnictwie zawodowym

Reforma szkolnictwa zawodowego będzie stopniowo wprowadzana od 1 września 2012 roku. Ma na celu ułatwienie zdobywania wykształcenia zawodowego, a także uproszczenie zasad przekwalifikowywania.

Egzaminy na poszczególne kwalifikacje będą przeprowadzane na różnych etapach nauki, a nie dopiero po jej zakończeniu. W czasie kształcenia można zdobyć kilka kwalifikacji zawodowych. Po egzaminie w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał świadectwo, a po zdobyciu wszystkich pozostałych kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie, dostanie dyplom to potwierdzający.

Do tej pory kształcenie zawodowe odbywało się w szkołach w systemie 2 i 3- letnim. Od nowego roku szkolnego kształcenie w zasadniczych szkołach zawodowych będzie trwało 3 lata. Nowe dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej

Zespół Szkół Budowlanych już dostosował się do zmian. Oferta szkoły jest zgodna z nową reformą. ZSB ma duży wybór kierunków kształcenia i zawodów. W ramach realizowanych projektów unijnych szkoła organizuje bezpłatne kursy zawodowe, np. kosztorysowania, projektowania komputerowego AutoCAD, obsługi wózków jezdniowych, prawo jazdy kategorii T, wizażu baristy, florysty, i wiele innych, w których można zdobywać dodatkowe kwalifikacje. Szkolna biblioteka zapewnia bezpłatne podręczniki do wielu przedmiotów.

Na podstawie obserwacji rynku pracy i zapotrzebowania na absolwentów w kraju i poza jego granicami, rozszerzono ofertę edukacyjną w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik geodeta, technik drogownictwa, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Uczniowie otrzymują certyfikaty w ramach projektów unijnych POKL: „Uczeń ZSB – pracownikiem Europy” oraz „ZSB – rozwój, inwestycja, nowa szansa”.

Szkoła nie zapomina o sporcie. W ofercie jest możliwość korzystania z boisk, siłowni, sauny, sali fitnessu. Realizowany jest także program „Szkoła zawodowa – szkołą pozytywnego wyboru”.

Reforma kładzie nacisk na wzmocnienie kształcenia ogólnego we wszystkich typach szkół, co nie tylko wspomaga wykonywanie wyuczonego zawodu, ale także stanowi bazę do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ewentualnej ich zmiany.

Anita Bartoszek – Zespół Szkół Budowlanych w Koninie

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA