MZGOK. Ochrona środowiska – gmina Sompolno

MZGOK

Gmina Sompolno kojarzona jest z najlepszymi w regionie konińskim sadami. Ale to także walory turystyczne, ze szlakami pieszymi i rowerowymi, gospodarstwami agroturystycznymi, zacisznymi łowiskami dla wędkarzy. Na terenie gminy są cztery jeziora: Lubstowskie o powierzchni 87,2 ha, Mąkolno – 82,4 ha, Mostki – 28 ha oraz Szczekawa – 17 ha, Z wyłączeniem części północno-zachodniej teren całej gminy jest częścią Goplańsko-Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Samorząd te zasoby stara się chronić, poprzez właściwą gospodarkę odpadami i inne działania służące ochronie środowiska.

Oznacza to ograniczenie do minimum uciążliwości odpadów dla środowiska przy maksymalnym ich wykorzystaniu. W świetle nowych przepisów od 1 lipca 2013 roku na gminie będzie spoczywał obowiązek zorganizowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. To wyzwanie dla samorządu.

Gospodarka odpadami

Odpady komunalne z terenu gminy trafiają na składowiska odpadów w Kleczewie oraz przy ul. Sulańskiej w Koninie. Sprawdziła się selektywna zbiórka odpadów, czyli gromadzenie ich w workach „u źródła”. Ponadto w najbardziej uczęszczanych miejscach ustawione są pojemniki. Na szkło kolorowe jest ich 45, na makulaturę – 23, tworzywa sztuczne – 52, metal – 16. W roku 2011 w gminie Sompolno zebrano 84 tony szkła, 40 ton opakowań z tworzyw sztucznych oraz 13,4 tony opakowań z papieru i tektury.

Od kilku lat w okresach wiosennym i jesiennym przeprowadzana jest przez firmę Elektrorecykling zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka baterii odbywa się w placówkach szkolnych.

Planowane zadania inwestycyjne związane są z kontynuacją rekultywacji składowiska odpadów komunalnych położonego przy ul. Leśnej w Sompolnie, które zostało zamknięte z dniem 31 grudnia 2005 roku.

Gospodarka wodno-ściekowa

Gmina Sompolno zwodociągowana jest w ok. 98,5 proc. Funkcjonują 4 stacje uzdatniania wody: Biele, Mostki, Lubstów, Marianowo.

Stopień skanalizowania wynosi ok. 29,3 proc. Biologiczne oczyszczalnie ścieków pracują w Sompolnie przy ul. Błankowej, o przepustowości 500 msześć. na dobę, ze stacją zlewczą ścieków dowożonych, i Św. Barbary o przepustowości 150 msześć. na dobę oraz w miejscowości Mąkolno (40 msześć. na dobę).

Planowane zadania inwestycyjne obejmują:

1. rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sompolnie ul. Błankowa – 2015 r.,
2. budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubstów II etap -2014 r.,
3. budowę kanalizacji sanitarnej Mąkolno-Mostki, realizacja 2012-2013 r.,
4. likwidację oczyszczalni ścieków w Sompolnie przy ul. Św. Barbary – modernizacja instalacji i adaptacja na stację przepompowni wraz z budową kolektora sanitarnego – 2016-2019 r.

Ochrona przyrody

Goplańsko–Kujawski Obszaru Chronionego Krajobrazu obejmuje całą gminę Sompolno, z wyłączeniem części północno-zachodniej. Gmina znajduje się na obrzeżach granic obszaru Natura 2000: Dolina Środkowej Warty. Powierzchnia obszaru Natura 2000 znajdująca się w obrębie gminy wynosi 76 ha.

Pomniki przyrody to:
Lubstów – dąb szypułkowy (Quercus robur)
Zakrzewek, w zabytkowym parku można zobaczyć głaz narzutowy (granit) i dąb szypułkowy
Lubstów, zabytkowy park – dąb szypułkowy (Quercus robur)
Mostki – głaz narzutowy (granit jasnoróżowy)
Dąbrowa – dąb szypułkowy

Działania edukacyjne

W zakresie działań informacyjno-edukacyjnych organizowane są już w przedszkolach i w szkołach różnego szczebla konkursy o tematyce ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów oraz akcje ,,Sprzątania Świata”. Organizowane były także spotkania teatralne dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. „Świat w kolorze nadziei”, z cyklu ‘Zielono mi”.

Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA