MZGOK. Ochrona środowiska – gmina Skulsk

MZGOK

Gmina Skulsk jest gminą wiejską. W jej skład wchodzą 22 sołectwa. Na terenie gminy mieszka ponad 6 360 osób. Władze samorządowe kładą nacisk na ochronę środowiska i ekologię. Zarówno dyrektorzy szkół, jak i nauczyciele, starają się tak edukować dzieci, aby dbały o środowisko naturalne, w którym żyją, i zwracały uwagę na segregację odpadów. Urząd Gminy współpracując ze szkołami zachęca uczniów do aktywnego udziału w corocznej akcji „Sprzątanie Świata”.

Główny nacisk jest położony na selektywną zbiórkę odpadów. W tym celu na terenie gminy ustawiono kontenery przeznaczone do różnych rodzajów odpadów. Ponadto organizowane są zbiórki:

  • elektrośmieci – 2 razy w roku; w wyznaczonych punktach na terenie gminy można za darmo oddać zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny;
  • odpadów niebezpiecznych w postaci przeterminowanych leków. W budynku Urzędu Gminy wystawiony jest pojemnik, do którego można wrzucać przeterminowane leki, które później Urząd przekazuje do utylizacji;
  • zużytych baterii i akumulatorów. W budynku Urzędu Gminy wystawiono pojemnik, do którego można wrzucać zużyte baterie. Później są one odbierane są przez firmę „ REBA”, z którą gmina ma podpisaną umowę.

W wyniku prowadzonych zbiórek na terenie Gminy Skulsk zebrano:

  • Odpady opakowaniowe ze szkła – 16,2 Mg
  • Odpady opakowaniowe tworzywa sztuczne – 2,2 Mg
  • Odpady opakowaniowe papier i tektura – 2,81 Mg
  • Zużyte baterie – 15,215 Mg
  • Przeterminowane leki – 0,006 Mg
  • Elektrośmieci – 12,105 Mg

Na terenie gminy jest jedna oczyszczalnia ścieków, typu B, w miejscowości Lisewo, o przepustowości średniej 140,0 m³/ d , max. 300,0 m³/d. Gmina Skulsk skanalizowana jest w 35,9 %, natomiast długość samej kanalizacji sanitarnej wynosi 17,9 km. W 2011 roku sfinalizowana została budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Lisewo i Skulsk przy ul. Konińskiej. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 1 035 355,12 zł.

Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie