STARE MIASTO. Nowa oczyszczalnia ścieków

IS_045

9,8 mln zł kosztowała budowa nowej oczyszczalni ścieków w Modle Królewskiej. Z tego ponad 5 mln zł dofinansowania samorząd Starego Miasto otrzymał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Potrzeba tej inwestycji wynikała z rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy oraz powstawania nowych przedsiębiorstw.

Pierwsza gminna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Modła Królewska została oddana do użytku w 1999 roku, a jej przepustowość wynosiła wówczas 300 m sześć. na dobę. Nową oczyszczalnię budowało konsorcjum złożone z miejscowej firmy Elstar-Bio oraz WUPRINŻ. 1 sierpnia 2012 roku gmina Stare Miasto podpisała w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” , Działanie 3.4 „Gospodarka wodno – ściekowa”, Schemat 2 „Budowa, rozbudowa, przebudowa (modernizacja ) oczyszczalni ścieków komunalnych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu była przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Modle Królewskiej w obrębie Starego Miasta, które zwodociągowano w 100 proc., a w sieć kanalizacyjną wyposażono częściowo Stare Miasto oraz Żychlin (stopień skanalizowania aglomeracji wynosi 26,69 proc.). Obecnie oczyszczalnia ma wydajność 1 400 m sześć. na dobę. W przyszłości może zostać rozbudowana o kolejny segment, zwiększający możliwości o 700 m sześć. Oczyszczalnia została wykonana w technologii osadu czynnego w oparciu o sekwencyjny reaktor biologiczny SBR. Wybudowane zostały także drogi, place, parkingi i chodniki.

Obecnie liczba mieszkańców gminy wynosi 11 348. Rozwój budownictwa mieszkalnego oraz powstające i przewidywane nowe obiekty handlowe, przemysłowe i logistyczne na terenie aglomeracji zobligował samorząd gminny do podjęcia działań w zakresie rozbudowy oczyszczalni ścieków, a w dalszym okresie całego systemu kanalizacyjnego.

Głównym celem realizowanego projektu była poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Stare Miasto. Cele dodatkowe to: zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej mieszkańców obszarów wiejskich, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy Stare Miasto, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez eliminację zrzutu ścieków nieoczyszczonych, poprawa standardu życia mieszkańców gminy.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA