MZGOK. Ochrona środowiska – gmina Wilczyn

www.mzgok_.konin_

Walory przyrodnicze i wypoczynkowe gminy Wilczyn są znane nie tylko w regionie konińskim. Turystyka jest znaczącym działem gospodarki. Wielorakie działania samorządu służące ochronie środowiska przyczyniają się do poprawy warunków życia mieszkańców, a jednocześnie służą rozwojowi tej branży.

Walory turystyczne

Wilczyn to jedna z mniejszych gmin powiatu konińskiego. Zajmuje powierzchnię 8 312 ha. Podzielona jest na 16 sołectw. Na jej terenie mieszka ponad 6 400 osób.

Gmina Wilczyn, a zwłaszcza zachodnia jej część, to tereny atrakcyjne turystycznie z nieskażonym środowiskiem naturalnym, gdzie znajduje się obszar chroniony NATURA 2000 oraz Powidzki Park Krajobrazowy. Jeziora: Wilczyńskie, Kownackie i Suszewskie są znakomitą bazą dla rozwoju turystyki i wypoczynku. Warta polecenia jest ścieżka dydaktyczna w Powidzkim Parku Krajobrazowym, biegnąca brzegiem Jeziora Wilczyńskiego, która rozpoczyna się przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilczynie. Punktem docelowym jest grodzisko Świętne. Po drodze można się zapoznać się z wybranymi gatunkami flory i fauny oraz ekosystemami Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Trzeba także zobaczyć Skansen Archeologiczny w Mrówkach, który jest filią Muzeum Okręgowego w Koninie. Długość trasy wynosi około 5 km. Scieżka dydaktyczna powstała przy współudziale Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Gminy Wilczyn, Muzeum Okręgowego w Koninie i Nadleśnictwa Konin.

Ochrona środowiska

Samorząd gminy Wilczyn priorytetowo traktuje problemy ochrony środowiska, w tym właściwą gospodarkę odpadami komunalnymi. Ma to bowiem znaczenie dla wszystkich mieszkańców. Gmina Wilczyn stoi obecnie przed wyzwaniem wprowadzenia nowego, zgodnego ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. To spore wyzwanie, o którym dużo się obecnie dyskutuje w samorządach. Zgodnie z wolą ustawodawcy, na gminach będzie spoczywał obowiązek zorganizowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na swoim terenie. Zacznie on obowiązywać od lipca 2013 roku.

W ramach przygotowań gmina Wilczyn, będąc uczestnikiem projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie subregionu konińskiego”, przystąpiła do spółki Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie. W ramach projektu do roku 2015 zostanie wybudowany Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, na terenie MZGOK.

Selektywna zbiórka odpadów

Na terenie gminy Wilczyn prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów “u źródła”. W poszczególnych miejscowościach ustawione są pojemniki siatkowe na tworzywa sztuczne i pojemniki typu dzwon na szkło. W 2011 roku zebrano 21,8 ton tworzyw sztucznych, 3,1 ton papieru i tektury oraz 83,2 tony szkła. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie przestrzega obowiązku odbierania wszystkich selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych: odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W 2011 roku ZGK odebrał 528,2 t odpadów zmieszanych.

Na terenie gminy Wilczyn, w miejscowości Kownaty, znajduje się składowisko odpadów komunalnych.

Działania edukacyjne

Każdego roku na terenie gminy przeprowadzana jest Akcja ,,Sprzątanie Świata”. Samorządowcy sukcesywnie uczestniczą w prelekcjach i konferencjach poświęconych ochronie środowiska.

Inwestycje w ochronie środowiska

W miejscowości Kownaty znajduje się oczyszczalnia ścieków - biologiczna, o przepustowości 1200 m3/dobę. Do tej pory sieć kanalizacyjna powstała w miejscowościach: Wilczyn, Wilczogóra, Wiśniewa, Wturek, Góry, Kopydłowo, Kopydłówek. Przy obecnym skanalizowaniu gminy w roku 2011 odprowadzano do oczyszczalni 115 tys. m3 ścieków. Działa też 38 przydomowych oczyszczalni ścieków, wybudowanych ze środków budżetu gminy, przy udziale mieszkańców.

Dbając o ochronę środowiska zainstalowano kolektory słoneczne na budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilczynie.

Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA