STARE MIASTO. Ireneusz Ćwiek przewodniczącym Rady Gminy

Ireneusz Ćwiek

Stosunkiem głosów 8 : 5 Ireneusz Ćwiek pokonał w wyścigu o fotel przewodniczącego Rady Gminy w Starym Mieście Halinę Turajską. Nowy marszałek lokalnego parlamentu to znany działacz społeczny, m.in. prezes Stowarzyszenia ,,Solidarni w Partnerstwie”, prezes OSP w Janowicach, organizator międzynarodowych obozów letnich dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (na zdjęciu pierwszy z prawej).

Poprzedni przewodniczący Rady Gminy Karol Teodorczyk pisemnie zrzekł się mandatu radnego. Miało to związek ze złożeniem przez niego niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego. Sąd Okręgowy w Poznaniu orzekł w stosunku do Karola Teodorczyka utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, na okres 3 lat.

—————————————————

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu II Wydział Karny stwierdzające fakt złożenia przez lustrowanego Karola Teodorczyka niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

Sąd Apelacyjny w Poznaniu II Wydział Karny orzeczeniem z dnia 30 listopada 2012 roku, na skutek apelacji wywiedzionych przez obrońców osoby lustrowanej, utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2012 r. stwierdzające fakt złożenia przez lustrowanego Karola Teodorczyka niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego.

W zaskarżonym orzeczeniu Sąd Okręgowy w Poznaniu orzekł w stosunku do Karola Teodorczyka utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, na okres 3 lat, a nadto orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-57 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2007r. nr 63, poz. 425 z późniejszymi zmianami), na okres 3 lat.

Karol Teodorczyk złożył oświadczenie lustracyjne w związku z pełnieniem funkcji publicznej radnego – Przewodniczącego Rady Gminy Stare Miasto.

Poznań, 30 listopada 2012 r.

Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Poznaniu
Prok. Anna Kraśnicka-Wilczyńska

(źródło: Instytut Pamięci Narodowej)