POWIAT KONIŃSKI. Rada Seniorów

3

Rada Seniorów Powiatu Konińskiego zainaugurowała swoją działalność. Akty powołania wręczyła jej 16 członkom starosta Małgorzata Waszak. Rada powołana została za sprawą projektu „Energia pokoleń – instrumentem aktywnej integracji seniorów”, który od ubiegłego roku realizowany jest przez Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie w partnerstwie z konińskim Starostwem. Pełnić będzie rolę opiniotwórczą i konsultacyjną. Poprzez reprezentowanie interesów seniorów wobec władz samorządowych ma szansę aktywnie włączać się w życie powiatu i podpowiadać jak rozwiązywać trudne problemy.

Głos Rady Seniorów Powiatu Konińskiego ma zapewnić seniorom większy wpływ na sprawy lokalnej społeczności, zwłaszcza te dotyczące jakości życia najstarszych mieszkańców powiatu – mówi starosta koniński Małgorzata Waszak. - Radni seniorzy podejmować będą działania zmierzające do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych oraz inicjować przedsięwzięcia zmierzające do integracji społecznej seniorów i budowania więzi międzypokoleniowych.

Rada Seniorów powołana została uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego. W szesnastoosobowym organie zasiada dwóch radnych powiatu konińskiego oraz czternaście osób wskazanych przez samorządy gminne. Do kontaktów i współpracy z Radą starosta koniński desygnowała też swojego przedstawiciela. Został nim Kazimierz Filipczak, emerytowany pracownik konińskiego Starostwa.

Podczas posiedzenia inaugurującego działalność organu Małgorzata Waszak wręczyła członkom seniorom akty powołania. Członkowie RS uchwalili regulamin oraz dokonali wyboru władz. Funkcję przewodniczącej Rady Seniorów Powiatu Konińskiego powierzyli Halinie Rogowskiej z Kramska. Wiceprzewodniczącym został Ryszard Gajewski ze Ślesina, a sekretarzem – Teresa Mazurek z gminy Wierzbinek.

Na pierwszym posiedzeniu radni podjęli także decyzję o wyznaczeniu spośród swojego grona animatorów czterech zespołów, które zajmą się aktywizacją starszych mieszkańców powiatu w obszarze edukacji, kultury i rekreacji. Na czele sekcji informatycznej stanął Ryszard Gajewski, a ekonomicznej – Zdzisława Pawlak. Zespołem propagującym aktywne formy wypoczynku i turystykę pokieruje Teresa Mazurek, a promocją dziedzictwa i kuchni regionalnej zajmie się Zofia Łebkowska. Rada Seniorów wspierać będzie także przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu „Energia pokoleń – instrumentem aktywnej integracji seniorów”.

Kadencja Rady trwać będzie cztery lata, a jej członkowie pełnić będą swoje funkcje społecznie.

(nadesłało: Starostwo Powiatowe w Koninie)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA