RZGÓW. O absolutorium, wyroku sądu i dyrektorze szkoły

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchyliło uchwałę Rady Gminy Rzgów w sprawie nieudzielania absolutorium wójtowi gminy za 2012 rok. To już drugi rok z rzędu, kiedy uchwała Rady Gminy i wniosek Komisji Rewizyjnej zostały uznane za nieprawidłowe, ponieważ naruszają prawo.

W uzasadnieniu Regionalna Izba Obrachunkowa napisała: ,,W ocenie Kolegium Izby zarzuty Komisji Rewizyjnej podniesione zarówno we wniosku Komisji Rewizyjnej, jak i na sesji w porównaniu do całokształtu zadań związanych z realizacją budżetu w 2012 roku stanowią marginalny zakres działań Wójta i nie mogą stanowić o podjęciu uchwały o nieudzieleniu absolutorium, tym bardziej, że dochody zrealizowano w wysokości 99,79% planu, a wydatki w wysokości 94,14%, w tym wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 8.836.309,05 zł (93,58% planu rocznego w kwocie 9.442.017,33 zł).

W ocenie organu nadzoru z przedstawionej oceny wykonania budżetu nie wynika, by Rada Gminy Rzgów lub jej organ – Komisja Rewizyjna dokonały kompleksowej oceny realizacji budżetu. Podczas całej procedury absolutoryjnej odniesiono się tylko do niektórych pozycji budżetowych, nie mających większego wpływu na wykonanie budżetu 2012 roku. W ocenie Kolegium podjęta przez Radę uchwała nie opierała się na merytorycznych i uzasadnionych przesłankach.

***

19 sierpnia do Urzędu Gminy wpłynęła kopia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2013 roku, w którym uchylono wyrok WSA w Poznaniu oraz rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie odwołania radnej z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Rzgów. W związku z tym, że wyrok nie zawiera uzasadnienia, Urząd Gminy oczekuje na jego sporządzenie i przesłanie przez NSA.

***

Nowo powołanym dyrektorem Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Rzgowie na okres od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2018 r. będzie Aleksandra Gałecka,  nauczyciel tej szkoły.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA