OCHRONA ŚRODOWISKA. Gmina Władysławów

MZGOK

Gmina Władysławów to gmina wiejska, położona w południowo-wschodniej części wielkopolski, w powiecie tureckim, licząca 8 183 mieszkańców. Charakteryzuje się pięknymi krajobrazami, na które składają się m.in.:zróżnicowane ukształtowanie terenu, duże powierzchnie leśne, stanowiące 21% całej powierzchni gminy, a także liczne zabytki, w tym drewniany kościół z 1782 r. w Wyszynie, kościół murowany z XVI w Russocicach, zespół pałacowy w Chylinie z 1912 r. wraz z otaczającym go parkiem, zabytkowe cmentarze, pomniki, przydrożne kapliczki, czy wiekowe domostwa, utrzymane w bardzo dobrym stanie i zamieszkiwane po dzień dzisiejszy. Na te atuty krajobrazowe i kulturowe nakłada się dbałość władz lokalnych o sprawy związane z ochroną środowiska.

Chcąc poznać wszystkie atuty, którymi gmina Władysławów może się pochwalić, najlepiej zwiedzać ją pieszo lub na rowerze, korzystając ze specjalnie wytyczonych do tego celu szlaków. Przyjeżdżający z daleka, chcący zmniejszyć uciążliwości związane z podróżą i skrócić czas jej trwania, mogą skorzystać z autostrady A-2, której wstęga przecina teren gminy. Każdy kto chce zatrzymać się tutaj na dłużej może zamieszkać w gospodarstwie agroturystycznym, a wolny czas spędzać aktywnie, korzystając z rozbudowanego i świetnie wyposażonego ośrodka sportowego, czy łowiąc ryby na sztucznych lub naturalnych zbiornikach wodnych, których na terenie gminy nie brakuje.

Władze gminy Władysławów od dawna sprawy związane z ekologią i ochroną środowiska zaliczają w poczet spraw o najwyższym priorytecie i podejmują wszelkie starania, aby rozwój infrastruktury i poprawa komfortu życia mieszkańców gminy nie kolidowały z przyrodą. W tym celu sporządzany i na bieżąco aktualizowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, każdy wniosek o usunięcie drzew lub krzewów jest wnikliwie rozpatrywany i weryfikowany, a wszelkie parki i skwery objęte są opieką pracowników sektora komunalnego, dbających zarówno o czystość, jak i prawidłowy rozwój i wegetację roślin.

Zasady życia w zgodzie z naturą i dbałość o środowisko naturalne wpajane są mieszkańcom gminy Władysławów już od najmłodszych lat, poprzez organizowanie w przedszkolach i szkołach licznych pogadanek, konkursów i akcji proekologicznych. Dla nieco starszych mieszkańców organizowane są liczne zebrania i kampanie informacyjne – te organizowane w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy dotyczyły m.in.: sposobów segregowania odpadów komunalnych, szkodliwości i zagrożeń związanych z ich spalaniem w piecach domowych, czy wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i korzyściach jakie z tego płyną.

Działania i przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, jakie miały miejsce w ostatnim czasie na terenie gminy to m.in.:

- obejmujący teren całej gminy, działający do końca czerwca 2013 roku, system 24 gniazd – pojemników typu „dzwon”, umożliwiający wszystkim mieszkańcom odstawianie posegregowanych odpadów opakowaniowych ze szkła i tworzywa sztucznego;
- system zbiórki zużytych baterii, polegający na rozmieszczeniu w ogólnie dostępnych budynkach użyteczności publicznej specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników;
- prowadzona co najmniej dwa razy w ciągu roku zbiórka zużytych opon oraz mobilna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
- prowadzona przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Turku akcja demontażu, odbioru oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy;
- kampania likwidowania dzikich wysypisk, prowadzona przy współpracy z mieszkańcami gminy;

Z zakresu gospodarki wodno-ściekowej do największych przedsięwzięć podjętych w ostatnim czasie na terenie gminy Władysławów można zaliczyć:
- modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Russocicach, pozwalające zwiększyć jej przepustowość;
- budowę oraz nieodpłatne przekazanie mieszkańcom 430 domostw zlokalizowanych na terenie gminy Władysławów przydomowych oczyszczalni ścieków, które pozwoliły w znacznym stopniu usprawnić gospodarkę ściekową;
- w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do przestrzegania przez mieszkańców danej posesji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przy współpracy z odpowiednimi organami, podejmowane są akcje kontrolne, mające na celu wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości i uchybień.

Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie