OCHRONA ŚRODOWISKA. Gmina Brudzew

MZGOK

Samorząd gminy Brudzew podejmuje różnorodne zadania służące ochronie środowiska. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach mieszkańcy mieli zapewnioną pomoc przy wypełnianiu deklaracji. Odpady są odbierane zgodnie z harmonogramem. Poza tym prowadzona jest zbiórka baterii w szkołach oraz przyjmowane są przeterminowane leki w aptekach na terenie gminy Brudzew.

Działania proekologiczne:

Corocznie organizowana jest akcja „Sprzątanie świata” we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy Brudzew. Szkoły starają się pokazać dzieciom, w jaki sposób można chronić środowisko przez segregację odpadów.

Na terenie gminy Brudzew organizowane są konkursy na „Najpiękniejszą i przyjazną środowisku posesję oraz najbardziej zadbaną wieś w Gminie Brudzew”. Celem takich konkursów jest zachęta do poprawy wyglądu i estetyki nieruchomości w gminie oraz poprawienie estetyki wsi.

Gospodarka odpadami:

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na terenie gminy Brudzew od 1 lipca 2013 rok obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada Gminy Brudzew terminowo podjęła uchwały wprowadzające nowy system wyłącznie dla nieruchomości zamieszkałych. W nieruchomości zamieszkałej obowiązuje system workowo-pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. Odpady odbierane są przez firmę zgodnie z opracowanym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, która wygrała przetarg nieograniczony na odbiór odpadów. W ramach funkcjonowania nowego systemu na terenie Gminy Brudzew wprowadzono worek żółty, gdzie gromadzone są tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, oraz worek biały gdzie gromadzone jest szkło i opakowania szklane. W pojemniku natomiast gromadzone są odpady zmieszane i pozostałości z sortowania. Mieszkańcy podczas wypełniania deklaracji zapewnioną mieli możliwość skorzystania z pomocy przy wypełnianiu oraz mogli dokonać wyboru sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi (odpady zbierane selektywnie lub odpady nie zbierane selektywnie). Prowadzona jest zbiórka baterii w szkołach oraz przyjmowane są przeterminowane leki w aptekach na terenie gminy Brudzew.

W związku z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzone były i są akcje informacyjno-edukacyjne, informujące o nowym systemie oraz sposobie segregacji odpadów komunalnych. W marcu 2013 roku rozpoczęta została kampania promocyjna z mieszkańcami sołectw gminy Brudzew. Podczas spotkań udostępniono ulotki informacyjne na temat podstawowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Podczas spotkań przygotowano również prezentację przedstawiające nowy system. Ulotki trafiły również do każdej nieruchomości za pomocą Poczty Polskiej. W czerwcu 2013 roku dostarczone zostały do właścicieli nieruchomości harmonogramy odbioru odpadów, worki do segregacji oraz sposób segregowania odpadów. Wszystkie informacje dotyczące nowego systemu umieszczane są na stronie internetowej Urzędu Gminy Brudzew i na www.bip.brudzew.pl.

Na terenie Gminy Brudzew funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie mieszkańcy gminy Brudzew mogą dostarczyć bezpłatnie odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych w określonych dniach i godzinach. W PSZOK prowadzona jest segregacja odpadów na określone frakcje: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, chemikalia, baterie i akumulatory, świetlówki, papier i tekstylia, odpady ulegające biodergadacji, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

Ponadto Gmina Brudzew uczestniczy w projekcie ,,Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie subregionu konińskiego”, jest udziałowcem w spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie, która realizuje budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.

Gmina corocznie współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Turku w zakresie realizacji przedsięwzięcia „Program usuwania wyrobów zwierających azbest na terenie powiatu tureckiego”. W 2012 roku unieszkodliwiono na terenie gminy Brudzew 75 550 kg wyrobów zawierających azbest. Wójt Gminy Brudzew informuje mieszkańców o programie usuwania azbestu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez kurendy dostarczone do sołtysów oraz wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

Energia odnawialna:

Trwają postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę elektrowni wiatrowych.

Gospodarka wodno-ściekowa:

Na terenie gminy Brudzew został uruchomiony program dofinansowania realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków . Pogram realizowany jest w całości ze środków własnych gminy. Dofinansowanie wynosi 4 000 złotych na jedną oczyszczalnię. Na dofinansowanie zabezpieczono z sum budżetowych gminy Brudzew kwotę 200 000 złotych. Kwota ta wystarczyła na dofinansowanie 50 wniosków.

Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA