KONIN. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich. Specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem

Towarzystwo-Inicjatyw-Obywatelskich

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich zakończyło 20 grudnia 2013 roku realizację projektu współfinansowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego pod nazwą: „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem”. Projekt był realizowany w Centrum Interwencji Kryzysowej w Koninie, w czasie od kwietnia do grudnia 2013 roku.
W okresie realizacji projektu dwóch psychologów wspierało mieszkańców Konina i okolic w rozwiązywaniu problemów, a także wyposażyło w umiejętności i kompetencje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

Dzięki prowadzonym mediacjom i realizacji projektu:
1. zwiększono dostępność do kompleksowego, specjalistycznego i bezpłatnego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem;
2. wykształcono umiejętności poszukiwania i korzystania z pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej i socjalnej, w rozwiązywaniu swoich problemów;
3. zwiększono odpowiedzialność i samodzielność w rozwiązywaniu własnych problemów u ofiar przemocy i sprawców przemocy, oddziaływano na zmianę postaw i przekonań oraz wyznawanych norm i wartości;
4. wśród uczestników mediacji zwiększono poczucie własnej wartości, samooceny oraz kreatywności w samodzielnym rozwiązywaniu problemów;
5. wzrosła wiedza i świadomość praw i obowiązków, korzystania z instrumentów prawnych w dochodzeniu swoich praw, samoświadomości, aktywności oraz przedsiębiorczości;
6. wzrosło zaufanie społeczeństwa do instytucji i służb pomocowych, wzrosła zdolność do korzystania z proponowanych świadczeń, wzrosła umiejętność samokontroli i odpowiedzialności za podejmowane decyzje;
7. poprawiła się komunikacja w rodzinie i w środowisku, osoby korzystające z poradnictwa nabyły zdolności asertywnego wyrażania emocji i uczuć oraz zdolności panowania nad negatywnymi emocjami;
8. wykształcono wśród osób korzystających z poradnictwa potrzebę samorozwoju, społecznego funkcjonowania, zdolności do samodzielnego rozwiązywania sytuacji kryzysowych, polubownego rozwiązywania sporów, dochodzenia do konsensusu i osiągania stabilizacji życiowej, nie tylko w rodzinie.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA