SOMPOLNO. Budżet na 2014 rok ambitny i proekologiczny

Burmistrz Andrzej Kossowski

W roku 2103 w gminie Sompolno wykonano wiele zadań inwestycyjnych służących mieszkańcom. Jeszcze lepiej będzie w roku 2014. W przyjętym bowiem przez Radę Miejską w Sompolnie budżecie na wydatki majątkowe przeznaczono aż 11 254 871,14 zł. Jak podkreślił burmistrz Andrzej Kossowski, to budżet ambitny, ukierunkowany na inwestycje proekologiczne, w którym wiele zadań ma być współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

W budżecie na 2014 rok dochody zaplanowano w wysokości 34 942 594,64 zł, a wydatki – 37 442 594,64 zł. Deficyt wynosi 2,5 mln zł. Źródłem jego sfinansowania ma być kredyt w wysokości 2,7 mln zł. Rozchody budżetu w kwocie 200 tys. zł to spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

Na rozbudowę oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie w roku 2014 przeznaczono 6 616 438 zł. Część finansowana ze środków Unii Europejskiej to aż 4 109 722 zł Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubstów, Mąkolno – ul. Główna, Sompolno – ul. 11 Listopada oraz budowę wodociągu w miejscowości Biele wraz z modernizacją hydroforni Mostki i Marianowo przeznaczono w 2014 roku 2 360 270 zł (w dziale rolnictwo i łowiectwo) oraz 1 062 112 zł (w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska). Kredyt zostanie zaciągnięty dopiero wtedy, gdy uda się pozyskać dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej ze źródeł zewnętrznych. Zaplanowano także wykonanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu tłocznego Mąkolno – Sompolno umożliwiającego wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie oraz dokumentacji technicznej na budowę kolektora tłocznego od dotychczasowej oczyszczalni ścieków przy ul. Św. Barbary w Sompolnie do ul. Gimnazjalnej wraz z zamontowaniem w miejsce oczyszczalni przepompowni ścieków. W zadania proekologiczne wpisuje się także dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na ten cel zarezerwowano w budżecie 30 000 zł.

Ze środków unijnych, w ramach tak zwanych małych projektów, zaplanowano adaptację wraz z wyposażeniem pomieszczenia w Domu Ludowym w Nowej Wsi z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Na to zadanie w roku 2014 zapisano 25 710 zł, w tym część finansowana ze środków UE to 23 000 zł. Na przebudowę świetlic wiejskich w miejscowościach Ryn i Zakrzewek przeznaczono 199 840 zł. Na budowę dróg gminnych, w tym chodników, zaplanowano 400 000 zł.

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych przez gminę Sompolno za 2013 rok

I. W 2013 r. zrealizowano następujące przedsięwzięcia .

1.Przebudowę dróg gminnych.

W ramach zadania wykonano trzy odcinki dróg gminnych:
- w miejscowości Paprocin o długości 548 m,
- w Sycewie o długości 410 m,
- w Racięcicach o długości 185 m.

Wartość poniesionych nakładów ogółem 352 091,15 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosło 156 250,00 zł.

2. Remont dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych na terenie miasta i gminy za kwotę 193 956,49 zł

3. Budowę parku rekreacyjnego z placem zabaw oraz rewitalizację zabytkowego XIX-wiecznego parku w Mąkolnie. Poniesiony koszt wykonania zadania wyniósł w 2013 r. – 585 268,35 zł. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 .Wysokość dofinansowania – 244 930,00 zł.

4. Wykonano remont pomieszczeń II piętra budynku gminnego przy ul. Gimnazjalnej 2a w Sompolnie z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną. Poniesione nakłady to 48128,24 zł.

5. Budowa podjazdu i dostosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku po dawnej szkole podstawowej w Marianowie. Gmina na ten cel poniosła nakłady w wysokości 43 053,45 zł. Od miesiąca września 2013 roku prowadzone są tu zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi przez Fundację na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży „Otwarcie” z Konina.

6. Remont dachów wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Sompolnie przy ul. Piotrkowskiej 11 i 13 oraz przy ul. 11 Listopada 19 za kwotę 85 521,45 zł.

7. Przebudowę schodów zewnętrznych budynku Urzędu Miejskiego w Sompolnie oraz wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej – koszt 135 931,40 zł.

8. Termomodernizację garażu OSP Lubstów za kwotę 24 204,99 zł oraz docieplenie części ściany zachodniej strażnicy OSP w Sompolnie, gdzie koszt robót wyniósł 11 202,98 zł.

9. W ramach przebudowy budynku po dawnej szkole podstawowej w Ostrówku na potrzeby mieszkaniowe – zmiana sposobu użytkowania wykonano naprawę dachu za kwotę 34 546,39 zł.

10. Gmina Sompolno udzieliła pomocy finansowej w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – przebudowa drogi powiatowej nr 3205P Mostki – Przystronie – Lipiny – I Etap. Wartość wykonanych robót I etapu wyniosła 569 403,83 zł.

II. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na wykonanie przebudowy placu targowego przy ul. 11 Listopada w Sompolnie w zakresie budowy zewnętrznej instalacji elektrycznej oraz montażu budynku socjalno-biurowego z przyłączami. Termin wykonania wg umowy – 20.12.2013 r. za kwotę 207 829,43 zł.

III. Opracowano następujące dokumentacje projektowo- kosztorysowe dotyczące:

1. Rozbudowy oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie. W ramach zadania zawarta została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie projektu, którego całkowita wartość wynosi 7 746 302,64. Kwota dofinansowania – 4 799 101,80 zł. Termin wykonania do 30.06.2015 r.

2. Przebudowy świetlic wiejskich w miejscowościach Ryn i Zakrzewek. Na zadanie to został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość inwestycji 629 813,42 zł , wnioskowana kwota dotacji – 408 350,00 zł.

3. Zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Wierzbiu.

4. Adaptacji i wyposażenie pomieszczenia w Domu Ludowym w Nowej Wsi z przeznaczeniem na świetlice wiejską.

5. W ramach zadania ,,Przebudowa budynku dawnej szkoły w Ostrówku na potrzeby mieszkaniowe – zmiana sposobu użytkowania” została opracowana dokumentacja na budowę ekologicznej oczyszczalni ścieków dla budynku wielorodzinnego.

6. Budowy dróg z odwodnieniem i oświetleniem na osiedlu budownictwa jednorodzinnego w miejscowości Biele.

7. Przebudowy dróg gminnych w miejscowościach:
- Nowa Wieś o dł. 280 m,
- Kolonia Lipiny o dł. 800 m,
- Racięcice o dł. 250 m.

Na wykonanie przebudowy dróg został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

(Promocja Gminy Sompolno)