STARE MIASTO. Strażacy z Modły Królewskiej podsumowali działalność w 2013 roku

KGI1137

Ochotnicza Straż Pożarna w Modle Królewskiej skupia 38 członków, w tym 35 zwyczajnych, 1 honorowego i 2 wspierających. Poza tym funkcjonuje jedna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, w której jest 8 członków. Na walnym zebraniu sprawozdawczym członków Ochotniczej Straży Pożarnej pozytywnie oceniono pracę Zarządu OSP w roku 2013. Za udzieleniem absolutorium zagłosowali wszyscy obecni członkowie organizacji – 29 osób.

Prezes OSP w Modle Królewskiej Jerzy Rzepecki

Zebranie otworzył prezes jednostki OSP Modła Królewska Jerzy Rzepecki. Powitał też zaproszonych gości: druha Andrzeja Piaskowskiego – prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP; druha Ireneusza Ćwieka – wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Starym Mieście i przewodniczącego Rady Gminy w Starym Mieście, kapitana Marka Mazurka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, Ryszarda Nawrockiego – wójta gminy Stare Miasto, Dorotę Dukarską – inspektora w Urzędzie Gminy w Starym Mieście, druha Krzysztofa Janiaka – skarbnika Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP, druha Ireneusza Hajdasza – członka Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP, druha Piotra Kościelskiego – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP, druhnę Lenę Piaskowską – sekretarz do spraw młodzieży, Romana Czajkowskiego – sekretarza Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP, Zbigniewa Osajdę – dyrektora Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej, Juliusza Krzyżaka – radnego gminy Stare Miasto, Jadwigę Michalak – sołtys i przewodniczącą Koła Gospodyń oraz wszystkie druhny i druhów.

Minutą ciszy uczczono pamięć świętej pamięci Pawła Orczyka, byłego prezesa.

Na przewodniczącego zebrania wybrano Mariusza Wiatrowskiego, na protokolanta – Daniela Rzepeckiego, a do komisji uchwał i wniosków – Jarosława Pakulskiego, Dawida Szymczaka i Roberta Michalaka.

Prezes Jerzy Rzepecki przedstawił Zarząd oraz informację z działalności gospodarczej za rok 2013. Zarząd OSP w Modle Królewskiej pracował w składzie: prezes Jerzy Rzepecki (zarazem wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP), wiceprezes–naczelnik Marek Szymczak, wiceprezes Robert Chorzewski, zastępca naczelnika Przemysław Ratajczyk, sekretarz Daniel Rzepecki, skarbnik Grzegorz Karczewski, gospodarz Adam Wróbel. W Komisji Rewizyjnej pracowali: przewodniczący Jerzy Żabierek, sekretarz Krystian Krzymiński, członek Józef Sabaciński.

Następnie głos zabrali pozostali członkowie Zarządu. Naczelnik Marek Szymczak przedstawił informację o działalności bojowej i o zaangażowaniu druhów w inne prace społeczne. Sekretarz Daniel Rzepecki przedstawił sprawozdanie z działalności OSP.

W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w składzie zarządu: naczelnika – funkcję tę objął Marek Szymczak i skarbnika – Grzegorz Karczewski. W roku 2013 w grupie wyróżnionych członków OSP znaleźli się: Jerzy Rzepecki, Przemysław Ratajczyk, Daniel Rzepecki, Marek Szymczak, Grzegorz Karczewski, Józef Sabaciński, Jarosław Pakulski, Dominik Szymczak, Dawid Szymczak, Szymon Krzyżak, Kamil Siwek, Adam Wróbel.

Straż angażowała się w życie społeczności lokalnej, organizując Dzień Sportu i ognisko. Strażacy wygłosili 2 pogadanki, w tym jedną dla dzieci i młodzieży.

W roku 2013 OSP Modła Królewska uczestniczyła 5 razy w akcjach ratowniczych, w tym 2 razy w gaszeniu pożarów i 3 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń. W akcjach ratowniczych brali udział druhowie: Marek Szymczak, Przemysław Ratajczyk, Józef Sabaciński, Jarosław Pakulski, Dominik Szymczak, Szymon Krzyżak, Daniel Rzepecki, Adam Wróbel, Damian Markiewicz. Na stanie straży jest jeden średni samochód pożarniczy.

W roku sprawozdawczym wykonano sporo prac porządkowych, remontowych i budowlanych, m.in. wybudowano chodnik na działce strażackiej, wymieniono części elementów opierzenia dachowego na garażu oraz rynien, założono nowy trawnik. W ramach prac społecznych wyczyszczono figury w kościele w Starym Mieście oraz zdemontowano stare ogrodzenie betonowe przy budynku parafialnym.

W ramach działalności sportowej drużyna młodzieżowa brała udział w rozgrywkach piłkarskich w Żychlinie.

Gospodarz Adam Wróbel omówił sprawy mundurowe. Zastępca naczelnika Przemysław Ratajczyk przedstawił sprawozdanie z działalności MDP, a skarbnik Grzegorz Karczewski sprawozdanie finansowe. Przewodniczący Jerzy Żabierek poinformował o działalności Komisji Rewizyjnej. Sekretarz Daniel Rzepecki przedstawił plan działalności na rok 2014, a skarbnik Grzegorz Karczewski – plan finansowy na rok 2014..

Przyjęty plan pracy na rok 2014 zakłada przyjęcie nowych członków, w tym 8 zwyczajnych, 2 wspierających i 4 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. OSP Modła Królewska chce pozyskać następujący sprzęt pożarniczy: samochód lekki, agregat prądotwórczy i sprzęt hydrauliczny Lukas. I zakupić mundury bojowe, wyjściowe i MDP. Planowane inwestycje i remonty obejmują: wymianę drzwi garażowych, remont samochodu bojowego, remont biura, wykonanie sanitariatów w garażu oraz zagospodarowanie placu przed remizą. Plan zakłada przeszkolenie 14 członków OSP, w zakresie szkolenia podstawowego, specjalistycznego i dowódczego.

Składka członkowska została ustalona w wysokości 10 zł.

Podjęte uchwały oraz przyjęte wnioski dotyczyły: dofinansowaniu do samochodu lekkiego przez Urząd Gminy, wymiany drzwi garażowych w budynku remizy, sprzedaży niezabudowanej działki, zakupu sprężarki, wykonania szatni i sanitariatów w garażu jednostki.

Zaproszeni goście, w tym wójt Ryszard Nawrocki i prezesi – Andrzej Piaskowski i Ireneusz Ćwiek – wysoko ocenili pracę OSP Modła Królewska, gratulując jednocześnie udzielonego absolutorium.

Na zakończenie zebrania prezes Jerzy Rzepecki podziękował wszystkim zaproszonym gościom za przybycie oraz za zabranie głosu, a także wszystkim druhom za poświęcenie dla jednostki oraz wykonane prace społeczne.

Galerię zdjęć mogą Państwo obejrzeć dzięki

Zarządowi OSP w Modle Królewskiej

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA