GOLINA. Nowe zadania inwestycyjne

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę o zmianach w budżecie na 2014 rok. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne. Są to:

  1. ,,Budowa szlaku turystycznego Kawnice – Myślibórz, etap II – odcinek Węglew Kolonia”. Kwota 48 000 zł stanowi wkład własny gminy. Pozostałe środki zostaną pozyskane poprzez Stowarzyszenie Lider. Etap II obejmuje odcinek w Węglewie Kolonii od szkoły podstawowej do skrzyżowania.
  2. ,,Budowa wraz z wyposażeniem placu zabaw dla dzieci w SP w Golinie” – 50 000 zł.
  3. ,,Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych w SP w Kawnicach na potrzeby oddziałów przedszkolnych” – 400 000 zł. Realizacja tego zadania w znaczący sposób poprawi warunki lokalowe SP w Kawnicach oraz zapewni wzost liczby miejsc niezbędnych do przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Golina.
  4. ,,Przebudowa budynku Przedszkola w Golinie” – 30 000 zł, polegająca na zmianie ogrzewania z olejowego na gazowe.
  5. ,,Budowa przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej w Golinie” – 205 000 zł.
  6. W wyniku poczynionych ustaleń dokonano przesunięcia kwoty dotacji 200 000 zł na nowe zadanie ,,Odwodnienie dróg gminnych – kolektor w ulicy Poniatowskiego w Golinie – etap I”. Gmina, posiadając wymagane zgody i zezwolenia, zrealizuje w/w zadanie wzdłuż drogi powiatowej, podczas gdy powiat koniński wykona II etap przebudowy ulicy Ponaiowskiego.
  7. ,,Modernizacja stanowisk do handlu zwierzętami na targowisku miejsko-gminnym” – 50 000 zł.