SOLIDARNI W PARTNERSTWIE. GOLINA. Absolutorium i smakołyki

KGI1049

Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie” na walnym zebraniu w Golinie podsumowało działalność w 2013 roku. Ze sprawozdania Zarządu wynika, że był to pracowity okres. Stowarzyszenie organizowało m.in. wydarzenia promocyjne, szkolenia i warsztaty. Brało udział w targach, dożynkach i innych imprezach, nie tylko na szczeblu lokalnym. Zabrani pozytywnie ocenili Zarząd pod przewodnictwem prezesa Ireneusza Ćwieka i udzielili mu jednogłośnie absolutorium. Walnemu zebraniu towarzyszył konkurs kulinarny pod nazwą ,,Kulinarne podboje z LGD”. Dzięki niemu członkowie Stowarzyszenia mieli możliwość spróbowania wielu wyjątkowych smakołyków.

Głównym celem Stowarzyszenia stanowiącego Lokalną Grupę Działania (LGD) jest zrównoważony, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto, Tuliszków, oparty na trwałych podstawach trójsektorowej współpracy poprzez bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych oraz potencjału społeczno-gospodarczego powiatu.

Stowarzyszenie na koniec roku 2013 liczyło 181 członków, w tym z sektora publicznego – 10 członków, sektora gospodarczego – 20, sektora społecznego – 151.

Za pośrednictwem Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” w terminie od 13 do 27 maja 2013 roku został ogłoszony nabór (VII ) wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oś 4 działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, tj. na: operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (limit dostępnych środków: 1 837 093,35 zł) oraz operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów” (limit dostępnych środków: 744 054,76 zł).

23 grudnia 2013 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” w Starym Mieście została podpisana umowa o wspólnej realizacji projektu współpracy, którego głównym celem jest „Promocja dziedzictwa kulturowego i kultywowanie miejscowych tradycji” w zakresie produktów lokalnych. W realizację projektu zaangażowane są dwie lokalne grupy działania: „Wielkopolska Wschodnia” oraz „Solidarni w Partnerstwie”. Projekt realizowany będzie w 2014 roku, a kwota jaką przeznaczono wyniesie ok. 200 tys. złotych. Obszarem działania projektu współpracy objęte będą gminy: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto, Tuliszków, Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno i Wierzbinek. Cel projektu współpracy realizowany będzie poprzez następujące działania: opracowanie i druk materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących projektu współpracy oraz zamieszczenie materiałów prasowych w prasie – albumy promujące kulinarne produkty lokalne partnerskich LGD; organizacja wyjazdu studyjnego do LGD posiadającej doświadczenie w kreowaniu, promowaniu i dystrybuowaniu produktów lokalnych; organizacja konkursu kulinarnego – każda LGD zorganizuje wydarzenie na swoim obszarze; organizacja szkolenia dotyczącego zagadnień związanych z produktami lokalnymi; organizacja wydarzeń promocyjnych – każda LGD zorganizuje wydarzenie na swoim obszarze.