SOMPOLNO. Dni Sompolna i 15-lecie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych z zespołem Bracia

IS_778

13 lipca, w ramach Dni Sompolna, świętowano jubileusz 15-lecia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Jego prezes Janusz Stankiewicz dziękował za współpracę staroście konińskiemu Małgorzacie Waszak, burmistrzowi Andrzejowi Kossowskiemu, radnym Rady Miejskiej w Sompolnie i sołtysom z gminy Sompolno. W sposób szczególny dziękowano pracownikom firmy, zarówno obecnym, jak i emerytowanym. Pamiętano o odbiorcach usług, czyli przede wszystkim mieszkańcach gminy Sompolno, dla których organizatorzy przygotowali wyjątkowy prezent – koncert zespołu Bracia. Z kolei prezes Janusz Stankiewicz odebrał gratulacje od wielu osób oraz przedstawicieli samorządów i instytucji.
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o przygotowało także inne atrakcje. Dzieci zaprosiło do różnych konkursów i zabaw, z ciekawymi nagrodami. Z kolei trochę starsi mogli wziąć udział w loterii, w której główną nagrodą był rower.
Na Dniach Sompolna Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie otrzymały tytuł honorowy ,,Zasłużony dla powiatu konińskiego”. Starosta Małgorzata Waszak i przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego Janusz Stankiewicz przekazali je na ręce dyrektorek obu placówek – Teresy Olczak oraz Elżbiety Kuźnik-Prętnickiej. Galeria zdjęć powstała dzięki prezesowi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sompolnie Januszowi Stankiewiczowi Jak czytamy w ,,Gazecie Sompoleńskiej“, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. zostało założone 1 lipca 1999 r. Jest jednoosobową spółką Gminy Sompolno. Prezesem zarządu od momentu powstania do chwili obecnej jest Janusz Stankiewicz. W tym roku Przedsiębiorstwo obchodzi jubileusz 15-lecia istnienia. Misją firmy jest stworzenie warunków dla pełnej dostępności usług komunalnych świadczonych przez spółkę poprzez stosowanie optymalnych cen i stawek opłat, uwzględniających zarówno interes mieszkańców i przedsiębiorstwa, jak również interes Gminy.

Głównym obszarem działalności Przedsiębiorstwa jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Ponadto Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zarządzania nieruchomościami, utrzymania porządku i czystości, zimowego utrzymania dróg, prowadzenia i utrzymania targowisk, utrzymania kanalizacji deszczowej, zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi. Wykonuje również szeroki wachlarz usług remontowo-budowlanych m.in. nawierzchnie z kostki brukowej, sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz usługi wynajmu maszyn budowlanych, tj. koparek, ładowarek, zagęszczarek itp.

Przedsiębiorstwo jest zakładem o zasięgu lokalnym i obejmuje swą działalnością w szczególności teren miasta i gminy Sompolno. Jednak w celu osiągania celów ekonomiczno-rozwojowych Spółka realizuje również usługi poza terenem gminy Sompolno. Priorytetem Spółki jest ciągły postęp techniczny i organizacyjny. Przekłada się to na poprawę jakości produkowanej wody, poprawę parametrów oczyszczonych ścieków, większą sprawność i energooszczędność urządzeń, mniejszą awaryjność sieci i brak deficytów wody w okresach letnich . Cele towarzyszące to: umożliwienie społeczności lokalnej życia w zadbanym środowisku naturalnym, w poczuciu porządku i czystości, ciągłe podwyższanie jakości wykonywanych usług oraz skuteczności działania Przedsiębiorstwa. Celom tym ma towarzyszyć modernizacja i rozbudowa urządzeń do odprowadzania ścieków, dalszy rozwój systemu zbiórki i segregacji odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wybudowanym przez Przedsiębiorstwo i dofinansowanym z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, podejmowanie działań na rzecz zwiększania aktywności inwestycyjnej, pozwalającej na tworzenie nowych miejsc pracy, jak również przyczyniającej się do rozwoju firmy. Ważnym elementem przybliżającym do realizacji wszystkich zamierzeń jest pogłębianie więzi między Przedsiębiorstwem a odbiorcami usług oraz utrzymanie i rozwój partnerskich relacji między Przedsiębiorstwem a Gminą. Cele krótkoterminowe realizowane przy pomocy środków budżetu Gminy i dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO to modernizacja i zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków położonej w Sompolnie przy ulicy Błankowej, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sompolnie , Mąkolnie i Lubstowie, modernizacja stacji uzdatniania wody w Mostkach i Marianowie, likwidacja uciążliwej oczyszczalni ścieków położonej w Sompolnie przy ulicy Św. Barbary, budowa wodociągu w miejscowości Biele (osiedle domków jednorodzinnych).

W celu realizacji zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej spółka eksploatuje: 4 stacje uzdatniania wody; 3 oczyszczalnie ścieków; 16 pompowni ścieków; 250,5 km sieci wodociągowej, w tym sieci magistralnej 70 km, rozdzielczej 124,5 km i przyłączy 57,3 km; 44,50 km sieci kanalizacyjnej, w tym kolektorów głównych i tłocznych 28 km i przyłączy 16,5 km.

Spółka należy do Izby Gospodarczej ,,Wodociągi Polskie”. Przedsiębiorstwo w różnych formach aktywnie wspiera działalność organizacji społecznych, m.in. Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, koło wędkarskie, kluby sportowe itp.. Współpracuje z wszystkimi instytucjami użyteczności publicznej, przedsiębiorcami i innymi jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie gminy Sompolno.

Przedsiębiorstwo obsługuje ok. 3000 odbiorców usług (ok. 11 000 osób). Dla ułatwienia kontaktu z odbiorcami usług, w ciągu najbliższych kilku miesięcy zostanie udostępnione Internetowe Biuro Obsługi Klienta – e-BOK, oraz system powiadamiana SMS-em o sprawach istotnych dla klienta. Poprzez przeglądarkę internetową klienci Spółki będą mieli wgląd w swoje rozrachunki, a bezpieczeństwo danych będzie zagwarantowane przez zaawansowane rozwiązania techniczne.

Mimo czasami skomplikowanej sytuacji na rynku usług Przedsiębiorstwo osiąga dodatnie wyniki finansowe i jest coraz nowocześniejszym i perspektywicznym zakładem pracy.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA