WIERZBINEK. Odpady odbierze Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Wierzbinku

Mija rok od obowiązywania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającego ze zmiany Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przez ten okres usługę w zakresie odbioru odpadów świadczył Zakład Oczyszczania Terenu „Bakun” Andrzej Bakun, z siedzibą w miejscowości Roztoka, gmina Krzymów. W wyniku rozstrzygnięcia kolejnego przetargu na okres od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku zawarto umowę na obsługę gminy Wierzbinek w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku. Ta zmiana nie powoduje zmiany systemu płatności. W dalszym ciągu opłatę za gospodarowanie odpadami należy wnosić do gminy Wierzbinek – w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy gminy – a gmina będzie regulować płatności z wykonawcą zgodnie z umową przetargową.

Zobacz harmonogram wywozu odpadów komunalnych z koszy w II półroczu 2014 roku oraz w 2015 roku: tutaj(źródło: Urząd Gminy w Wierzbinku)