,,SOLIDARNI w PARTNERSTWIE”. Nabór w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi”

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek

Lokalnej Grupy Działania:

Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

  1. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

- termin składania wniosków: od 13 sierpnia 2014 r. do 27 sierpnia 2014 r.

- limit dostępnych środków: 332 094,35 zł.

- minimalne wymagania: Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” będzie wybierać do finansowania wyłącznie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod względem spełniania kryteriów wyboru uzyskały co najmniej 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów, to znaczy: 6 punktów w przypadku operacji zgodnych z działaniem „Odnowa i rozwój wsi”.

Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” informuje, iż powyższy nabór w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, podano do publicznej wiadomości po raz ostatni w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Wobec powyższego Lokalna Grupa Działania wybiera projekty do wysokości 120% limitu podanego w ogłoszeniu.

Miejsce i tryb składania wniosków: 2 komplety wniosku składane bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, ul. Główna 3, 62-571 Stare Miasto, od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00. W skład kompletu wchodzą: wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami + płyta CD z wnioskiem w wersji elektronicznej zapisanej w formacie PDF).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania (LGD) określone w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR, wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” i na stronie internetowej: www.sswp.com.pl, a także:

- na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl,

Wnioskodawcy zainteresowani złożeniem wniosku powinni zapoznać się także z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” dostępną na stronie internetowej Stowarzyszenia www.sswp.com.pl.

Dodatkowo informacji udzielają:

Pracownicy biura Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” w Starym Mieście,
ul. Główna 3, tel. 665 550 131, w godz. od 10:00 do 14:00; e-mail:
lgd@stare-miasto.pl

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”