ŚLESIN. Burmistrz kazał dać na karuzelę… z funduszu korkowego

Na spotkaniu wiejskim w Szyszyńskich Holendrach poinformowano o tym, że karuzela na placu zabaw została w dużym stopniu sfinansowana z funduszu korkowego. Burmistrz Mariusz Zaborowski nie oponował i potwierdził, że ,,kazał dołożyć”. I zaraz dodał, że ,,to zgodne z prawem”. Mamy poważne wątpliwości, czy burmistrz może coś kazać Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. I czy zachowana jest w Ślesinie podmiotowość tego ciała. Na pewno postępowanie burmistrza można zaliczyć do nagannych praktyk, niegodnych naśladowania.

Środki z funduszu korkowego mogą być przeznaczone na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. W szczególności zadania te obejmują:
1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
(za: watchdog – portalem o kontroli społecznej)