KRZYMÓW, POWIAT KONIŃSKI. Liczbowy spór między starostą Małgorzatą Waszak i radnym Tadeuszem Jaroszewskim

Na sesji Rady Powiatu Konińskiego powstał spór o koszt przebudowy drogi powiatowej Brzeźno – Smólnik. Radny powiatowy Tadeusz Jaroszewski twierdził, że wyniósł on poniżej 2,4 mln zł. Starosta Małgorzata Waszak, że ok. 3,5 mln zł. W związku z tym skierowaliśmy do Starostwa Powiatowego w Koninie zapytanie prasowe. Oto treść odpowiedzi udzielonej przez Martę Bagrowską, zastępcę naczelnika Wydziału Rady i Zarządu Powiatu: ,,Odpowiadając na pytanie Pana Redaktora przesyłam wyjaśnienia złożone w tej sprawie przez Antoniego Bąka – dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. Po przetargu koszt zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3221P Brzeźno – Smólnik na odcinku 0 +000 do km 2+475” wyniósł 2.237.131,27 zł z tym, że obejmował zakres robót realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dodatkowo, na żądanie mieszkańców Brzeźna rozszerzono zakres rzeczowy budowanych chodników i nawierzchni. Ponadto ułożono kolektor i studnie, mające chronić przyległe do drogi posesje przed zalewaniem wodami opadowymi. Dodatkowe prace wykonywane były zarówno w trakcie realizacji zadania podstawowego, jak i po jego zakończeniu (listopad, grudzień 2013). Część robót dodatkowych, ze względu na warunki atmosferyczne i konieczność uprzedniego podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej, kontynuowano w 2014 roku, również w miesiącu sierpniu i nie są one ostatecznie rozliczone finansowo”.